Nieuwsoverzicht

Poll: Persoonlijk contact met cliënt ja of nee?

De Register-Arbeidsdeskundige heeft de morele plicht om de cliënt te respecteren door hem in zijn waarde te laten en zijn gegevens vertrouwelijk te behandelen. Vanuit de cliënt gezien is dit het recht op een respectvolle behandeling en op vertrouwelijkheid.

Lees meer
Vacature bestuurslid SRA (sluitingsdatum 31 mei 2019)
De Stichting Register Arbeidsdeskundigen wil het bestuur versterken met Register-Arbeidsdeskundigen die bij willen dragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van ons mooie beroep. Voor een bestuursrol zou mooi zijn dat u daarbij naast de aan ons vak verbonden kennis en vaardigheden, talent in kunt brengen op het gebied van netwerken, "bruggen" bouwen en innovatie om zo mede invulling te geven aan ontwikkelingen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verzoeken wij u een e-mail te zenden, voorzien van uw curriculum vitae naar sra@register-arbeidsdeskundigen.nl.

Graag zien wij uw reactie tegemoet! 

Het bestuur SRA

Profiel bestuurslid SRA
Als basis voor het profiel gelden uiteraard de competenties verbonden aan het beroep. Verder van belang is:
-    minimaal vijf jaren werkervaring als arbeidsdeskundige;
-    besturen dan wel "leiddinggeven" in het algemeen;
-    visie en visie ontwikkeling;
-    bijdragen aan teamspirit;
-    draagvlak creëren;
-    denken in kansen;
-    netwerken;
-    verbindend kunnen zijn;
-    sensitiviteit;
-    ondernemerschap;
-    initiatiefrijk;
-    innoverend;
-    analytisch vermogen;
-    communicatieve vaardigheden.

Wat kan het bijdragen aan de SRA voor u interessant maken? 
•    Een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een vak dat van grote betekenis kan zijn in het leven van anderen.
•    Bijdragen aan het adequaat houden van het tuchtrecht ten aanzien van het arbeidsdeskundige vak.
•    Zelf kunnen leren en ontwikkelen (verbreden) in een bestuurlijke omgeving met "vakbroeders". 
•    In een team prestaties neerzetten ten behoeve van "klanten" (cliënten/ arbeidsdeskundigen/ anders).
•    Het verder ontwikkelen/uitbouwen van persoonlijke netwerken.
•    Persoonlijke groei.

Welke investering doet u? 
Een bijdrage aan het bestuur van de SRA in niet vrijblijvend en vraagt een tijdsinvestering. Het bestuur komt minimaal vijfmaal per jaar bijeen. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagen van 16.00 uur tot ca. 19.00 uur in het midden van het land. De overige tijdsinvestering is sterk afhankelijk van de taak dan wel rol en de wijze waarop daaraan invulling gegeven wordt.
Lees meer
Resultaten online onderzoek

Begin maart is aangegeven dat er meegewerkt kon worden aan een enquête.  De enquête had als doel een tussentijdse evaluatie en visie te krijgen van de geregistreerden op de ingeslagen weg. Van 16 stellingen kon worden aangegeven in hoeverre men het ermee eens was. Daarnaast bevatte de enquête 4 open vragen.
In het volgende overzicht worden de 5 stellingen weergeven waar de respondenten het meest mee eens waren:

Lees meer
"Ik roep alle arbeidsdeskundigen op zich te registreren"

Monique Klompé, Voorzitter NVvA:

Lees meer
"De norm voor vakbekwaamheid is dynamisch"

Sinds 1 januari is Lex Stibbe de nieuwe directeur van SKO, de instantie die de vakbekwaamheid van arbeidsdeskundigen toetst en certificeert. In een kennismakingsgesprek met SRA geeft hij zijn visie op de samenwerking tussen SKO, SRA en de NVvA. 'Wanneer het werkveld verandert moet de norm voor vakbekwaamheid ook aangepast worden. Het is daarom een belangrijk taak van SKO om het College van Deskundigen continue een spiegel voor te houden.'

Lees meer
"Vrije jongens hanteren andere kwaliteitsnormen"

Mr. Ton de Hart heeft als Letselschade Advocaat regelmatig te maken met arbeidsdeskundigen. Ook heeft hij in zijn branche te maken met 'vrije jongens' die hele andere kwaliteitsnormen hanteren. Redenen genoeg om eens te praten over zijn beeld van arbeidsdeskundigen en de toegevoegde waarde van tuchtrecht. De Hart: 'Wanneer je uit de Orde van Advocaten bent gezet kun je nog wel een letselschadebureau beginnen. Dat heeft soms grote gevolgen voor de geleverde kwaliteit.'

Lees meer
"Maak zelf specifieke regels voor ieder specialisme"

Ed van der Sande is lid van de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SRA ging op bezoek in de Tweede Kamer om met hem van gedachten te wisselen over de veranderingen in de sociale zekerheid en de gevolgen daarvan voor arbeidsdeskundigen en SRA. Van der Sande: 'Voor verschillende typen arbeidsdeskundigen zouden ook verschillende kwaliteitseisen moeten gelden.'

Lees meer
"Een goede uitleg voorkomt veel ellende"

Interview met Mr. J.G.M. Wouters, Vice-President Rechtbank Breda: Door: Wil Wijngaards Het woord 'zorgvuldigheid' wordt vaak genoemd wanneer het over arbeidsdeskundig handelen gaat. Volgens Mr. J.G.M. Wouters, bestuursrechter van de Rechtbank van Breda, moeten arbeidsdeskundigen vooral uitblinken in het uitleggen van hun adviezen. "Wanneer een besluit onvoldoende is gemotiveerd werkt dat door in het aantal bezwaren en uiteindelijk ook in het aantal beroepsprocedures." Toetsende rol Tot de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) in 1994 was het gebruikelijk dat een cliënt meteen naar de rechter stapte wanneer men het niet eens was met een besluit van de uitvoeringsinstantie. Er was toen - en ook 3 jaar na de invoering van de Awb - nog geen medische bezwarenprocedure. De bestuursrechter liet zich daarom vaak voorlichten door een onafhankelijke arbeidsdeskundige. Wouters: "Die tijd is nu echt voorbij. De Awb heeft de werkwijze van UWV, maar ook van de rechtbanken, fundamenteel veranderd. Wij maken eigenlijk nooit meer gebruik van de deskundigheid van onafhankelijke arbeidsdeskundigen. UWV behandelt nu eerst zelf het bezwaar en pas daarna volgt eventueel een beroepsprocedure. Onze rol als rechter is nu vooral toetsend. We gaan precies na of in de bezwaarfase alles correct is verlopen en oordelen of het juiste besluit is genomen." Volledige heroverweging Hoe toetst de rechter dan? Op basis van welke criteria wordt bepaald of UWV het juiste besluit heeft genomen? "Als bestuurssector van de Rechtbank Breda hebben wij er voor gekozen om de werkwijze van de Centrale Raad van Beroep te volgen. Dat houdt in dat wij ambtshalve zowel het medische als het arbeidsdeskundige toetsen, ook al heeft bij UWV in principe al een volledige heroverweging plaatsgevonden. De secretaris verzamelt alle stukken en bekijkt of er informatie ontbreekt. Een belangrijk criterium daarbij is of er voldoende duidelijkheid wordt verschaft over de passendheid van de functies. De cliënten, maar ook de rechters, moeten kunnen begrijpen waarom een bepaalde beslissing is genomen. Indien die volledige duidelijkheid ontbreekt wordt al vóór de zitting om een toelichting gevraagd. En als die duidelijkheid niet kan worden gegeven kan dit gevolgen hebben voor het bestreden besluit en kan een besluit zelfs vernietigd worden." Bejegening en motivering Veel bezwaar- en beroepszaken worden veroorzaakt door slechte bejegening. Opvallend is dat tijdens een zitting meestal wordt verteld over verzekeringsartsen en bijna nooit over arbeidsdeskundigen. Een veelgehoorde klacht over artsen is bijvoorbeeld dat zij te weinig tijd voor het medisch onderzoek uittrekken. Bij de arbeidsdeskundigen valt mij op dat in veel beroepszaken de motivering van adviezen de kern van het probleem is. Cliënten snappen wel dat de geselecteerde functies een theoretisch karakter hebben en dat het vaak niet om reële direct beschikbare banen gaat. Zij snappen echter niet waarom functies passend worden geacht. Ook voor de rechters kan dat een probleem zijn. Je moet een ervaren bestuursrechter of secretaris zijn om te begrijpen hoe arbeidsdeskundigen doorgaans omgaan met begrippen als 'piekbelasting', 'incidenteel', 'marginaal' etc. Arbeidsdeskundigen hebben veel kennis in hun hoofd en veel begrippen en adviezen zijn voor hen vanzelfsprekend. Zonder toelichting zijn ze dat voor de rechters echter niet altijd, en zeker niet voor cliënten. Het zou goed zijn als arbeidsdeskundigen meer tijd nemen voor het motiveren van hun adviezen. Dat bevordert het acceptatievermogen van de cliënt en dat zal leiden tot minder bezwaren en beroepsprocedures. Maar dan moet arbeidsdeskundigen uiteraard wel de tijd en ruimte worden geboden om dat te doen." CBBS  In het nieuwe CBBS systeem zijn, na uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, o.a. meer mogelijkheden ingebouwd om de motivering van beslissingen weer te geven. Beslissingen worden daardoor inzichtelijker. Hoe kijkt Wouters tegen deze ontwikkeling aan? "In principe is dat een stap vooruit. Ik wil er echter op wijzen dat begin november de Rechtbank Maastricht een uitspraak heeft gedaan waarin wordt aangegeven dat het CBBS systeem nog steeds structurele onvolkomenheden bevat. Volgens die uitspraak voldoet het systeem onvoldoende aan criteria op het gebied van inzichtelijkheid, verifieerbaarheid en toetsbaarheid. De Rechtbank van Maastricht zal om die reden vele besluiten op bezwaar van na 1 juli 2005 (datum invoering nieuwe CBBS, red.) bij voorbaat vernietigen. En ik sluit niet uit dat andere rechtbanken deze uitspraak zullen volgen." Gevolgen uitspraak Wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben? Er lopen momenteel veel beroepsprocedures en bovendien zitten er nog veel aan te komen. "Indien de Centrale Raad van Beroep de visie van de Rechtbank Maastricht deelt zal dat gevolgen hebben voor de wijze waarop beslissingen moeten worden onderbouwd. Dat zou UWV arbeidsdeskundigen een hoop extra tijd gaan kosten, zowel in de reguliere werkzaamheden als in bezwaar- en beroepszaken. De cliënt verdient echter een gedegen en goed gemotiveerde beslissing, wat die beslissing ook moge zijn." Klik hier om de uitspraak van de Rechtbank Maastricht te lezen.  

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen