Nieuwsoverzicht

"De consument is beter af bij private partijen dan bij het UWV"

Jack Buckens, Directievoorzitter Divisie Sociale Zekerheid Achmea: In 2005 is Interpolis met Achmea gefuseerd. Jack Buckens leidt de nieuwe divisie Sociale Zekerheid. SRA sprak met Buckens over ontwikkelingen in de private sector en de toekomstige rol van arbeidsdeskundigen. Buckens: "Ik denk dat arbeidsdeskundigen blij moeten zijn met de WIA. Die biedt hen de gelegenheid eindelijk écht het vak in te duiken." Tucht van de markt Buckens: "De concurrentie tussen verzekeraars is fel. Je ziet dat steeds meer verzekeraars fuseren om meer expertise te krijgen en meer schaalgrootte zodat ze efficiënter en effectiever kunnen werken. Het uiteindelijke doel daarvan is dat premies omlaag kunnen en er op expertise beter geconcurreerd kan worden. Daarnaast zie je dat verzekeraars veel bewuster omgaan met het tijdig geven van prikkels die tot gewenst gedrag leiden als het gaat om het voorkomen en verkorten van verzuim. Door al vroeg te investeren in preventie en begeleiding wordt de uiteindelijke schadelast beperkt. Ook dat kan leiden tot lagere premies. In die zin geloof ik heilig in de tucht van de markt. Verzekeraars voelen continue de drang om klantgericht te werken, want anders verliezen ze de concurrentieslag. Die urgentie voelt UWV minder en daarom ben ik ervan overtuigd dat de consument uiteindelijk beter af zal zijn bij private partijen." Achterstand Volgend jaar zal het hybride stelsel officieel ingevoerd worden. De verzekeraars kunnen dan de concurrentieslag met het UWV aan gaan. In wiens voordeel zal die strijd beslist worden?" Buckens: "Ik denk dat de consument de winnaar zal zijn van die concurrentieslag. Meer dan voorheen zullen de wensen van de consument gerespecteerd worden. Dat zal leiden tot lagere premies en betere dienstverlening. Dat het uitgangspunt van de nieuwe wetgeving  is om te kijken naar wat iemand nog wél kan vind ik een groot maatschappelijk winstpunt. Overigens vraag ik mij af in hoeverre we straks over eerlijke concurrentie kunnen spreken. UWV kan uitkeringen financieren op basis van een omslagstelsel. De verzekeraars kunnen dat niet. Bij aanvang moeten wij genoeg geld in de pot hebben om alle toekomstige uitkeringen te kunnen voldoen. Dat betekent dat op de korte termijn onze premies hoger zullen zijn dan bij UWV, tenzij minister de Geus zijn belofte om een gelijk speelveld te creëren gaat nakomen." Publieke taak Wat verwachten de verzekeraars dan van het hybride stelsel? Gaat het ze wel wat opleveren? Buckens: "Uiteindelijk wel. Consumenten zullen vanzelf in gaan zien dat ze voor een aantal zaken beter en goedkoper uit zijn bij verzekeraars, daar ben ik van overtuigd. Tien jaar geleden is de trend om de sociale zekerheid te privatiseren al in gang gezet door het verlengen van de eigen risicotermijn bij verzuim. De WIA past in die trend. Ik denk dat over een jaar of tien voor het UWV de belangrijkste rol die van uitvoerder van 'vangnetconstructies' zoals de IVA zal zijn. Daarmee worden de rechten van de zwakkere groepen in de samenleving gewaarborgd. En dat vind ik ook een publieke taak." De rol van de arbeidsdeskundige Het is een gegeven dat veel gevallen van verzuim niets te maken hebben met medische oorzaken. Toch wordt vaak de verzekeringsarts als eerste naar voren geschoven. Hoe kijkt Buckens daar tegenaan? "Bij Achmea bepalen we eerst in overleg met de werkgever in welke richting een oplossing gezocht moet worden. De werkgever weet dat vaak zelf het beste. Vervolgens fungeert de arbeidsdeskundige als coach in het vervolgtraject. Dat kan betekenen dat hij samen met de verzekeringsarts aan de slag gaat maar het kan ook betekenen dat er eerst een hele simpele oplossing wordt georganiseerd zoals het inzetten van een taxi om iemand op zijn werk te krijgen. De arbeidsdeskundige is de spin in het web die probeert een oplossing te organiseren waar iedereen tevreden mee is. Daarom denk ik ook dat arbeidsdeskundigen blij moeten zijn met de WIA. Zij kunnen nu heel positief werk verrichten en mensen helpen." Controle Hoe kunnen verzekeraars gecontroleerd worden? De controle op UWV is vrij groot, maar hoe wordt de kwaliteit van dienstverlening van verzekeraars gewaarborgd? "In eerste instantie is dat een zaak van de verzekeraar zelf. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de performance te meten: Wat is het effect van je reïntegratie-inspanningen etc. In een concurrerende markt streef je dan vanzelfsprekend naar de beste cijfers. Daarnaast schenken we bij Achmea veel aandacht aan bejegening. Onze medewerkers worden continue getraind om klanten niet als een schadegeval te zien maar als een mens met een probleem dat we op willen lossen. Een juiste bejegening is essentieel voor een goed klantcontact. Een medewerker die na twee zinnen vraagt 'Wat is uw polisnummer?' heeft het dus niet begrepen." Klanttevredenheid Een belangrijke maatstaf daarbij zijn voor Achmea de medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken. Buckens: "Medewerkertevredenheid is een belangrijke drive voor klanttevredenheid. Tevreden medewerkers zorgen goed voor klanten. Beide zaken meten we bij Achmea continue en als bijgestuurd moet worden doen we dat. Managers worden ook afgerekend op de resultaten van die onderzoeken." En wat gebeurt wanneer er toch klachten zijn over bejegening? "Het is tot nu toe niet of nauwelijks voorgekomen maar als het het handelen van een arbeidsdeskundige betreft dan vind ik het prima dat een externe partij zo'n klacht in behandeling kan nemen. Daarom is het goed dat er een instantie als SRA is. Die kan op dat vlak een belangrijke taak vervullen."    

Lees meer
"Arbeidsdeskundigen zijn niet meer weg te denken"

Gerard Böttcher en Niek Weel, NIVRE: Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) bevordert en bewaakt het niveau van dienstverlening van schade-experts en risicodeskundigen. In een gesprek met de redactie van SRA geven voorzitter Gerard Böttcher en directeur Niek Weel hun visie op de toegevoegde waarde van arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn bij private partijen. Böttcher: "In de personen- en letselschadesfeer zijn arbeidsdeskundigen niet meer weg te denken." Het nieuwe NIVRE Op 1 april 2005 fuseerde het oude NIVRE met de werkgeversorganisatie voor expertisebureaus BCE. Sindsdien heeft het nieuwe NIVRE zich doorontwikkeld tot een professionele organisatie die de belangen beschermt van tien verschillende branches, variërend van Motorvoertuigen tot Personenschade. Böttcher: "De branchebesturen bepalen zelf de spelregels binnen hun eigen branche. Daar zit immers de vakinhoudelijke kennis. Gezamenlijk streven we echter hetzelfde doel na, nl. het op de kaart zetten en houden van het expertisevak. Door nauw samen te werken en een gezamenlijke strategie uit te stippelen krijgen we meer voor elkaar. We zijn daardoor bijvoorbeeld een makkelijk aanspreekpunt voor het Verbond van Verzekeraars." Klankbord "Bij het NIVRE vragen we ons voortdurend af wat de toegevoegde waarde van experts is binnen het proces en hoe we die kunnen vergroten." aldus Niek Weel. "Wanneer wij nieuwe marktontwikkelingen zien willen wij daar snel op in kunnen haken. We hebben daarom een Raad van Advies opgericht die voor ons als klankbord fungeert. Daarin zitten beslissers van opdrachtgevers zoals verzekeringeringsmaatschappijen en makelaars. Met de Raad van Advies wordt gebrainstormd over marktontwikkelingen en toekomstscenario's. En als een branchebestuur vragen heeft kunnen die aan de Raad van Advies worden voorgelegd." Verschuiving Hoewel arbeidsdeskundigen niet bij het NIVRE zijn ondergebracht signaleren Böttcher en Weel wel een ontwikkeling die het vakgebied raakt. Weel: "Private partijen zoals verzekeraars krijgen steeds meer invloed op het gebied van arbeid en gezondheid. En bij hen draait het veel meer om onderscheid maken en presteren. Dat kun je doen door klantgerichter te denken. Hoe kan een probleem zo snel mogelijk en voor alle partijen zo bevredigend mogelijk worden opgelost? Je ziet ook dat in het kader van kostenbeheersing steeds meer aandacht uitgaat naar de voorkant van het proces: Hoe kan iets worden voorkomen?" Böttcher: "Dat is de reden dat sinds een jaar bij het NIVRE ook risicodeskundigen zijn ondergebracht. Verzekeraars willen vooraf goede kosten en baten analyses kunnen maken. Ik denk dat bij arbeidsdeskundigen om diezelfde reden het meedenken over preventieve maatregelen een steeds grotere rol zal gaan spelen in hun werkzaamheden." Gedragsvaardigheden Hoe waarborgt het NIVRE de kwaliteit van het gedrag van schade-experts en risicodeskundigen? Weel: "Het vakmanschap van een expert, maar ook van een arbeidsdeskundige, bestaat volgens ons voor 50% uit vakkennis en voor 50% uit communicatieve vaardigheden. Om die reden maken communicatieve vaardigheden integraal onderdeel uit van de opleidingstrajecten. Dat gebeurt onder meer in de vorm van rollenspelen. Onder de noemer Permanente Educatie wordt binnen elke branche de vakkennis op peil gehouden. Dan worden ook punten toegekend voor training in communicatieve vaardigheden." Toekomst Weel: "Ik denk dat het goed is als ook arbeidsdeskundigen nadenken over hun toegevoegde waarde in het proces. Daarvoor is een dialoog met je opdrachtgevers onmisbaar. Ga samen rond de tafel zitten en brainstorm over mogelijke toekomstscenario's." Böttcher: "Ik voorzie een verzakelijking van de arbeidsdeskundige markt. Klantgericht denken wordt steeds belangrijker. Niet waarheidsvinding zal centraal staan in de aanpak, maar het vinden van een aanvaardbare oplossing voor alle betrokken partijen. En preventie zal daarbij een steeds grotere rol gaan spelen."          

Lees meer
Resultaten online onderzoek

Begin maart is aangegeven dat er meegewerkt kon worden aan een enquête.  De enquête had als doel een tussentijdse evaluatie en visie te krijgen van de geregistreerden op de ingeslagen weg. Van 16 stellingen kon worden aangegeven in hoeverre men het ermee eens was. Daarnaast bevatte de enquête 4 open vragen.
In het volgende overzicht worden de 5 stellingen weergeven waar de respondenten het meest mee eens waren:

Lees meer
"Ik roep alle arbeidsdeskundigen op zich te registreren"

Monique Klompé, Voorzitter NVvA:

Lees meer
"De norm voor vakbekwaamheid is dynamisch"

Sinds 1 januari is Lex Stibbe de nieuwe directeur van SKO, de instantie die de vakbekwaamheid van arbeidsdeskundigen toetst en certificeert. In een kennismakingsgesprek met SRA geeft hij zijn visie op de samenwerking tussen SKO, SRA en de NVvA. 'Wanneer het werkveld verandert moet de norm voor vakbekwaamheid ook aangepast worden. Het is daarom een belangrijk taak van SKO om het College van Deskundigen continue een spiegel voor te houden.'

Lees meer
"Vrije jongens hanteren andere kwaliteitsnormen"

Mr. Ton de Hart heeft als Letselschade Advocaat regelmatig te maken met arbeidsdeskundigen. Ook heeft hij in zijn branche te maken met 'vrije jongens' die hele andere kwaliteitsnormen hanteren. Redenen genoeg om eens te praten over zijn beeld van arbeidsdeskundigen en de toegevoegde waarde van tuchtrecht. De Hart: 'Wanneer je uit de Orde van Advocaten bent gezet kun je nog wel een letselschadebureau beginnen. Dat heeft soms grote gevolgen voor de geleverde kwaliteit.'

Lees meer
"Maak zelf specifieke regels voor ieder specialisme"

Ed van der Sande is lid van de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SRA ging op bezoek in de Tweede Kamer om met hem van gedachten te wisselen over de veranderingen in de sociale zekerheid en de gevolgen daarvan voor arbeidsdeskundigen en SRA. Van der Sande: 'Voor verschillende typen arbeidsdeskundigen zouden ook verschillende kwaliteitseisen moeten gelden.'

Lees meer
"Een goede uitleg voorkomt veel ellende"

Interview met Mr. J.G.M. Wouters, Vice-President Rechtbank Breda: Door: Wil Wijngaards Het woord 'zorgvuldigheid' wordt vaak genoemd wanneer het over arbeidsdeskundig handelen gaat. Volgens Mr. J.G.M. Wouters, bestuursrechter van de Rechtbank van Breda, moeten arbeidsdeskundigen vooral uitblinken in het uitleggen van hun adviezen. "Wanneer een besluit onvoldoende is gemotiveerd werkt dat door in het aantal bezwaren en uiteindelijk ook in het aantal beroepsprocedures." Toetsende rol Tot de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) in 1994 was het gebruikelijk dat een cliënt meteen naar de rechter stapte wanneer men het niet eens was met een besluit van de uitvoeringsinstantie. Er was toen - en ook 3 jaar na de invoering van de Awb - nog geen medische bezwarenprocedure. De bestuursrechter liet zich daarom vaak voorlichten door een onafhankelijke arbeidsdeskundige. Wouters: "Die tijd is nu echt voorbij. De Awb heeft de werkwijze van UWV, maar ook van de rechtbanken, fundamenteel veranderd. Wij maken eigenlijk nooit meer gebruik van de deskundigheid van onafhankelijke arbeidsdeskundigen. UWV behandelt nu eerst zelf het bezwaar en pas daarna volgt eventueel een beroepsprocedure. Onze rol als rechter is nu vooral toetsend. We gaan precies na of in de bezwaarfase alles correct is verlopen en oordelen of het juiste besluit is genomen." Volledige heroverweging Hoe toetst de rechter dan? Op basis van welke criteria wordt bepaald of UWV het juiste besluit heeft genomen? "Als bestuurssector van de Rechtbank Breda hebben wij er voor gekozen om de werkwijze van de Centrale Raad van Beroep te volgen. Dat houdt in dat wij ambtshalve zowel het medische als het arbeidsdeskundige toetsen, ook al heeft bij UWV in principe al een volledige heroverweging plaatsgevonden. De secretaris verzamelt alle stukken en bekijkt of er informatie ontbreekt. Een belangrijk criterium daarbij is of er voldoende duidelijkheid wordt verschaft over de passendheid van de functies. De cliënten, maar ook de rechters, moeten kunnen begrijpen waarom een bepaalde beslissing is genomen. Indien die volledige duidelijkheid ontbreekt wordt al vóór de zitting om een toelichting gevraagd. En als die duidelijkheid niet kan worden gegeven kan dit gevolgen hebben voor het bestreden besluit en kan een besluit zelfs vernietigd worden." Bejegening en motivering Veel bezwaar- en beroepszaken worden veroorzaakt door slechte bejegening. Opvallend is dat tijdens een zitting meestal wordt verteld over verzekeringsartsen en bijna nooit over arbeidsdeskundigen. Een veelgehoorde klacht over artsen is bijvoorbeeld dat zij te weinig tijd voor het medisch onderzoek uittrekken. Bij de arbeidsdeskundigen valt mij op dat in veel beroepszaken de motivering van adviezen de kern van het probleem is. Cliënten snappen wel dat de geselecteerde functies een theoretisch karakter hebben en dat het vaak niet om reële direct beschikbare banen gaat. Zij snappen echter niet waarom functies passend worden geacht. Ook voor de rechters kan dat een probleem zijn. Je moet een ervaren bestuursrechter of secretaris zijn om te begrijpen hoe arbeidsdeskundigen doorgaans omgaan met begrippen als 'piekbelasting', 'incidenteel', 'marginaal' etc. Arbeidsdeskundigen hebben veel kennis in hun hoofd en veel begrippen en adviezen zijn voor hen vanzelfsprekend. Zonder toelichting zijn ze dat voor de rechters echter niet altijd, en zeker niet voor cliënten. Het zou goed zijn als arbeidsdeskundigen meer tijd nemen voor het motiveren van hun adviezen. Dat bevordert het acceptatievermogen van de cliënt en dat zal leiden tot minder bezwaren en beroepsprocedures. Maar dan moet arbeidsdeskundigen uiteraard wel de tijd en ruimte worden geboden om dat te doen." CBBS  In het nieuwe CBBS systeem zijn, na uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, o.a. meer mogelijkheden ingebouwd om de motivering van beslissingen weer te geven. Beslissingen worden daardoor inzichtelijker. Hoe kijkt Wouters tegen deze ontwikkeling aan? "In principe is dat een stap vooruit. Ik wil er echter op wijzen dat begin november de Rechtbank Maastricht een uitspraak heeft gedaan waarin wordt aangegeven dat het CBBS systeem nog steeds structurele onvolkomenheden bevat. Volgens die uitspraak voldoet het systeem onvoldoende aan criteria op het gebied van inzichtelijkheid, verifieerbaarheid en toetsbaarheid. De Rechtbank van Maastricht zal om die reden vele besluiten op bezwaar van na 1 juli 2005 (datum invoering nieuwe CBBS, red.) bij voorbaat vernietigen. En ik sluit niet uit dat andere rechtbanken deze uitspraak zullen volgen." Gevolgen uitspraak Wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben? Er lopen momenteel veel beroepsprocedures en bovendien zitten er nog veel aan te komen. "Indien de Centrale Raad van Beroep de visie van de Rechtbank Maastricht deelt zal dat gevolgen hebben voor de wijze waarop beslissingen moeten worden onderbouwd. Dat zou UWV arbeidsdeskundigen een hoop extra tijd gaan kosten, zowel in de reguliere werkzaamheden als in bezwaar- en beroepszaken. De cliënt verdient echter een gedegen en goed gemotiveerde beslissing, wat die beslissing ook moge zijn." Klik hier om de uitspraak van de Rechtbank Maastricht te lezen.  

Lees meer
"Arbeidsdeskundigen moeten meedenken over de uitvoerbaarheid van beleid"

Interview met Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart Jan de Geus: Minister De Geus is verantwoordelijk voor één van de grootste hervormingsoperaties ooit binnen de sociale zekerheid. Een operatie die gevolgen heeft voor arbeidsongeschikten, maar ook voor veel arbeidsdeskundigen. Onlangs bleek dat er niet genoeg tijd en geld beschikbaar is om de herbeoordelingen zorgvuldig uit te kunnen voeren. De Geus: "Arbeidsdeskundigen zouden UWV de vraag kunnen stellen of ze wel tijdig worden betrokken bij de uitvoeringstoetsen". Door: Bas Hagoort Eerder meedenken Bij de vorming van nieuw politiek beleid wordt al in een vroeg stadium overlegd met diverse belanghebbenden. Tijdens de totstandkoming van de WIA heeft minister De Geus o.a. advies ingewonnen bij de Stichting van de Arbeid en bij de SER (Sociaal Economische Raad, red.). Waarom werden de beroepsverenigingen van professionals niet in dat traject betrokken? "Als politiek verantwoordelijke moet ik beleid maken waar de belangrijkste stakeholders zich in kunnen vinden. Werkgevers en werknemers, de uitvoeringsinstanties, het parlement, maar ook mijn collega's in het kabinet. Van al die groepen wil ik een duidelijke mening horen en geen ratjetoe aan deelopvattingen. Daarom praat ik met de Stichting van de Arbeid en niet met vakbonden, daarom praat ik met de Tweede Kamer en niet met afzonderlijke partijen. En daarom praat ik dus ook met UWV en niet met alle daaraan gelieerde beroepsverenigingen. Wat betreft de uitvoering van nieuw beleid ligt dat niet anders. Maar via UWV zie ik wel degelijk mogelijkheden voor bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen om mee te denken." Uitvoeringstoetsen Wanneer nieuw beleid gestalte krijgt wordt UWV door het ministerie gevraagd een uitvoeringstoets uit te voeren. "Uit de uitvoeringstoets moet blijken in hoeverre nieuw beleid uitvoerbaar is en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan. Daarnaast zijn er ook nog de zogenaamde pretoetsen. Dat zijn informele gesprekken over de uitvoerbaarheid wanneer alleen nog maar de contouren van het nieuwe beleid zichtbaar zijn. Door al in een heel vroeg stadium met elkaar rond de tafel te gaan zitten, proberen we zoveel mogelijk problemen in de uitvoering te voorkomen. Het lijkt me zeker zinvol als arbeidsdeskundigen door UWV tijdig worden betrokken bij het toetsen van de uitvoerbaarheid. Hun expertise zou moeten doorklinken in de pretoetsen en uitvoeringstoetsen." Armslag UWV Toch zijn uitvoeringstoetsen geen garantie voor succes. Onlangs ontstond de nodige commotie over de herbeoordelingen. Volgens verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen was het onmogelijk om alle herbeoordelingen op een zorgvuldige wijze binnen de afgesproken tijd uit te voeren. "Dat klopt, maar dat hoort er ook bij. Wanneer beleid eenmaal wordt uitgevoerd, kan het zijn dat het moet worden bijgestuurd. En als dat nodig is, dan doen we dat ook. Toen daadwerkelijk bleek dat er meer tijd en geld nodig was voor de herbeoordelingen, heb ik daar ruimte voor vrijgemaakt." Probleem opgelost? Denkt De Geus dat daarmee het probleem uit de wereld is? Heeft UWV nu wel voldoende armslag? "Absoluut. Als het gaat om de randvoorwaarden van de uitvoering dan is de Raad van Bestuur van UWV mijn aanspreekpunt. Die heeft mij gegarandeerd dat het kan, dus dan ga ik daar ook van uit." Helaas blijkt uit berekeningen van SRA het tegendeel. Volgens SRA is het onmogelijk om de klus voor elkaar te krijgen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van handelen. Wat is de reactie van De Geus daar op? "Ik ben het daar dus niet mee eens. Overigens hoort deze discussie over de randvoorwaarden ook niet bij mij thuis, maar bij UWV. Wanneer professionals van mening zijn dat de randvoorwaarden nog steeds onvoldoende zijn dan moeten zij daarover de dialoog aangaan met het management van UWV. " Onzekerheid Eén ding wil De Geus wel kwijt. "Ik vind dat de discussie niet moet worden gevoerd in vage bewoordingen, zoals in de Tweede Kamer wel eens gebeurt: 'Ik heb signalen opgevangen dat de werkdruk van arbeidsdeskundigen te hoog is.' Ik kan daar niets mee. Waar dan? Van wie dan? Wat is er precies aan de hand? Geef concrete voorbeelden van situaties waar het niet goed gaat, dan kan je nadenken over een oplossing. Anders wordt een sfeer van onzekerheid gecreëerd die critici aanjaagt tot het spuien van nog meer kritiek en die arbeidsdeskundigen zich nog onzekerder laat voelen. Dat vind ik een kwalijke zaak." Gezonde spanning Minister De Geus laat merken dat hij niet blind is voor de gevolgen van zijn beleid. "Ik begrijp heel goed de spanning die professionals voelen. Een nieuwe wet, een herbeoordelingoperatie, en dat in tijden van een laagconjunctuur, dat is niet makkelijk. Ik ben dan ook heel blij dat het aantal vacatures weer stijgt, want dat zal ook zijn weerslag hebben op het werkplezier van arbeidsdeskundigen. Er is nu eenmaal altijd een spanning tussen persoonlijke standaarden en opgelegde randvoorwaarden. Maar die spanning is herkenbaar en gezond. Kijk naar politieagenten, onderwijzers of verplegend personeel. Allemaal mensen die graag meer aandacht aan hun klanten zouden willen geven, terwijl de randvoorwaarden dat niet altijd toelaten. Het is een spanning die inherent is aan het werken binnen de publieke sector. En je zult dat ook alleen kunnen als je een bepaalde vorm van engagement in je hebt. De energie om die spanning te kunnen overbruggen moet van binnenuit komen. Als je daarin slaagt zul je ook merken dat je energie terugkrijgt." Maatman De nieuwe wet zorgt echter ook voor situaties waarin arbeidsdeskundigen weinig positieve energie terug hoeven te verwachten. Neem de maatman-regeling: Stel een chauffeur heeft altijd 50 uur per week gewerkt voor een uurloon van 20 euro. Op basis van die gegevens zit hij al jaren in de WAO. Hij wordt herbeoordeeld en krijgt nu op basis van de maatman-regeling een uitkering voor 38 uur. Voor die uitkering geldt hetzelfde uurloon van 20 euro. En dat terwijl dat uurloon hoger zou zijn geweest als hij vroeger 38 uur per week had gewerkt. Omdat hij vroeger dus meer heeft gewerkt, krijgt hij nu minder. Is dat redelijk? "Het is belangrijk om te realiseren dat we niet verzekeren tegen roofbouw. Het is iemands eigen verantwoordelijkheid om meer dan 38 uur te werken. Wat dit specifieke voorbeeld betreft ben ik niet op de hoogte van de technische details, maar ik weet wel dat we de SER en de Stichting van de Arbeid om advies over maatman hebben gevraagd. Iedereen is akkoord gegaan met de wijze waarop die is ingevoerd." Maar wat is een advies van de SER waard als Lodewijk de Waal, destijds vice-voorzitter, zich nu schaart achter de Stichting CORV die de hele herbeoordelingoperatie terug wil draaien? De Geus: "Voor het beleid is de SER relevant, niet een persoonlijke mening van ex-SER-leden". Hybride stelsel In 2007 zal het hybride stelsel in werking treden en zullen zowel UWV als de verzekeraars verantwoordelijk worden voor de uitvoering. Wat is de visie van De Geus op het hybride stelsel en de positie van UWV daarin? "Als het gaat om de WGA-regeling (de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, red.) dan zie ik grote voordelen van private uitvoering. Die voordelen hebben met name betrekking op de ketenaanpak. Het belang van het vroeg aanpakken van verzuim wordt groter. Werkgevers, sectoren en eventueel CAO-partijen zullen daardoor al vroeg samen moeten kiezen voor een bepaalde aanpak en ook zelf de randvoorwaarden moeten creëren. Om terug te komen op het maatman-voorbeeld: dat is typisch zo'n situatie waarin een sector zou kunnen besluiten om bepaalde zaken zelf te regelen. En of men dat doet als eigen risicodrager of als verzekeraar maakt eigenlijk niet uit. Uiteindelijk zal deze ketenaanpak leiden tot meer succes op het gebied van werkhervatting. Want hoe eerder je ingrijpt bij verzuim des te beter het is voor de mensen." Aan de andere kant ziet De Geus ook de voordelen van uitvoering door UWV, want ook bij UWV staat werkhervatting voorop. "Ik ben trots op de UWV-medewerkers die daarvoor iedere dag naar eer en geweten hun best doen. UWV heeft een enorme expertise opgebouwd op het gebied van reïntegratie. Gecorrigeerd naar de conjunctuur worden steeds betere resultaten geboekt. Ook in het parlement hechten diverse partijen aan de rol van UWV." Reïntegratiecoach En wat wordt de rol van arbeidsdeskundigen in het hybride stelsel? Bestaat het beroep over 10 jaar nog wel? "Het beroep zal over 10 jaar zeker nog bestaan, alleen of het dan ook nog zo heet, weet ik niet. Dat is overigens niets nieuws binnen de sociale zekerheid, in het verleden hebben al veel beroepen een andere naam gekregen. Er zal in ieder geval behoefte blijven aan twee aspecten, die nu ook tot het takenpakket van arbeidsdeskundigen behoren. Op de eerste plaats is dat het doen van beoordelingen vanuit een wettelijk kader. Op de tweede plaats zijn dat activiteiten die te maken hebben met het geven van energie, met het motiveren van mensen. Er zal altijd behoefte zijn aan expertise op het gebied van reïntegratie. Wat mij opvalt is dat veel arbeidsdeskundigen dat ook het leukste vinden. Kijken naar wat mensen nog wél kunnen, is een veel positievere benadering. Als ik op werkbezoek ga, merk ik dat vrijwel iedereen het daarmee eens is. En als ik vraag 'Als je moet kiezen, wat ben je dan liever, arbeidsdeskundige-claim of reïntegratiecoach?' dan krijg ik vaak als antwoord: 'reïntegratiecoach'. Dat betekent toch dat men het bevredigend vindt om naast de mensen te staan en ze vooruit te helpen."  

Lees meer
Uitspraak Rechtbank Maastricht over CBBS systeem

Volgens de Rechtbank Maastricht bevat het CBBS systeem nog steeds structurele onvolkomenheden. De passage m.b.t. tot het CBS systeem is in de tekst vet gemaakt:


 
RECHTBANK MAASTRICHT
Sector Bestuursrecht

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen