inloggen

Uitspraak AT 29 november 2017

Beslissing Arbeidsdeskundig Tuchtcollege SRA van 29 november 2017

Beslissing strekkende tot het niet ontvankelijk verklaren van de klacht van de heer A. als arbeidsdeskundige gebonden aan het UWV tegen de heer B.

Procesverloop

Bij brief van 16 maart 2017 heeft de heer A., als zijnde de klagende R.Ad een klacht ingediend tegen registerarbeidsdeskundige de heer B., verder te noemen "beklaagde".

De Arbeidsdeskundig Ombudsman SRA heeft de klacht in behandeling genomen en de Commissie Ethiek op grond van artikel 9.3 van het Tuchtreglement SRA om advies gevraagd. Dit advies is verkregen op 28 oktober 2017.

Bij brief van 28 oktober 2017 heeft de Arbeidsdeskundig Ombudsman SRA bericht dat de behandeling van de klacht bij hem als niet vruchtbaar moet worden beschouwd en klager gedurende 6 weken de gelegenheid vergunt om zijn klacht bij het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege SRA in te dienen. De klagende R.Ad heeft deze mogelijkheid benut op 18 november 2017.

Tuchtreglement SRA

Artikel 1 definieert de "klagende R.Ad" als volgt: arbeidsdeskundige die een klacht indient tegen een "andere" arbeidsdeskundige.

Artikel 3.4 Tuchtreglement SRA stelt nadere eisen aan de ontvankelijkheid van een klacht in situaties zoals deze. Meer specifiek bepaalt dat artikel dat - naast de algemene eisen die gelden met betrekking tot de ontvankelijkheid - de klagende R.Ad. voorts pas in die klacht worden ontvangen, indien hij de interne klachtenprocedure van de organisatie waar die arbeidsdeskundige - beklaagde dus - werkzaam is ten tijde van het indienen van de klacht bij het SRA volledig heeft benut.

Beoordeling

Het AT heeft kennis genomen van de klacht van de klagende R.Ad en stelt vast dat de interne klachtenprocedure van de organisatie waar beklaagde werkzaam is ten tijde van het indienen van de klacht bij SRA niet is benut. Het gaat om werkzaamheden die beklaagde heeft verricht bij een organisatie, welke een eigen klachtenregeling heeft.

Gesteld, noch gebleken is dat deze interne klachtenprocedure is doorlopen, laat staan volledig is benut zoals het Tuchtreglement SRA voor de ontvankelijkheid van de klacht nu eenmaal vereist.

Gelet op het voorgaande is niet voldaan aan de eisen van ontvankelijkheid zoals bedoeld in artikel 3.4 tuchtreglement SRA en is de klacht van de klagende R.Ad aldus niet ontvankelijk.

Beslissing

Het AT beslist op grond van de hiervoor genoemde overwegingen tot niet ontvankelijkheid van de klacht van klagende R.Ad.

Deze beslissing is genomen op 29 november 2017 door E.J. Wervelman, voorzitter van het AT en

C. Boulonois en F. Hoebink, leden van de AT.

Voor dezen: E.J. Wervelman, voorzitter.