Nieuwsoverzicht

"De norm voor vakbekwaamheid is dynamisch"

Sinds 1 januari is Lex Stibbe de nieuwe directeur van SKO, de instantie die de vakbekwaamheid van arbeidsdeskundigen toetst en certificeert. In een kennismakingsgesprek met SRA geeft hij zijn visie op de samenwerking tussen SKO, SRA en de NVvA. 'Wanneer het werkveld verandert moet de norm voor vakbekwaamheid ook aangepast worden. Het is daarom een belangrijk taak van SKO om het College van Deskundigen continue een spiegel voor te houden.'

Lees meer
"Vrije jongens hanteren andere kwaliteitsnormen"

Mr. Ton de Hart heeft als Letselschade Advocaat regelmatig te maken met arbeidsdeskundigen. Ook heeft hij in zijn branche te maken met 'vrije jongens' die hele andere kwaliteitsnormen hanteren. Redenen genoeg om eens te praten over zijn beeld van arbeidsdeskundigen en de toegevoegde waarde van tuchtrecht. De Hart: 'Wanneer je uit de Orde van Advocaten bent gezet kun je nog wel een letselschadebureau beginnen. Dat heeft soms grote gevolgen voor de geleverde kwaliteit.'

Lees meer
"Maak zelf specifieke regels voor ieder specialisme"

Ed van der Sande is lid van de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SRA ging op bezoek in de Tweede Kamer om met hem van gedachten te wisselen over de veranderingen in de sociale zekerheid en de gevolgen daarvan voor arbeidsdeskundigen en SRA. Van der Sande: 'Voor verschillende typen arbeidsdeskundigen zouden ook verschillende kwaliteitseisen moeten gelden.'

Lees meer
"Een goede uitleg voorkomt veel ellende"

Interview met Mr. J.G.M. Wouters, Vice-President Rechtbank Breda: Door: Wil Wijngaards Het woord 'zorgvuldigheid' wordt vaak genoemd wanneer het over arbeidsdeskundig handelen gaat. Volgens Mr. J.G.M. Wouters, bestuursrechter van de Rechtbank van Breda, moeten arbeidsdeskundigen vooral uitblinken in het uitleggen van hun adviezen. "Wanneer een besluit onvoldoende is gemotiveerd werkt dat door in het aantal bezwaren en uiteindelijk ook in het aantal beroepsprocedures." Toetsende rol Tot de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) in 1994 was het gebruikelijk dat een cliënt meteen naar de rechter stapte wanneer men het niet eens was met een besluit van de uitvoeringsinstantie. Er was toen - en ook 3 jaar na de invoering van de Awb - nog geen medische bezwarenprocedure. De bestuursrechter liet zich daarom vaak voorlichten door een onafhankelijke arbeidsdeskundige. Wouters: "Die tijd is nu echt voorbij. De Awb heeft de werkwijze van UWV, maar ook van de rechtbanken, fundamenteel veranderd. Wij maken eigenlijk nooit meer gebruik van de deskundigheid van onafhankelijke arbeidsdeskundigen. UWV behandelt nu eerst zelf het bezwaar en pas daarna volgt eventueel een beroepsprocedure. Onze rol als rechter is nu vooral toetsend. We gaan precies na of in de bezwaarfase alles correct is verlopen en oordelen of het juiste besluit is genomen." Volledige heroverweging Hoe toetst de rechter dan? Op basis van welke criteria wordt bepaald of UWV het juiste besluit heeft genomen? "Als bestuurssector van de Rechtbank Breda hebben wij er voor gekozen om de werkwijze van de Centrale Raad van Beroep te volgen. Dat houdt in dat wij ambtshalve zowel het medische als het arbeidsdeskundige toetsen, ook al heeft bij UWV in principe al een volledige heroverweging plaatsgevonden. De secretaris verzamelt alle stukken en bekijkt of er informatie ontbreekt. Een belangrijk criterium daarbij is of er voldoende duidelijkheid wordt verschaft over de passendheid van de functies. De cliënten, maar ook de rechters, moeten kunnen begrijpen waarom een bepaalde beslissing is genomen. Indien die volledige duidelijkheid ontbreekt wordt al vóór de zitting om een toelichting gevraagd. En als die duidelijkheid niet kan worden gegeven kan dit gevolgen hebben voor het bestreden besluit en kan een besluit zelfs vernietigd worden." Bejegening en motivering Veel bezwaar- en beroepszaken worden veroorzaakt door slechte bejegening. Opvallend is dat tijdens een zitting meestal wordt verteld over verzekeringsartsen en bijna nooit over arbeidsdeskundigen. Een veelgehoorde klacht over artsen is bijvoorbeeld dat zij te weinig tijd voor het medisch onderzoek uittrekken. Bij de arbeidsdeskundigen valt mij op dat in veel beroepszaken de motivering van adviezen de kern van het probleem is. Cliënten snappen wel dat de geselecteerde functies een theoretisch karakter hebben en dat het vaak niet om reële direct beschikbare banen gaat. Zij snappen echter niet waarom functies passend worden geacht. Ook voor de rechters kan dat een probleem zijn. Je moet een ervaren bestuursrechter of secretaris zijn om te begrijpen hoe arbeidsdeskundigen doorgaans omgaan met begrippen als 'piekbelasting', 'incidenteel', 'marginaal' etc. Arbeidsdeskundigen hebben veel kennis in hun hoofd en veel begrippen en adviezen zijn voor hen vanzelfsprekend. Zonder toelichting zijn ze dat voor de rechters echter niet altijd, en zeker niet voor cliënten. Het zou goed zijn als arbeidsdeskundigen meer tijd nemen voor het motiveren van hun adviezen. Dat bevordert het acceptatievermogen van de cliënt en dat zal leiden tot minder bezwaren en beroepsprocedures. Maar dan moet arbeidsdeskundigen uiteraard wel de tijd en ruimte worden geboden om dat te doen." CBBS  In het nieuwe CBBS systeem zijn, na uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, o.a. meer mogelijkheden ingebouwd om de motivering van beslissingen weer te geven. Beslissingen worden daardoor inzichtelijker. Hoe kijkt Wouters tegen deze ontwikkeling aan? "In principe is dat een stap vooruit. Ik wil er echter op wijzen dat begin november de Rechtbank Maastricht een uitspraak heeft gedaan waarin wordt aangegeven dat het CBBS systeem nog steeds structurele onvolkomenheden bevat. Volgens die uitspraak voldoet het systeem onvoldoende aan criteria op het gebied van inzichtelijkheid, verifieerbaarheid en toetsbaarheid. De Rechtbank van Maastricht zal om die reden vele besluiten op bezwaar van na 1 juli 2005 (datum invoering nieuwe CBBS, red.) bij voorbaat vernietigen. En ik sluit niet uit dat andere rechtbanken deze uitspraak zullen volgen." Gevolgen uitspraak Wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben? Er lopen momenteel veel beroepsprocedures en bovendien zitten er nog veel aan te komen. "Indien de Centrale Raad van Beroep de visie van de Rechtbank Maastricht deelt zal dat gevolgen hebben voor de wijze waarop beslissingen moeten worden onderbouwd. Dat zou UWV arbeidsdeskundigen een hoop extra tijd gaan kosten, zowel in de reguliere werkzaamheden als in bezwaar- en beroepszaken. De cliënt verdient echter een gedegen en goed gemotiveerde beslissing, wat die beslissing ook moge zijn." Klik hier om de uitspraak van de Rechtbank Maastricht te lezen.  

Lees meer
"Arbeidsdeskundigen moeten meedenken over de uitvoerbaarheid van beleid"

Interview met Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart Jan de Geus: Minister De Geus is verantwoordelijk voor één van de grootste hervormingsoperaties ooit binnen de sociale zekerheid. Een operatie die gevolgen heeft voor arbeidsongeschikten, maar ook voor veel arbeidsdeskundigen. Onlangs bleek dat er niet genoeg tijd en geld beschikbaar is om de herbeoordelingen zorgvuldig uit te kunnen voeren. De Geus: "Arbeidsdeskundigen zouden UWV de vraag kunnen stellen of ze wel tijdig worden betrokken bij de uitvoeringstoetsen". Door: Bas Hagoort Eerder meedenken Bij de vorming van nieuw politiek beleid wordt al in een vroeg stadium overlegd met diverse belanghebbenden. Tijdens de totstandkoming van de WIA heeft minister De Geus o.a. advies ingewonnen bij de Stichting van de Arbeid en bij de SER (Sociaal Economische Raad, red.). Waarom werden de beroepsverenigingen van professionals niet in dat traject betrokken? "Als politiek verantwoordelijke moet ik beleid maken waar de belangrijkste stakeholders zich in kunnen vinden. Werkgevers en werknemers, de uitvoeringsinstanties, het parlement, maar ook mijn collega's in het kabinet. Van al die groepen wil ik een duidelijke mening horen en geen ratjetoe aan deelopvattingen. Daarom praat ik met de Stichting van de Arbeid en niet met vakbonden, daarom praat ik met de Tweede Kamer en niet met afzonderlijke partijen. En daarom praat ik dus ook met UWV en niet met alle daaraan gelieerde beroepsverenigingen. Wat betreft de uitvoering van nieuw beleid ligt dat niet anders. Maar via UWV zie ik wel degelijk mogelijkheden voor bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen om mee te denken." Uitvoeringstoetsen Wanneer nieuw beleid gestalte krijgt wordt UWV door het ministerie gevraagd een uitvoeringstoets uit te voeren. "Uit de uitvoeringstoets moet blijken in hoeverre nieuw beleid uitvoerbaar is en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan. Daarnaast zijn er ook nog de zogenaamde pretoetsen. Dat zijn informele gesprekken over de uitvoerbaarheid wanneer alleen nog maar de contouren van het nieuwe beleid zichtbaar zijn. Door al in een heel vroeg stadium met elkaar rond de tafel te gaan zitten, proberen we zoveel mogelijk problemen in de uitvoering te voorkomen. Het lijkt me zeker zinvol als arbeidsdeskundigen door UWV tijdig worden betrokken bij het toetsen van de uitvoerbaarheid. Hun expertise zou moeten doorklinken in de pretoetsen en uitvoeringstoetsen." Armslag UWV Toch zijn uitvoeringstoetsen geen garantie voor succes. Onlangs ontstond de nodige commotie over de herbeoordelingen. Volgens verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen was het onmogelijk om alle herbeoordelingen op een zorgvuldige wijze binnen de afgesproken tijd uit te voeren. "Dat klopt, maar dat hoort er ook bij. Wanneer beleid eenmaal wordt uitgevoerd, kan het zijn dat het moet worden bijgestuurd. En als dat nodig is, dan doen we dat ook. Toen daadwerkelijk bleek dat er meer tijd en geld nodig was voor de herbeoordelingen, heb ik daar ruimte voor vrijgemaakt." Probleem opgelost? Denkt De Geus dat daarmee het probleem uit de wereld is? Heeft UWV nu wel voldoende armslag? "Absoluut. Als het gaat om de randvoorwaarden van de uitvoering dan is de Raad van Bestuur van UWV mijn aanspreekpunt. Die heeft mij gegarandeerd dat het kan, dus dan ga ik daar ook van uit." Helaas blijkt uit berekeningen van SRA het tegendeel. Volgens SRA is het onmogelijk om de klus voor elkaar te krijgen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van handelen. Wat is de reactie van De Geus daar op? "Ik ben het daar dus niet mee eens. Overigens hoort deze discussie over de randvoorwaarden ook niet bij mij thuis, maar bij UWV. Wanneer professionals van mening zijn dat de randvoorwaarden nog steeds onvoldoende zijn dan moeten zij daarover de dialoog aangaan met het management van UWV. " Onzekerheid Eén ding wil De Geus wel kwijt. "Ik vind dat de discussie niet moet worden gevoerd in vage bewoordingen, zoals in de Tweede Kamer wel eens gebeurt: 'Ik heb signalen opgevangen dat de werkdruk van arbeidsdeskundigen te hoog is.' Ik kan daar niets mee. Waar dan? Van wie dan? Wat is er precies aan de hand? Geef concrete voorbeelden van situaties waar het niet goed gaat, dan kan je nadenken over een oplossing. Anders wordt een sfeer van onzekerheid gecreëerd die critici aanjaagt tot het spuien van nog meer kritiek en die arbeidsdeskundigen zich nog onzekerder laat voelen. Dat vind ik een kwalijke zaak." Gezonde spanning Minister De Geus laat merken dat hij niet blind is voor de gevolgen van zijn beleid. "Ik begrijp heel goed de spanning die professionals voelen. Een nieuwe wet, een herbeoordelingoperatie, en dat in tijden van een laagconjunctuur, dat is niet makkelijk. Ik ben dan ook heel blij dat het aantal vacatures weer stijgt, want dat zal ook zijn weerslag hebben op het werkplezier van arbeidsdeskundigen. Er is nu eenmaal altijd een spanning tussen persoonlijke standaarden en opgelegde randvoorwaarden. Maar die spanning is herkenbaar en gezond. Kijk naar politieagenten, onderwijzers of verplegend personeel. Allemaal mensen die graag meer aandacht aan hun klanten zouden willen geven, terwijl de randvoorwaarden dat niet altijd toelaten. Het is een spanning die inherent is aan het werken binnen de publieke sector. En je zult dat ook alleen kunnen als je een bepaalde vorm van engagement in je hebt. De energie om die spanning te kunnen overbruggen moet van binnenuit komen. Als je daarin slaagt zul je ook merken dat je energie terugkrijgt." Maatman De nieuwe wet zorgt echter ook voor situaties waarin arbeidsdeskundigen weinig positieve energie terug hoeven te verwachten. Neem de maatman-regeling: Stel een chauffeur heeft altijd 50 uur per week gewerkt voor een uurloon van 20 euro. Op basis van die gegevens zit hij al jaren in de WAO. Hij wordt herbeoordeeld en krijgt nu op basis van de maatman-regeling een uitkering voor 38 uur. Voor die uitkering geldt hetzelfde uurloon van 20 euro. En dat terwijl dat uurloon hoger zou zijn geweest als hij vroeger 38 uur per week had gewerkt. Omdat hij vroeger dus meer heeft gewerkt, krijgt hij nu minder. Is dat redelijk? "Het is belangrijk om te realiseren dat we niet verzekeren tegen roofbouw. Het is iemands eigen verantwoordelijkheid om meer dan 38 uur te werken. Wat dit specifieke voorbeeld betreft ben ik niet op de hoogte van de technische details, maar ik weet wel dat we de SER en de Stichting van de Arbeid om advies over maatman hebben gevraagd. Iedereen is akkoord gegaan met de wijze waarop die is ingevoerd." Maar wat is een advies van de SER waard als Lodewijk de Waal, destijds vice-voorzitter, zich nu schaart achter de Stichting CORV die de hele herbeoordelingoperatie terug wil draaien? De Geus: "Voor het beleid is de SER relevant, niet een persoonlijke mening van ex-SER-leden". Hybride stelsel In 2007 zal het hybride stelsel in werking treden en zullen zowel UWV als de verzekeraars verantwoordelijk worden voor de uitvoering. Wat is de visie van De Geus op het hybride stelsel en de positie van UWV daarin? "Als het gaat om de WGA-regeling (de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, red.) dan zie ik grote voordelen van private uitvoering. Die voordelen hebben met name betrekking op de ketenaanpak. Het belang van het vroeg aanpakken van verzuim wordt groter. Werkgevers, sectoren en eventueel CAO-partijen zullen daardoor al vroeg samen moeten kiezen voor een bepaalde aanpak en ook zelf de randvoorwaarden moeten creëren. Om terug te komen op het maatman-voorbeeld: dat is typisch zo'n situatie waarin een sector zou kunnen besluiten om bepaalde zaken zelf te regelen. En of men dat doet als eigen risicodrager of als verzekeraar maakt eigenlijk niet uit. Uiteindelijk zal deze ketenaanpak leiden tot meer succes op het gebied van werkhervatting. Want hoe eerder je ingrijpt bij verzuim des te beter het is voor de mensen." Aan de andere kant ziet De Geus ook de voordelen van uitvoering door UWV, want ook bij UWV staat werkhervatting voorop. "Ik ben trots op de UWV-medewerkers die daarvoor iedere dag naar eer en geweten hun best doen. UWV heeft een enorme expertise opgebouwd op het gebied van reïntegratie. Gecorrigeerd naar de conjunctuur worden steeds betere resultaten geboekt. Ook in het parlement hechten diverse partijen aan de rol van UWV." Reïntegratiecoach En wat wordt de rol van arbeidsdeskundigen in het hybride stelsel? Bestaat het beroep over 10 jaar nog wel? "Het beroep zal over 10 jaar zeker nog bestaan, alleen of het dan ook nog zo heet, weet ik niet. Dat is overigens niets nieuws binnen de sociale zekerheid, in het verleden hebben al veel beroepen een andere naam gekregen. Er zal in ieder geval behoefte blijven aan twee aspecten, die nu ook tot het takenpakket van arbeidsdeskundigen behoren. Op de eerste plaats is dat het doen van beoordelingen vanuit een wettelijk kader. Op de tweede plaats zijn dat activiteiten die te maken hebben met het geven van energie, met het motiveren van mensen. Er zal altijd behoefte zijn aan expertise op het gebied van reïntegratie. Wat mij opvalt is dat veel arbeidsdeskundigen dat ook het leukste vinden. Kijken naar wat mensen nog wél kunnen, is een veel positievere benadering. Als ik op werkbezoek ga, merk ik dat vrijwel iedereen het daarmee eens is. En als ik vraag 'Als je moet kiezen, wat ben je dan liever, arbeidsdeskundige-claim of reïntegratiecoach?' dan krijg ik vaak als antwoord: 'reïntegratiecoach'. Dat betekent toch dat men het bevredigend vindt om naast de mensen te staan en ze vooruit te helpen."  

Lees meer
Uitspraak Rechtbank Maastricht over CBBS systeem

Volgens de Rechtbank Maastricht bevat het CBBS systeem nog steeds structurele onvolkomenheden. De passage m.b.t. tot het CBS systeem is in de tekst vet gemaakt:


 
RECHTBANK MAASTRICHT
Sector Bestuursrecht

Lees meer
Arbeidsdeskundigen bezorgd over herkeuring WAO-ers

Nog tenminste 4 jaar nodig voor herbeoordelingsoperatie

Lees meer
Senaat lijkt akkoord met nieuwe WAO

Een meerderheid van de Eerste Kamer lijkt in te stemmen met de nieuwe opzet van de WAO, die volgend jaar moet ingaan. De regeringspartijen CDA, VVD en D66 hebben wel een aantal vragen en twijfels, maar steunen de hoofdlijnen van de nieuwe wet. Dat bleek dinsdag  1 november bij de behandeling van het wetsvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken. De linkse oppositie zal tegenstemmen.   

Lees meer
SRA pleit voor meer zorgvuldigheid bij herbeoordelingen

Donderdag 21 oktober bracht het RTL4 Nieuws een uitgelekt UWV rapport over de herbeoordelingen in de openbaarheid. In het rapport wordt gesteld dat sprake is van een vertrouwensbreuk tussen de professionals en de top van UWV.

Lees meer
"De professionaliteit van arbeidsdeskundigen leidt tot weinig klachten"

Interview met Joop Linthorst, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV: In het interview met Roel Fernhout werd uitgebreid stilgestaan bij het grote aantal klachten over UWV dat de Nationale ombudsman vorig jaar ontving. Fernhout gaf aan dat UWV naar zijn mening nog te weinig doet om verbetering in die situatie te brengen. Joop Linthorst, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV, is het daar niet mee eens. "Het klopt dat er vorig jaar veel over UWV is geklaagd, maar ik herken niet het beeld dat UWV daarin zou berusten."
Tijdigheid

Volgens Fernhout hebben verreweg de meeste klachten betrekking op tijdigheid. Linthorst: "Dat probleem hebben we inmiddels getackeld met ons nieuwe Klachtenreglement UWV 2005. De belangrijkste wijzigingen in het reglement gaan over het in behandeling nemen van tijdigheidklachten. Onze managers zijn er nu verantwoordelijk voor dat 80% van de klachten binnen drie weken wordt afgehandeld en 100% binnen de wettelijke termijn. Ik verwacht van UWV dan ook aanzienlijke verbeteringen op dit vlak."
Mediation

Ook op het gebied van mediation onderneemt UWV actie. "Ik ben het met Fernhout eens dat het behandelen van bezwaren vaak minder formeel kan. Inmiddels hebben we een succesvolle proef gehouden met mediation. Uit die pilot bleek dat UWV bezwaarzaken met behulp van mediation sneller, minder juridisch en succesvol kan oplossen. Vanaf oktober zetten we mediation daarom landelijk in om bezwaarzaken in de WW op te lossen. In de toekomst willen we mediation ook toepassen in de WAO."
Rechtmatigheid

Hoe kijkt Linthorst aan tegen de suggestie om minder strikt met het begrip rechtmatigheid om te gaan? Volgens Roel Fernhout hebben de IND en de Belastingdienst daar veel voordeel uit gehaald. "Op de eerste plaats denk ik dat een vergelijking met deze organisaties niet op zijn plaats is. De IND voert heel andere activiteiten uit en is bovendien een kleinere organisatie met veel minder klanten. De Belastingdienst is weliswaar een grote organisatie, maar heeft te maken met veel minder directe klantcontacten en beschikkingen dan UWV. Voor beide organisaties is het ook eenvoudiger om strikte rechtmatigheid enigszins los te laten omdat de wetgeving waar zij mee te maken hebben minder complex is. De sociale zekerheid daarentegen is enorm gereglementeerd en UWV kan die regelgeving niet zelfstandig veranderen. Daar is politiek draagvlak voor nodig. Het is echter onze ambitie om een juiste balans te vinden tussen klantgerichtheid en rechtmatigheid. We zijn daarover in gesprek met de minister."
Klachtmanagement

Joop Linthorst benadrukt dat UWV wel degelijk aandacht heeft voor structurele problemen. "We hebben nieuw klachtenbeleid geformuleerd waarin expliciete aandacht uitgaat naar zowel klachtbehandeling als klachtpreventie. Dankzij het centraal klachtenbureau hebben we al een goed beeld van de aard en omvang van veel klachten. Binnenkort zullen ook klachtambassadeurs in de regio's worden aangesteld om klachten te analyseren en structurele problemen terug te koppelen naar de verantwoordelijke managers. In september ontving UWV het ISO-certicaat voor Quality Management waar klachtmanagement een belangrijk onderdeel van is. Op dit moment zitten we  in het certificeringstraject voor de ISO 10002 norm, dat specifiek gaat over klachtmanagement."
Werkdruk
Wat vindt Joop Linthorst van de werkdruk van UWV-arbeidsdeskundigen? Zal die niet ten koste gaan van de kwaliteit van handelen? Er gaan steeds meer stemmen op die beweren dat het aantal klachten over arbeidsdeskundigen daardoor ook toe zal nemen. "Ik zie niet in waarom. Het is waar dat nu misschien wat harder gewerkt moet worden dan men in het verleden bij UWV gewend was, maar in het bedrijfsleven is het heel normaal dat je op resultaten wordt afgerekend. Ik wil ook met klem afstand nemen van de suggestie dat we arbeidsdeskundigen over de kling zouden jagen. Er is een reële inschatting gemaakt van de tijd die een professional nodig heeft voor een zorgvuldige  en correcte herbeoordeling en dat doen ze goed. De professionaliteit van arbeidsdeskundigen leidt tot weinig klachten."
Maatschappelijke gevolgen

Die professionaliteit verlangt ook van arbeidsdeskundigen dat zij blind zijn voor de maatschappelijke gevolgen van hun handelen. Sommige professionals voelen morele bezwaren, zo blijkt uit de praktijk "Ik vind dat wij van onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen mogen verwachten dat zij professioneel omgaan met de afspraken die we met z'n allen hebben gemaakt. Als je dat niet kunt, moet je dit werk niet doen. We voeren nu een strenger beleid uit, maar zeker niet een onmenselijk beleid. De maatschappelijke gevolgen van sommige herbeoordelingen zijn risico's die de politiek bewust heeft ingecalculeerd."
Herbeoordelingen of WBU?

Dreigt door alle aandacht voor de herbeoordelingen de missie Werk boven Uitkering (WBU) niet uit het oog te worden verloren? De expertise van arbeidsdeskundigen op het gebied van reïntegratie wordt nu nauwelijks benut. Wat vindt Linthorst eigenlijk belangrijker? De herbeoordelingen zo snel mogelijk wegwerken of zoveel mogelijk mensen reïntegreren? "Onze missie Werk boven Uitkering staat centraal in alles wat we doen. Maar we zitten nu eenmaal in de tijdelijke situatie dat we ook herbeoordelingen moeten doen. Het gaat niet om meer of minder belangrijk, we krijgen van de politiek opdrachten en die moeten we uitvoeren. Het is alleen jammer dat er op dit moment een laagconjunctuur is. Dat heeft uiteraard effect op onze reïntegratieactiviteiten."
Kernfunctie

Is er straks nog wel toekomst voor arbeidsdeskundigen bij UWV? De huidige omvang van het takenpakket is immers niet representatief. Binnen enkele jaren zijn de herbeoordelingen uitgevoerd en zal de instroom in de WAO sterk zijn gereduceerd. Gaan er dan veel gedwongen ontslagen vallen? Linthorst: "Dat verwacht ik niet. Ik ga er vooralsnog van uit dat we met vervroegd uittreden en het begeleiden naar nieuw werk een heel eind zullen komen. Bovendien zullen claimbeoordeling en reïntegratieactiviteiten altijd kernfuncties binnen Sociaal Medische zaken blijven. Alleen de setting waarin die functies vervuld worden zal misschien veranderen. We gaan daarover dit najaar actief in dialoog met de professionals. Ik nodig arbeidsdeskundigen dan ook van harte uit om mee te denken over hun toekomst."
Nieuwe ombudsman

Welke boodschap heeft Joop Linthorst voor Alex Brenninkmeier, de nieuwe Nationale ombudsman? "Gezien de aard en omvang van de activiteiten van UWV zal ook de nieuwe Nationale ombudsman ongetwijfeld geconfronteerd worden met klachten over UWV. Ik ben er echter van overtuigd dat hij ook de positieve effecten van ons klachtenbeleid zal zien." En welke boodschap heeft hij voor de UWV-arbeidsdeskundigen? "Realiseer je dat arbeidsdeskundige expertise een kernfunctie zal blijven bij UWV, maar blijf je ook ontwikkelen. Werk aan je employability. En benut de kans om mee te denken door met ons de dialoog aan te gaan."

Door: Bas Hagoort

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen