Nieuwsoverzicht

"Zonder wrijving geen glans"

Interview met Bas Vos

De oudgedienden onder arbeidsdeskundigen kennen hem nog als hoofd uitvoerende dienst van de GMD en als algemeen directeur van de Detam. Maar ook voor jongere arbeidsdeskundigen is Bas Vos wellicht geen onbekende. Hij bouwde een indrukwekkende carrière op als bestuurder en bedrijvendokter en is momenteel directeur van de Amsterdamse taxicentrale TCA. Namens SRA ging Bas Hagoort op bezoek bij deze markante persoonlijkheid en sprak met hem over onder meer de gevolgen van privatisering en het belang van klantcontact.

Lees meer
Raad van Toezicht SRA: "Besteed meer aandacht aan de relatie met belanghebbenden"

Henk van Kesteren en Ellen de Zeeuw zijn beiden lid van de Raad van Toezicht van SRA.
Namens het bestuur van SRA had Piet de Craen een gesprek met hen over trends in de uitspraken van de Raad van Toezicht. De Zeeuw: 'De aard van de klachten die wij behandelen is aan het veranderen'.

Lees meer
"Ik zie voor arbeidsdeskundigen een rol als allround adviseur"

Interview met Mr. Richard Weurding, Algemeen Directeur Verbond van Verzekeraars:

Lees meer
"A&O adviseurs en arbeidsdeskundigen vullen elkaar goed aan"

Interview met Harry Tweehuysen, Voorzitter BA&O:

Lees meer
"De consument is beter af bij private partijen dan bij het UWV"

Jack Buckens, Directievoorzitter Divisie Sociale Zekerheid Achmea: In 2005 is Interpolis met Achmea gefuseerd. Jack Buckens leidt de nieuwe divisie Sociale Zekerheid. SRA sprak met Buckens over ontwikkelingen in de private sector en de toekomstige rol van arbeidsdeskundigen. Buckens: "Ik denk dat arbeidsdeskundigen blij moeten zijn met de WIA. Die biedt hen de gelegenheid eindelijk écht het vak in te duiken." Tucht van de markt Buckens: "De concurrentie tussen verzekeraars is fel. Je ziet dat steeds meer verzekeraars fuseren om meer expertise te krijgen en meer schaalgrootte zodat ze efficiënter en effectiever kunnen werken. Het uiteindelijke doel daarvan is dat premies omlaag kunnen en er op expertise beter geconcurreerd kan worden. Daarnaast zie je dat verzekeraars veel bewuster omgaan met het tijdig geven van prikkels die tot gewenst gedrag leiden als het gaat om het voorkomen en verkorten van verzuim. Door al vroeg te investeren in preventie en begeleiding wordt de uiteindelijke schadelast beperkt. Ook dat kan leiden tot lagere premies. In die zin geloof ik heilig in de tucht van de markt. Verzekeraars voelen continue de drang om klantgericht te werken, want anders verliezen ze de concurrentieslag. Die urgentie voelt UWV minder en daarom ben ik ervan overtuigd dat de consument uiteindelijk beter af zal zijn bij private partijen." Achterstand Volgend jaar zal het hybride stelsel officieel ingevoerd worden. De verzekeraars kunnen dan de concurrentieslag met het UWV aan gaan. In wiens voordeel zal die strijd beslist worden?" Buckens: "Ik denk dat de consument de winnaar zal zijn van die concurrentieslag. Meer dan voorheen zullen de wensen van de consument gerespecteerd worden. Dat zal leiden tot lagere premies en betere dienstverlening. Dat het uitgangspunt van de nieuwe wetgeving  is om te kijken naar wat iemand nog wél kan vind ik een groot maatschappelijk winstpunt. Overigens vraag ik mij af in hoeverre we straks over eerlijke concurrentie kunnen spreken. UWV kan uitkeringen financieren op basis van een omslagstelsel. De verzekeraars kunnen dat niet. Bij aanvang moeten wij genoeg geld in de pot hebben om alle toekomstige uitkeringen te kunnen voldoen. Dat betekent dat op de korte termijn onze premies hoger zullen zijn dan bij UWV, tenzij minister de Geus zijn belofte om een gelijk speelveld te creëren gaat nakomen." Publieke taak Wat verwachten de verzekeraars dan van het hybride stelsel? Gaat het ze wel wat opleveren? Buckens: "Uiteindelijk wel. Consumenten zullen vanzelf in gaan zien dat ze voor een aantal zaken beter en goedkoper uit zijn bij verzekeraars, daar ben ik van overtuigd. Tien jaar geleden is de trend om de sociale zekerheid te privatiseren al in gang gezet door het verlengen van de eigen risicotermijn bij verzuim. De WIA past in die trend. Ik denk dat over een jaar of tien voor het UWV de belangrijkste rol die van uitvoerder van 'vangnetconstructies' zoals de IVA zal zijn. Daarmee worden de rechten van de zwakkere groepen in de samenleving gewaarborgd. En dat vind ik ook een publieke taak." De rol van de arbeidsdeskundige Het is een gegeven dat veel gevallen van verzuim niets te maken hebben met medische oorzaken. Toch wordt vaak de verzekeringsarts als eerste naar voren geschoven. Hoe kijkt Buckens daar tegenaan? "Bij Achmea bepalen we eerst in overleg met de werkgever in welke richting een oplossing gezocht moet worden. De werkgever weet dat vaak zelf het beste. Vervolgens fungeert de arbeidsdeskundige als coach in het vervolgtraject. Dat kan betekenen dat hij samen met de verzekeringsarts aan de slag gaat maar het kan ook betekenen dat er eerst een hele simpele oplossing wordt georganiseerd zoals het inzetten van een taxi om iemand op zijn werk te krijgen. De arbeidsdeskundige is de spin in het web die probeert een oplossing te organiseren waar iedereen tevreden mee is. Daarom denk ik ook dat arbeidsdeskundigen blij moeten zijn met de WIA. Zij kunnen nu heel positief werk verrichten en mensen helpen." Controle Hoe kunnen verzekeraars gecontroleerd worden? De controle op UWV is vrij groot, maar hoe wordt de kwaliteit van dienstverlening van verzekeraars gewaarborgd? "In eerste instantie is dat een zaak van de verzekeraar zelf. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de performance te meten: Wat is het effect van je reïntegratie-inspanningen etc. In een concurrerende markt streef je dan vanzelfsprekend naar de beste cijfers. Daarnaast schenken we bij Achmea veel aandacht aan bejegening. Onze medewerkers worden continue getraind om klanten niet als een schadegeval te zien maar als een mens met een probleem dat we op willen lossen. Een juiste bejegening is essentieel voor een goed klantcontact. Een medewerker die na twee zinnen vraagt 'Wat is uw polisnummer?' heeft het dus niet begrepen." Klanttevredenheid Een belangrijke maatstaf daarbij zijn voor Achmea de medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken. Buckens: "Medewerkertevredenheid is een belangrijke drive voor klanttevredenheid. Tevreden medewerkers zorgen goed voor klanten. Beide zaken meten we bij Achmea continue en als bijgestuurd moet worden doen we dat. Managers worden ook afgerekend op de resultaten van die onderzoeken." En wat gebeurt wanneer er toch klachten zijn over bejegening? "Het is tot nu toe niet of nauwelijks voorgekomen maar als het het handelen van een arbeidsdeskundige betreft dan vind ik het prima dat een externe partij zo'n klacht in behandeling kan nemen. Daarom is het goed dat er een instantie als SRA is. Die kan op dat vlak een belangrijke taak vervullen."    

Lees meer
"Arbeidsdeskundigen zijn niet meer weg te denken"

Gerard Böttcher en Niek Weel, NIVRE: Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) bevordert en bewaakt het niveau van dienstverlening van schade-experts en risicodeskundigen. In een gesprek met de redactie van SRA geven voorzitter Gerard Böttcher en directeur Niek Weel hun visie op de toegevoegde waarde van arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn bij private partijen. Böttcher: "In de personen- en letselschadesfeer zijn arbeidsdeskundigen niet meer weg te denken." Het nieuwe NIVRE Op 1 april 2005 fuseerde het oude NIVRE met de werkgeversorganisatie voor expertisebureaus BCE. Sindsdien heeft het nieuwe NIVRE zich doorontwikkeld tot een professionele organisatie die de belangen beschermt van tien verschillende branches, variërend van Motorvoertuigen tot Personenschade. Böttcher: "De branchebesturen bepalen zelf de spelregels binnen hun eigen branche. Daar zit immers de vakinhoudelijke kennis. Gezamenlijk streven we echter hetzelfde doel na, nl. het op de kaart zetten en houden van het expertisevak. Door nauw samen te werken en een gezamenlijke strategie uit te stippelen krijgen we meer voor elkaar. We zijn daardoor bijvoorbeeld een makkelijk aanspreekpunt voor het Verbond van Verzekeraars." Klankbord "Bij het NIVRE vragen we ons voortdurend af wat de toegevoegde waarde van experts is binnen het proces en hoe we die kunnen vergroten." aldus Niek Weel. "Wanneer wij nieuwe marktontwikkelingen zien willen wij daar snel op in kunnen haken. We hebben daarom een Raad van Advies opgericht die voor ons als klankbord fungeert. Daarin zitten beslissers van opdrachtgevers zoals verzekeringeringsmaatschappijen en makelaars. Met de Raad van Advies wordt gebrainstormd over marktontwikkelingen en toekomstscenario's. En als een branchebestuur vragen heeft kunnen die aan de Raad van Advies worden voorgelegd." Verschuiving Hoewel arbeidsdeskundigen niet bij het NIVRE zijn ondergebracht signaleren Böttcher en Weel wel een ontwikkeling die het vakgebied raakt. Weel: "Private partijen zoals verzekeraars krijgen steeds meer invloed op het gebied van arbeid en gezondheid. En bij hen draait het veel meer om onderscheid maken en presteren. Dat kun je doen door klantgerichter te denken. Hoe kan een probleem zo snel mogelijk en voor alle partijen zo bevredigend mogelijk worden opgelost? Je ziet ook dat in het kader van kostenbeheersing steeds meer aandacht uitgaat naar de voorkant van het proces: Hoe kan iets worden voorkomen?" Böttcher: "Dat is de reden dat sinds een jaar bij het NIVRE ook risicodeskundigen zijn ondergebracht. Verzekeraars willen vooraf goede kosten en baten analyses kunnen maken. Ik denk dat bij arbeidsdeskundigen om diezelfde reden het meedenken over preventieve maatregelen een steeds grotere rol zal gaan spelen in hun werkzaamheden." Gedragsvaardigheden Hoe waarborgt het NIVRE de kwaliteit van het gedrag van schade-experts en risicodeskundigen? Weel: "Het vakmanschap van een expert, maar ook van een arbeidsdeskundige, bestaat volgens ons voor 50% uit vakkennis en voor 50% uit communicatieve vaardigheden. Om die reden maken communicatieve vaardigheden integraal onderdeel uit van de opleidingstrajecten. Dat gebeurt onder meer in de vorm van rollenspelen. Onder de noemer Permanente Educatie wordt binnen elke branche de vakkennis op peil gehouden. Dan worden ook punten toegekend voor training in communicatieve vaardigheden." Toekomst Weel: "Ik denk dat het goed is als ook arbeidsdeskundigen nadenken over hun toegevoegde waarde in het proces. Daarvoor is een dialoog met je opdrachtgevers onmisbaar. Ga samen rond de tafel zitten en brainstorm over mogelijke toekomstscenario's." Böttcher: "Ik voorzie een verzakelijking van de arbeidsdeskundige markt. Klantgericht denken wordt steeds belangrijker. Niet waarheidsvinding zal centraal staan in de aanpak, maar het vinden van een aanvaardbare oplossing voor alle betrokken partijen. En preventie zal daarbij een steeds grotere rol gaan spelen."          

Lees meer
Resultaten online onderzoek

Begin maart is aangegeven dat er meegewerkt kon worden aan een enquête.  De enquête had als doel een tussentijdse evaluatie en visie te krijgen van de geregistreerden op de ingeslagen weg. Van 16 stellingen kon worden aangegeven in hoeverre men het ermee eens was. Daarnaast bevatte de enquête 4 open vragen.
In het volgende overzicht worden de 5 stellingen weergeven waar de respondenten het meest mee eens waren:

Lees meer
"Ik roep alle arbeidsdeskundigen op zich te registreren"

Monique Klompé, Voorzitter NVvA:

Lees meer
"De norm voor vakbekwaamheid is dynamisch"

Sinds 1 januari is Lex Stibbe de nieuwe directeur van SKO, de instantie die de vakbekwaamheid van arbeidsdeskundigen toetst en certificeert. In een kennismakingsgesprek met SRA geeft hij zijn visie op de samenwerking tussen SKO, SRA en de NVvA. 'Wanneer het werkveld verandert moet de norm voor vakbekwaamheid ook aangepast worden. Het is daarom een belangrijk taak van SKO om het College van Deskundigen continue een spiegel voor te houden.'

Lees meer
"Vrije jongens hanteren andere kwaliteitsnormen"

Mr. Ton de Hart heeft als Letselschade Advocaat regelmatig te maken met arbeidsdeskundigen. Ook heeft hij in zijn branche te maken met 'vrije jongens' die hele andere kwaliteitsnormen hanteren. Redenen genoeg om eens te praten over zijn beeld van arbeidsdeskundigen en de toegevoegde waarde van tuchtrecht. De Hart: 'Wanneer je uit de Orde van Advocaten bent gezet kun je nog wel een letselschadebureau beginnen. Dat heeft soms grote gevolgen voor de geleverde kwaliteit.'

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen