De Stichting

Ballotagecommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor de beoordeling van alle bij de SRA binnenkomende registratie-aanvragen, conform de door de SRA vastgestelde toelatingscriteria. Daarnaast bekijkt de commissie bij regelmaat of de toelatingscriteria nog voldoen en doet, wanneer zij dit wenselijk acht, voorstellen tot wijzigingen.

Commissie Gedragscode
De taak en het doel van de commissie is het steeds onderzoeken van de wenselijkheid tot wijziging van de Gedragscode SRA, evenals de
mogelijkheden daartoe.

 

Werkgroep Onderhoud en Ontwikkeling Gedragscode en het Huis (OOGH)
De werkgroep OOGH bestaat o.a. uit de voorzitter, secretaris, vicevoorzitter, vraagbaakfunctionaris, Instituut Arbeidsdeskundig Ombudsman, voorzitter AT en een externe arbeidsdeskundige. De werkgroep bespreekt o.a. input vanuit de Commissie Ethiek, casus vanuit het Instituut Arbeidsdeskundig Ombudsman danwel vanuit het Tuchtcollege en input vanuit de geregistreerde arbeidsdeskundigen en Vraagbaak SRA. Zij kan het bestuur gevraagd en ongevraagd wijzen op voor de SRA relevante maatschappelijkeontwikkelingen en daar adviezen aan verbinden.

Instituut ‘Vraagbaak’
De vraagbaakfunctie van de SRA wordt uitgevoerd door een aangewezen bestuurslid. De inzet van dit bestuurslid is afhankelijk van de hoeveelheid vragen die worden ontvangen. De vragen komen vanuit instellingen, instanties, arbeidsdeskundigen en cliënten en hebben veelal betrekking op het praktisch arbeidsdeskundig handelen in relatie tot de Gedragscode SRA.

Het Tuchthuis

Binnen de SRA wordt onderscheid gemaakt tussen het bestuur met commissies en het klachtrechtsysteem. De gremia binnen het klachtrechtsysteem werken zonder last of ruggespraak met het bestuur. Het geheel is samengevat in een schema genaamd 'Het Tuchthuis'.

SRA schema

Instituut Arbeidsdeskundig ombudsman
Dit instituut bestaat uit twee personen, ieder genoemd Arbeidsdeskundig Ombudsman. De Arbeidsdeskundig Ombudsman heeft tot taak om te bemiddelen nadat tegen een arbeidsdeskundige een klacht bij het secretariaat is ingediend. De Arbeidsdeskundig Ombudsman laat zich (schriftelijk) niet inhoudelijk uit over de klacht.

Arbeidsdeskundig Tuchtcollege
Het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege bestaat uit een of meer rechtsgeleerde voorzitter(s) en twee Register-Arbeidsdeskundigen waarvan er tenminste één ervaringsdeskundige* is. Het college behandelt klachten inzake de beroepsuitoefening door arbeidsdeskundigen nadat deze klachten door de Arbeidsdeskundig Ombudsman als niet-bemiddelbaar zijn afgedaan.

Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege
Het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege bestaat uit een of meer rechtsgeleerde voorzitter(s) (magistraten) en twee Register-Arbeidsdeskundigen waarvan er tenminste één ervaringsdeskundige* is. Het college behandelt klachten inzake de beroepsuitoefening door arbeidsdeskundigen nadat klager of beklaagde het niet eens is met de uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege. Het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege biedt dus de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

 

 

Het SRA bestuur

Het SRA bestuur bestaat uit drie leden. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding in maatschappelijke achtergronden. Het bestuur komt minimaal vijfmaal per jaar bijeen. Het bestuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Jamila Tourabi
Voorzitter
Joep Hoefnagels
Vicevoorzitter/Secretaris
Marianne Minks
Penningmeester

Het klachtrechtsysteem

Instituut Arbeidsdeskundig Ombudsman
Dit instituut bestaat uit twee personen, ieder genoemd Arbeidsdeskundig Ombudsman. De Arbeidsdeskundig Ombudsman heeft tot taak om te bemiddelen nadat tegen een register-arbeidsdeskundige een klacht bij het secretariaat is ingediend. De Arbeidsdeskundig Ombudsman laat zich (schriftelijk) niet inhoudelijk uit over de klacht.

Arbeidsdeskundig Ombudsman:
Bernadette Pelgröm
Jan Overmeer

Arbeidsdeskundig Tuchtcollege
Het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege bestaat uit één of meer rechtsgeleerde voorzitter(s) en twee register-arbeidsdeskundigen waarvan er tenminste één ervaringsdeskundige * is. Het college behandelt klachten inzake de beroepsuitoefening door register-arbeidsdeskundigen nadat deze klachten door de Arbeidsdeskundig Ombudsman als niet-bemiddelbaar zijn afgedaan.

Leden:
Caroline Boulonois
Monique Castricum
Brigitte Gerringa
Frans Hoebink
Ben van Lieshout
Judith Lussing

Voorzitters:
Mr. drs. Martijn van Meppelen Scheppink
Mr. dr. Robert Sanders

Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege
Het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege bestaat uit een of meer rechtsgeleerde voorzitter(s) (magistraten) en twee register-arbeidsdeskundigen waarvan er tenminste één ervaringsdeskundige * is. Het college behandelt klachten inzake de beroepsuitoefening door register-arbeidsdeskundigen nadat klager of beklaagde het niet eens is met de uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege. Het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege biedt dus de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

Leden:
Peter Hulsen
Lambert Janssen
Pieter van Kesteren
Ton van Summeren
Jan Wieman

Voorzitter:
Mr. Wim van Rijkom

* met ervaringsdeskundige wordt bedoeld een arbeidsdeskundige werkzaam in hetzelfde werkveld als de beklaagde Register-Arbeidsdeskundige.

Heeft u een klacht?

Naar klachtenformulier
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen