inloggen

Uitspraak AT 21 februari 2017

Uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege SRA, hierna te noemen: 'het Tuchtcollege', op de klacht van klager, tegen het Bestuur van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen en de Stichting als rechtspersoon, hierna te noemen "SRA".

Feiten

Klager heeft op 12 februari 2017 een klacht ingediend tegen SRA naar aanleiding van de gang van zaken met betrekking tot de klacht die bij SRA bekend is onder nummer 15-77.

De klacht richt zich blijkens de toelichting op art. 5.2 van het Tuchtreglement SRA, de suggestieve manier waarop een verslag van de Ombudsman is opgesteld en tegen de inhoud daarvan.

Beoordeling

Het Tuchtcollege behandelt slechts klachten die betrekking hebben op een gedraging van een arbeidsdeskundige in die hoedanigheid. Op grond van art. 3.3 onder e Tuchtreglement SRA is een klacht niet-ontvankelijk, indien deze betrekking heeft op een arbeidsdeskundige in zijn hoedanigheid van Bestuur SRA, Ombudsman of lid van het Tuchtcollege of College van Beroep.

De klacht van klager heeft geen betrekking op een gedraging van een arbeidsdeskundige in die hoedanigheid. Voor zover de klacht is gericht tegen de SRA staat hiervoor de klachtprocedure niet open. Voor zover de klacht tot doel heeft om gericht te zijn tegen een arbeidsdeskundige, betreft dat een arbeidsdeskundige in zijn hoedanigheid van Ombudsman. Het Tuchtcollege zal klager daarom in zijn klacht niet ontvankelijk verklaren (Vgl. Arbeidsdeskundig Tuchtcollege 25 april 2014).

Beslissing

Het Tuchtcollege verklaart klager niet-ontvankelijk in de klacht.

Deze uitspraak is gegeven op 21 februari 2017 door E.J. Wervelman, voorzitter en de heer

B. van Lieshout en mw. B. Gerringa, leden.