Nieuwsoverzicht

Conclusies 'Lagerhuisdebat'

Wil Wijngaards vatte tijdens het Lagerhuisdebat de discussies al samen en verbond daar de eerste voorzichtige conclusies aan. In de daaropvolgende bestuursvergadering werd door het bestuur dieper ingegaan op de inzichten die het debat opleverde. Daaruit zijn als prioriteit de volgende vijf aandachtspunten voor komende twee jaar gekozen:

1. SRA moet onafhankelijk en zelfstandig blijven, maar wel in zeer nauwe samenwerking met NVvA en SKO. De onderlinge taken dienen beter te worden afgestemd en afgebakend.

2. SRA moet zich nog meer profileren, zowel intern als extern. Het PR beleid moet uitgebreid worden met duidelijke communicatie over taken en procedures van de SRA in het algemeen en de Raad van Toezicht in het bijzonder.

3. SRA moet bevorderen dat gedrag, attitude en communicatie een meer prominente plaats krijgen in arbeidsdeskundige opleidingen.

4. SRA moet de professionaliteit van het beroep bevorderen door gedragsregels af te stemmen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

5. SRA moet zich bewust zijn van de eventuele impact van haar uitspraken naar de betrokken partijen, maar ook in het civiele- en/of aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer
Lagerhuisdebat leidt tot waardevolle inzichten

Op woensdag 14 maart jl. vond het al eerder aangekondigde "Lagerhuisdebat" over de toekomst van SRA plaats. Nadat een aantal weken eerder het plotselinge noodweer roet in het eten had gegooid, lukte het deze keer wel om circa zestig willekeurig gekozen register-arbeidsdeskundigen bijeen te brengen in het conferentieoord Kontakt der Kontinenten in Soest. Het gemêleerde gezelschap kruiste verbaal de degens en verschafte het bestuur van SRA op die manier waardevolle inzichten over de gewenste koers voor SRA.

Lees meer
"Spreek op lokaal niveau expliciete gedragsregels af"

In de Volkskrant van 10 juni 2006 verscheen een artikel van filosoof Kees Kraaijeveld dat veel reacties losmaakte. In dat artikel levert hij commentaar op de succesvolle revolte tegen 'de manager' en het te 'bedrijfsmatige' werken. In steeds meer organisaties en ook in de politiek wordt onderkend dat de aandacht voor resultaatgericht werken een negatief effect heeft op de kwaliteit van dienstverlening. Kraaijeveld is het echter niet eens met de opvatting dat de kwaliteit van de publieke dienstverlening zal verbeteren als professionals meer ruimte krijgen. Kraaijeveld: 'Alleen een verandering van organisatiecultuur zal tot kwaliteitsverbetering leiden. En daarin moeten expliciete gedragsregels de basis vormen.' SRA sprak met Kees Kraaijeveld over zijn visie op de kwaliteit van professionals en de rol van gedragsregels.

Lees meer
"Zorg voor klantgerichte communicatie"

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste rechterlijke instantie in sociale zekerheidsgeschillen. In 2004 gaf de CRvB in een aantal uitspraken aan dat het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) van UWV onvolkomenheden bevatte. Daardoor waren besluiten in individuele geschillen onvoldoende transparant, verifieerbaar en toetsbaar voor rechterlijke instanties. Onlangs bleek dat het inmiddels door UWV aangepaste systeem nog steeds de toets der kritiek niet geheel kan doorstaan. SRA sprak met Mr. Stam, raadsheer van een van de WAO-kamers van de Centrale Raad van Beroep over het belang van goed gemotiveerde rapportages.
 
Door: Dorine de Groot

Lees meer
'Bedrijfsfysiotherapeuten kunnen personal coach zijn"

Interview met Marlene Lutgert-Boomsma, voorzitter NVBF:

Lees meer
"Zonder wrijving geen glans"

Interview met Bas Vos

De oudgedienden onder arbeidsdeskundigen kennen hem nog als hoofd uitvoerende dienst van de GMD en als algemeen directeur van de Detam. Maar ook voor jongere arbeidsdeskundigen is Bas Vos wellicht geen onbekende. Hij bouwde een indrukwekkende carrière op als bestuurder en bedrijvendokter en is momenteel directeur van de Amsterdamse taxicentrale TCA. Namens SRA ging Bas Hagoort op bezoek bij deze markante persoonlijkheid en sprak met hem over onder meer de gevolgen van privatisering en het belang van klantcontact.

Lees meer
Raad van Toezicht SRA: "Besteed meer aandacht aan de relatie met belanghebbenden"

Henk van Kesteren en Ellen de Zeeuw zijn beiden lid van de Raad van Toezicht van SRA.
Namens het bestuur van SRA had Piet de Craen een gesprek met hen over trends in de uitspraken van de Raad van Toezicht. De Zeeuw: 'De aard van de klachten die wij behandelen is aan het veranderen'.

Lees meer
"Ik zie voor arbeidsdeskundigen een rol als allround adviseur"

Interview met Mr. Richard Weurding, Algemeen Directeur Verbond van Verzekeraars:

Lees meer
"A&O adviseurs en arbeidsdeskundigen vullen elkaar goed aan"

Interview met Harry Tweehuysen, Voorzitter BA&O:

Lees meer
"De consument is beter af bij private partijen dan bij het UWV"

Jack Buckens, Directievoorzitter Divisie Sociale Zekerheid Achmea: In 2005 is Interpolis met Achmea gefuseerd. Jack Buckens leidt de nieuwe divisie Sociale Zekerheid. SRA sprak met Buckens over ontwikkelingen in de private sector en de toekomstige rol van arbeidsdeskundigen. Buckens: "Ik denk dat arbeidsdeskundigen blij moeten zijn met de WIA. Die biedt hen de gelegenheid eindelijk écht het vak in te duiken." Tucht van de markt Buckens: "De concurrentie tussen verzekeraars is fel. Je ziet dat steeds meer verzekeraars fuseren om meer expertise te krijgen en meer schaalgrootte zodat ze efficiënter en effectiever kunnen werken. Het uiteindelijke doel daarvan is dat premies omlaag kunnen en er op expertise beter geconcurreerd kan worden. Daarnaast zie je dat verzekeraars veel bewuster omgaan met het tijdig geven van prikkels die tot gewenst gedrag leiden als het gaat om het voorkomen en verkorten van verzuim. Door al vroeg te investeren in preventie en begeleiding wordt de uiteindelijke schadelast beperkt. Ook dat kan leiden tot lagere premies. In die zin geloof ik heilig in de tucht van de markt. Verzekeraars voelen continue de drang om klantgericht te werken, want anders verliezen ze de concurrentieslag. Die urgentie voelt UWV minder en daarom ben ik ervan overtuigd dat de consument uiteindelijk beter af zal zijn bij private partijen." Achterstand Volgend jaar zal het hybride stelsel officieel ingevoerd worden. De verzekeraars kunnen dan de concurrentieslag met het UWV aan gaan. In wiens voordeel zal die strijd beslist worden?" Buckens: "Ik denk dat de consument de winnaar zal zijn van die concurrentieslag. Meer dan voorheen zullen de wensen van de consument gerespecteerd worden. Dat zal leiden tot lagere premies en betere dienstverlening. Dat het uitgangspunt van de nieuwe wetgeving  is om te kijken naar wat iemand nog wél kan vind ik een groot maatschappelijk winstpunt. Overigens vraag ik mij af in hoeverre we straks over eerlijke concurrentie kunnen spreken. UWV kan uitkeringen financieren op basis van een omslagstelsel. De verzekeraars kunnen dat niet. Bij aanvang moeten wij genoeg geld in de pot hebben om alle toekomstige uitkeringen te kunnen voldoen. Dat betekent dat op de korte termijn onze premies hoger zullen zijn dan bij UWV, tenzij minister de Geus zijn belofte om een gelijk speelveld te creëren gaat nakomen." Publieke taak Wat verwachten de verzekeraars dan van het hybride stelsel? Gaat het ze wel wat opleveren? Buckens: "Uiteindelijk wel. Consumenten zullen vanzelf in gaan zien dat ze voor een aantal zaken beter en goedkoper uit zijn bij verzekeraars, daar ben ik van overtuigd. Tien jaar geleden is de trend om de sociale zekerheid te privatiseren al in gang gezet door het verlengen van de eigen risicotermijn bij verzuim. De WIA past in die trend. Ik denk dat over een jaar of tien voor het UWV de belangrijkste rol die van uitvoerder van 'vangnetconstructies' zoals de IVA zal zijn. Daarmee worden de rechten van de zwakkere groepen in de samenleving gewaarborgd. En dat vind ik ook een publieke taak." De rol van de arbeidsdeskundige Het is een gegeven dat veel gevallen van verzuim niets te maken hebben met medische oorzaken. Toch wordt vaak de verzekeringsarts als eerste naar voren geschoven. Hoe kijkt Buckens daar tegenaan? "Bij Achmea bepalen we eerst in overleg met de werkgever in welke richting een oplossing gezocht moet worden. De werkgever weet dat vaak zelf het beste. Vervolgens fungeert de arbeidsdeskundige als coach in het vervolgtraject. Dat kan betekenen dat hij samen met de verzekeringsarts aan de slag gaat maar het kan ook betekenen dat er eerst een hele simpele oplossing wordt georganiseerd zoals het inzetten van een taxi om iemand op zijn werk te krijgen. De arbeidsdeskundige is de spin in het web die probeert een oplossing te organiseren waar iedereen tevreden mee is. Daarom denk ik ook dat arbeidsdeskundigen blij moeten zijn met de WIA. Zij kunnen nu heel positief werk verrichten en mensen helpen." Controle Hoe kunnen verzekeraars gecontroleerd worden? De controle op UWV is vrij groot, maar hoe wordt de kwaliteit van dienstverlening van verzekeraars gewaarborgd? "In eerste instantie is dat een zaak van de verzekeraar zelf. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de performance te meten: Wat is het effect van je reïntegratie-inspanningen etc. In een concurrerende markt streef je dan vanzelfsprekend naar de beste cijfers. Daarnaast schenken we bij Achmea veel aandacht aan bejegening. Onze medewerkers worden continue getraind om klanten niet als een schadegeval te zien maar als een mens met een probleem dat we op willen lossen. Een juiste bejegening is essentieel voor een goed klantcontact. Een medewerker die na twee zinnen vraagt 'Wat is uw polisnummer?' heeft het dus niet begrepen." Klanttevredenheid Een belangrijke maatstaf daarbij zijn voor Achmea de medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken. Buckens: "Medewerkertevredenheid is een belangrijke drive voor klanttevredenheid. Tevreden medewerkers zorgen goed voor klanten. Beide zaken meten we bij Achmea continue en als bijgestuurd moet worden doen we dat. Managers worden ook afgerekend op de resultaten van die onderzoeken." En wat gebeurt wanneer er toch klachten zijn over bejegening? "Het is tot nu toe niet of nauwelijks voorgekomen maar als het het handelen van een arbeidsdeskundige betreft dan vind ik het prima dat een externe partij zo'n klacht in behandeling kan nemen. Daarom is het goed dat er een instantie als SRA is. Die kan op dat vlak een belangrijke taak vervullen."    

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen