inloggen

Kosten en voorwaarden

Wat zijn de kosten voor registratie?

Jaarlijkse retributie en inschrijfgeld

Retributie voor NVvA-leden bedraagt € 145,=

Retributie voor niet-NVvA-leden bedraagt € 290,=

Het éénmalige inschrijfgeld bedraagt € 150,=

Toelichting bij aanmelding

De arbeidsdeskundige die zich wil doen inschrijven in het Register dient tevoren kennis te nemen van de Gedragscode voor Arbeidsdeskundigen van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen en het huishoudelijk reglement Artikel 4:

Artikel 4 Vereisten voor inschrijving

4.1 SRA stelt een aanvraagformulier op voor inschrijving in het register. Uit het aanvraagformulier blijkt dat de aanvrager zich akkoord verklaart met de Gedragscode en dat hij kennis heeft genomen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Tuchtreglement.

4.2 De aanvrager die inschrijving in het register verlangt dient het door de SRA opgestelde aanvraagformulier volledig in te vullen en het handtekeningenformulier en de vereiste diploma's toe te voegen.

4.3 De Ballotagecommissie is belast met het beoordelen van de aanvraag tot inschrijving en brengt daartoe advies uit aan de Voorzitter SRA. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen, nadat het inschrijfgeld - dan wel de machtiging tot incasso daartoe - door SRA is ontvangen.

4.4 Arbeidsdeskundigen kunnen in het register worden ingeschreven, indien zij ten genoegen van de Ballotagecommissie aantoonbaar beschikken over:

1. een hbo-diploma, resulterend in de titel 'bachelor', dan wel een bewijs van het behalen van een academische graad, binnen een studierichting die naar de overtuiging van de Ballotagecommissie relevant is ter uitvoering van arbeidsdeskundige werkzaamheden alsmede:
2. een diploma van een door het certificeringsinstituut erkende opleiding tot arbeidsdeskundige.

4.5 Indien de kandidaat een opleiding heeft gevolgd vóór de invoering van de huidige Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW van 8 oktober 1992), beoordeelt de ballotagecommissie of de vooropleiding gelijk te stellen is met de vereiste opleiding.

4.6 Naast de in artikel 4.4 gestelde opleidingsvereisten dient de aanvrager arbeidsdeskundige werkzaamheden te verrichten. Daaronder wordt in dit verband tenminste verstaan:
a. het binnen een dienstverband of als zelfstandige uitvoeren van opdrachten ter vaststelling van het als gevolg van ziekte, gebrek of ongeval, geheel of gedeeltelijk verloren gegaan arbeidsvermogen;
b. de begeleiding naar passende werkzaamheden.

4.7 Ter uitvoering van de in artikel 4.6 bedoelde werkzaamheden is de aanvrager als arbeidsdeskundige werkzaam in de ruimste zin des woords.

4.8 De Ballotagecommissie kan de aanvrager verzoeken om de in artikel 4.6. en / of 4.7 bedoelde werkzaamheden nader aan te tonen door (bijvoorbeeld) van hem te verlangen dat hij opdrachten of rapporten overlegt. Ook kan de Ballotagecommissie - met toestemming van de aanvrager - diens werkgever c.q. voorgaande werkgevers daarover nadere vragen stellen. Weigert de aanvrager de in de vorige volzin bedoelde opening van zaken of toestemming te geven, dan kan De Ballotagecommissie daaruit de gevolgtrekking maken die haar geraden voorkomt.

4.9 Ter afronding van haar werkzaamheden brengt de Ballotagecommissie over de aanvraag tot inschrijving advies uit aan de Voorzitter SRA. Indien de Voorzitter SRA negatief op de aanvraag tot inschrijving beslist, wordt dat onder opgaaf van redenen schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. Het inschrijfgeld wordt in dat geval terugbetaald.

4.10 Indien aanvrager zich met de in het vorige lid bedoelde beslissing niet kan verenigen, dan kan hij zich binnen vier weken na de dag van verzending van de beslissing wenden tot de Arbeidsdeskundig Tuchtcollege met het verzoek om de beslissing te heroverwegen met inachtneming van daartoe aan te voeren gronden. Artikel 2 van het Tuchtreglement SRA is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

4.11 Tegen de in het vorige lid bedoelde uitspraak van de Arbeidsdeskundig Tuchtcollege staat geen beroep bij het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege open.

4.12 Een aanvraag tot inschrijving kan niet herhaald worden binnen het tijdsverloop van een jaar, te rekenen vanaf de datum van het negatieve oordeel als bedoeld in artikel 4.9 of 4.10 op een eerdere aanvraag.

Overige informatie

De beantwoording van de vragen op het aanmeldingsformulier dient het bestuur van de SRA in staat te stellen te beoordelen of degene die zich voor inschrijving in het register aanmeldt, aan de gestelde eisen voldoet. Het is mogelijk dat het bestuur c.q. de ballotagecommissie nog nadere informatie wenst. In dit geval wordt schriftelijk danwel telefonisch contact opgenomen.

Voor inning van de retributie dient het Register te beschikken over een door aanvrager afgegeven machtiging.

Voor nadere informatie:

Tel. 088-8811000
E-mail: sra@register-arbeidsdeskundigen.nl

Het register is openbaar. Op verzoek wordt aan derden meegedeeld wie is ingeschreven (alleen naam en inschrijvingsnummer worden verstrekt). Ook op deze website kan inschrijving worden geverifieerd.