Nieuwsoverzicht

PERSBERICHT SRA en NVvA Corona – arbeidsdeskundig onderzoek
Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Wij krijgen heel veel vragen over arbeidsdeskundige onderzoeken. Persoonlijk contact is daarbij de hoofdregel. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk een gepaste afstand van 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren in verband met gevaar van besmetting door het Coronavirus.
Vanwege deze zeer bijzondere omstandigheden hebben SRA en NVvA besloten dat arbeidsdeskundige onderzoeken vanaf heden gedurende de door het kabinet aangekondigde periode tot (thans) 6 april 2020 mogen plaatsvinden via video- of beeldbellen, dan wel indien dat niet mogelijk is, telefonisch. De arbeidsdeskundige maakt daar melding van in zijn rapport.

17 maart 2020,
SRA en NVvA

Lees meer
Poll: Wel of geen conceptrapportage?

De SRA krijgt met regelmaat vragen van arbeidsdeskundigen over hoe zij moeten omgaan met verzoeken om inzage en correctie bij de totstandkoming van hun rapporten. Ook het maken van conceptrapporten roept bij veel arbeidsdeskundigen vragen op.

Lees meer
"Arbeidsdeskundigen zijn niet meer weg te denken"

Gerard Böttcher en Niek Weel, NIVRE: Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) bevordert en bewaakt het niveau van dienstverlening van schade-experts en risicodeskundigen. In een gesprek met de redactie van SRA geven voorzitter Gerard Böttcher en directeur Niek Weel hun visie op de toegevoegde waarde van arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn bij private partijen. Böttcher: "In de personen- en letselschadesfeer zijn arbeidsdeskundigen niet meer weg te denken." Het nieuwe NIVRE Op 1 april 2005 fuseerde het oude NIVRE met de werkgeversorganisatie voor expertisebureaus BCE. Sindsdien heeft het nieuwe NIVRE zich doorontwikkeld tot een professionele organisatie die de belangen beschermt van tien verschillende branches, variërend van Motorvoertuigen tot Personenschade. Böttcher: "De branchebesturen bepalen zelf de spelregels binnen hun eigen branche. Daar zit immers de vakinhoudelijke kennis. Gezamenlijk streven we echter hetzelfde doel na, nl. het op de kaart zetten en houden van het expertisevak. Door nauw samen te werken en een gezamenlijke strategie uit te stippelen krijgen we meer voor elkaar. We zijn daardoor bijvoorbeeld een makkelijk aanspreekpunt voor het Verbond van Verzekeraars." Klankbord "Bij het NIVRE vragen we ons voortdurend af wat de toegevoegde waarde van experts is binnen het proces en hoe we die kunnen vergroten." aldus Niek Weel. "Wanneer wij nieuwe marktontwikkelingen zien willen wij daar snel op in kunnen haken. We hebben daarom een Raad van Advies opgericht die voor ons als klankbord fungeert. Daarin zitten beslissers van opdrachtgevers zoals verzekeringeringsmaatschappijen en makelaars. Met de Raad van Advies wordt gebrainstormd over marktontwikkelingen en toekomstscenario's. En als een branchebestuur vragen heeft kunnen die aan de Raad van Advies worden voorgelegd." Verschuiving Hoewel arbeidsdeskundigen niet bij het NIVRE zijn ondergebracht signaleren Böttcher en Weel wel een ontwikkeling die het vakgebied raakt. Weel: "Private partijen zoals verzekeraars krijgen steeds meer invloed op het gebied van arbeid en gezondheid. En bij hen draait het veel meer om onderscheid maken en presteren. Dat kun je doen door klantgerichter te denken. Hoe kan een probleem zo snel mogelijk en voor alle partijen zo bevredigend mogelijk worden opgelost? Je ziet ook dat in het kader van kostenbeheersing steeds meer aandacht uitgaat naar de voorkant van het proces: Hoe kan iets worden voorkomen?" Böttcher: "Dat is de reden dat sinds een jaar bij het NIVRE ook risicodeskundigen zijn ondergebracht. Verzekeraars willen vooraf goede kosten en baten analyses kunnen maken. Ik denk dat bij arbeidsdeskundigen om diezelfde reden het meedenken over preventieve maatregelen een steeds grotere rol zal gaan spelen in hun werkzaamheden." Gedragsvaardigheden Hoe waarborgt het NIVRE de kwaliteit van het gedrag van schade-experts en risicodeskundigen? Weel: "Het vakmanschap van een expert, maar ook van een arbeidsdeskundige, bestaat volgens ons voor 50% uit vakkennis en voor 50% uit communicatieve vaardigheden. Om die reden maken communicatieve vaardigheden integraal onderdeel uit van de opleidingstrajecten. Dat gebeurt onder meer in de vorm van rollenspelen. Onder de noemer Permanente Educatie wordt binnen elke branche de vakkennis op peil gehouden. Dan worden ook punten toegekend voor training in communicatieve vaardigheden." Toekomst Weel: "Ik denk dat het goed is als ook arbeidsdeskundigen nadenken over hun toegevoegde waarde in het proces. Daarvoor is een dialoog met je opdrachtgevers onmisbaar. Ga samen rond de tafel zitten en brainstorm over mogelijke toekomstscenario's." Böttcher: "Ik voorzie een verzakelijking van de arbeidsdeskundige markt. Klantgericht denken wordt steeds belangrijker. Niet waarheidsvinding zal centraal staan in de aanpak, maar het vinden van een aanvaardbare oplossing voor alle betrokken partijen. En preventie zal daarbij een steeds grotere rol gaan spelen."          

Lees meer
Resultaten online onderzoek

Begin maart is aangegeven dat er meegewerkt kon worden aan een enquête.  De enquête had als doel een tussentijdse evaluatie en visie te krijgen van de geregistreerden op de ingeslagen weg. Van 16 stellingen kon worden aangegeven in hoeverre men het ermee eens was. Daarnaast bevatte de enquête 4 open vragen.
In het volgende overzicht worden de 5 stellingen weergeven waar de respondenten het meest mee eens waren:

Lees meer
"Ik roep alle arbeidsdeskundigen op zich te registreren"

Monique Klompé, Voorzitter NVvA:

Lees meer
"De norm voor vakbekwaamheid is dynamisch"

Sinds 1 januari is Lex Stibbe de nieuwe directeur van SKO, de instantie die de vakbekwaamheid van arbeidsdeskundigen toetst en certificeert. In een kennismakingsgesprek met SRA geeft hij zijn visie op de samenwerking tussen SKO, SRA en de NVvA. 'Wanneer het werkveld verandert moet de norm voor vakbekwaamheid ook aangepast worden. Het is daarom een belangrijk taak van SKO om het College van Deskundigen continue een spiegel voor te houden.'

Lees meer
"Vrije jongens hanteren andere kwaliteitsnormen"

Mr. Ton de Hart heeft als Letselschade Advocaat regelmatig te maken met arbeidsdeskundigen. Ook heeft hij in zijn branche te maken met 'vrije jongens' die hele andere kwaliteitsnormen hanteren. Redenen genoeg om eens te praten over zijn beeld van arbeidsdeskundigen en de toegevoegde waarde van tuchtrecht. De Hart: 'Wanneer je uit de Orde van Advocaten bent gezet kun je nog wel een letselschadebureau beginnen. Dat heeft soms grote gevolgen voor de geleverde kwaliteit.'

Lees meer
"Maak zelf specifieke regels voor ieder specialisme"

Ed van der Sande is lid van de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SRA ging op bezoek in de Tweede Kamer om met hem van gedachten te wisselen over de veranderingen in de sociale zekerheid en de gevolgen daarvan voor arbeidsdeskundigen en SRA. Van der Sande: 'Voor verschillende typen arbeidsdeskundigen zouden ook verschillende kwaliteitseisen moeten gelden.'

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen