Nieuwsoverzicht

Senaat lijkt akkoord met nieuwe WAO

Een meerderheid van de Eerste Kamer lijkt in te stemmen met de nieuwe opzet van de WAO, die volgend jaar moet ingaan. De regeringspartijen CDA, VVD en D66 hebben wel een aantal vragen en twijfels, maar steunen de hoofdlijnen van de nieuwe wet. Dat bleek dinsdag  1 november bij de behandeling van het wetsvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken. De linkse oppositie zal tegenstemmen.   

Lees meer
SRA pleit voor meer zorgvuldigheid bij herbeoordelingen

Donderdag 21 oktober bracht het RTL4 Nieuws een uitgelekt UWV rapport over de herbeoordelingen in de openbaarheid. In het rapport wordt gesteld dat sprake is van een vertrouwensbreuk tussen de professionals en de top van UWV.

Lees meer
"De professionaliteit van arbeidsdeskundigen leidt tot weinig klachten"

Interview met Joop Linthorst, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV: In het interview met Roel Fernhout werd uitgebreid stilgestaan bij het grote aantal klachten over UWV dat de Nationale ombudsman vorig jaar ontving. Fernhout gaf aan dat UWV naar zijn mening nog te weinig doet om verbetering in die situatie te brengen. Joop Linthorst, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV, is het daar niet mee eens. "Het klopt dat er vorig jaar veel over UWV is geklaagd, maar ik herken niet het beeld dat UWV daarin zou berusten."
Tijdigheid

Volgens Fernhout hebben verreweg de meeste klachten betrekking op tijdigheid. Linthorst: "Dat probleem hebben we inmiddels getackeld met ons nieuwe Klachtenreglement UWV 2005. De belangrijkste wijzigingen in het reglement gaan over het in behandeling nemen van tijdigheidklachten. Onze managers zijn er nu verantwoordelijk voor dat 80% van de klachten binnen drie weken wordt afgehandeld en 100% binnen de wettelijke termijn. Ik verwacht van UWV dan ook aanzienlijke verbeteringen op dit vlak."
Mediation

Ook op het gebied van mediation onderneemt UWV actie. "Ik ben het met Fernhout eens dat het behandelen van bezwaren vaak minder formeel kan. Inmiddels hebben we een succesvolle proef gehouden met mediation. Uit die pilot bleek dat UWV bezwaarzaken met behulp van mediation sneller, minder juridisch en succesvol kan oplossen. Vanaf oktober zetten we mediation daarom landelijk in om bezwaarzaken in de WW op te lossen. In de toekomst willen we mediation ook toepassen in de WAO."
Rechtmatigheid

Hoe kijkt Linthorst aan tegen de suggestie om minder strikt met het begrip rechtmatigheid om te gaan? Volgens Roel Fernhout hebben de IND en de Belastingdienst daar veel voordeel uit gehaald. "Op de eerste plaats denk ik dat een vergelijking met deze organisaties niet op zijn plaats is. De IND voert heel andere activiteiten uit en is bovendien een kleinere organisatie met veel minder klanten. De Belastingdienst is weliswaar een grote organisatie, maar heeft te maken met veel minder directe klantcontacten en beschikkingen dan UWV. Voor beide organisaties is het ook eenvoudiger om strikte rechtmatigheid enigszins los te laten omdat de wetgeving waar zij mee te maken hebben minder complex is. De sociale zekerheid daarentegen is enorm gereglementeerd en UWV kan die regelgeving niet zelfstandig veranderen. Daar is politiek draagvlak voor nodig. Het is echter onze ambitie om een juiste balans te vinden tussen klantgerichtheid en rechtmatigheid. We zijn daarover in gesprek met de minister."
Klachtmanagement

Joop Linthorst benadrukt dat UWV wel degelijk aandacht heeft voor structurele problemen. "We hebben nieuw klachtenbeleid geformuleerd waarin expliciete aandacht uitgaat naar zowel klachtbehandeling als klachtpreventie. Dankzij het centraal klachtenbureau hebben we al een goed beeld van de aard en omvang van veel klachten. Binnenkort zullen ook klachtambassadeurs in de regio's worden aangesteld om klachten te analyseren en structurele problemen terug te koppelen naar de verantwoordelijke managers. In september ontving UWV het ISO-certicaat voor Quality Management waar klachtmanagement een belangrijk onderdeel van is. Op dit moment zitten we  in het certificeringstraject voor de ISO 10002 norm, dat specifiek gaat over klachtmanagement."
Werkdruk
Wat vindt Joop Linthorst van de werkdruk van UWV-arbeidsdeskundigen? Zal die niet ten koste gaan van de kwaliteit van handelen? Er gaan steeds meer stemmen op die beweren dat het aantal klachten over arbeidsdeskundigen daardoor ook toe zal nemen. "Ik zie niet in waarom. Het is waar dat nu misschien wat harder gewerkt moet worden dan men in het verleden bij UWV gewend was, maar in het bedrijfsleven is het heel normaal dat je op resultaten wordt afgerekend. Ik wil ook met klem afstand nemen van de suggestie dat we arbeidsdeskundigen over de kling zouden jagen. Er is een reële inschatting gemaakt van de tijd die een professional nodig heeft voor een zorgvuldige  en correcte herbeoordeling en dat doen ze goed. De professionaliteit van arbeidsdeskundigen leidt tot weinig klachten."
Maatschappelijke gevolgen

Die professionaliteit verlangt ook van arbeidsdeskundigen dat zij blind zijn voor de maatschappelijke gevolgen van hun handelen. Sommige professionals voelen morele bezwaren, zo blijkt uit de praktijk "Ik vind dat wij van onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen mogen verwachten dat zij professioneel omgaan met de afspraken die we met z'n allen hebben gemaakt. Als je dat niet kunt, moet je dit werk niet doen. We voeren nu een strenger beleid uit, maar zeker niet een onmenselijk beleid. De maatschappelijke gevolgen van sommige herbeoordelingen zijn risico's die de politiek bewust heeft ingecalculeerd."
Herbeoordelingen of WBU?

Dreigt door alle aandacht voor de herbeoordelingen de missie Werk boven Uitkering (WBU) niet uit het oog te worden verloren? De expertise van arbeidsdeskundigen op het gebied van reïntegratie wordt nu nauwelijks benut. Wat vindt Linthorst eigenlijk belangrijker? De herbeoordelingen zo snel mogelijk wegwerken of zoveel mogelijk mensen reïntegreren? "Onze missie Werk boven Uitkering staat centraal in alles wat we doen. Maar we zitten nu eenmaal in de tijdelijke situatie dat we ook herbeoordelingen moeten doen. Het gaat niet om meer of minder belangrijk, we krijgen van de politiek opdrachten en die moeten we uitvoeren. Het is alleen jammer dat er op dit moment een laagconjunctuur is. Dat heeft uiteraard effect op onze reïntegratieactiviteiten."
Kernfunctie

Is er straks nog wel toekomst voor arbeidsdeskundigen bij UWV? De huidige omvang van het takenpakket is immers niet representatief. Binnen enkele jaren zijn de herbeoordelingen uitgevoerd en zal de instroom in de WAO sterk zijn gereduceerd. Gaan er dan veel gedwongen ontslagen vallen? Linthorst: "Dat verwacht ik niet. Ik ga er vooralsnog van uit dat we met vervroegd uittreden en het begeleiden naar nieuw werk een heel eind zullen komen. Bovendien zullen claimbeoordeling en reïntegratieactiviteiten altijd kernfuncties binnen Sociaal Medische zaken blijven. Alleen de setting waarin die functies vervuld worden zal misschien veranderen. We gaan daarover dit najaar actief in dialoog met de professionals. Ik nodig arbeidsdeskundigen dan ook van harte uit om mee te denken over hun toekomst."
Nieuwe ombudsman

Welke boodschap heeft Joop Linthorst voor Alex Brenninkmeier, de nieuwe Nationale ombudsman? "Gezien de aard en omvang van de activiteiten van UWV zal ook de nieuwe Nationale ombudsman ongetwijfeld geconfronteerd worden met klachten over UWV. Ik ben er echter van overtuigd dat hij ook de positieve effecten van ons klachtenbeleid zal zien." En welke boodschap heeft hij voor de UWV-arbeidsdeskundigen? "Realiseer je dat arbeidsdeskundige expertise een kernfunctie zal blijven bij UWV, maar blijf je ook ontwikkelen. Werk aan je employability. En benut de kans om mee te denken door met ons de dialoog aan te gaan."

Door: Bas Hagoort

Lees meer
"Een klacht is géén gratis advies"

Op 1 oktober nam Mr. Roel Fernhout afscheid als Nationale ombudsman. Tijdens zijn ambtsperiode van zes jaar maakte hij zich sterk voor een betere interne klachtbehandeling door de rijksoverheid. "Om het vertrouwen in de overheid te herstellen, is het belangrijk dat overheidsinstanties professioneel met klachten omgaan", aldus Fernhout. Sommige instanties zoals de Belastingdienst en de Informatie Beheer Groep hebben hun leven inmiddels gebeterd. Andere, zoals UWV, nog niet. SRA sprak met Fernhout over de schrikbarende toename van het aantal klachten over UWV, de wijze waarop de organisatie hiermee omgaat en de gevolgen voor SRA. Recordaantal klachten Het afgelopen jaar ontving de Nationale ombudsman een recordaantal klachten over UWV. Alleen over de IND werd meer geklaagd. Fernhout vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. "Ik vind niet zozeer de cijfers zorgelijk - absolute aantallen zeggen mij niet zoveel - maar wat mij wel zorgen baart zijn de structurele problemen die ten grondslag lijken te liggen aan deze klachten. En er wordt door UWV blijkbaar onvoldoende gedaan om dat patroon te doorbreken." Waarop baseert Fernhout de conclusie dat bij UWV sprake is van structurele problemen? "We kunnen een aantal feitelijke constateringen doen: het aantal klachten neemt toe en de aard van de klachten is zeer gevarieerd. Ook is sprake van een evenredige spreiding van de klachten over de gehele organisatie. De klachten zijn min of meer gelijk verdeeld over alle vestigingen. Tenslotte is er ook nog een flinke toename van het aantal klachten die bij het UWV zelf zijn ingediend. Het afgelopen jaar was zelfs sprake van een verdubbeling. Dit zijn allemaal factoren die aantonen dat er meer aan de hand is bij UWV." Herkansing Bij zijn aantreden introduceerde Fernhout het herkansingsbeleid, wat inhoudt dat klachten over een overheidsinstantie die door die instantie niet als zodanig zijn herkend, eerst worden teruggekoppeld naar de betreffende instantie. Die krijgt vervolgens 14 dagen de tijd om de ombudsman te laten weten dat zij de klacht alsnog in behandeling neemt. "We doen dit om instanties de kans te geven het vertrouwen van hun klanten terug te winnen. Je ziet dat verreweg de meeste klachten die bij ons binnenkomen zijn gerelateerd aan 'tijdigheid'. Juist die klachten zijn relatief eenvoudig op te lossen. Dat doe je door het probleem alsnog snel op te pakken. Helaas constateer ik dat de klachtherkenning bij UWV nauwelijks is verbeterd de afgelopen jaren. Het aantal klachten dat wij naar UWV terugkoppelen blijft nagenoeg gelijk." Verklaringen Heeft Fernhout een verklaring voor het grote aantal klachten? En verwacht hij dat ze nog verder zullen toenemen? In de vorige Aanr'ader gaf mr. Van Griensven van het Regionaal Tuchtcollege aan dat hij een oorzakelijk verband vermoedt tussen de toename van werkdruk en de toename van klachten over bejegening. Deelt Fernhout die mening? Fernhout: "Ik ben geen organisatiedeskundige en het is ook niet mijn taak om UWV diepgaand te analyseren. Maar het ligt voor de hand dat alle reorganisaties, de herkeuringsoperatie en de discussie over publieke of private uitvoering hun weerslag hebben op het functioneren van UWV. Organisatorisch loopt 't niet lekker en er is veel onzekerheid onder het personeel. Dat leidt meestal tot extra klachten. Op korte termijn zie ik de situatie niet veranderen bij UWV, al wordt er wel hard aan gewerkt. Verder ben ik 't met Van Griensven eens dat werkdruk van invloed is op de wijze waarop men met klanten omgaat. Ik kan me dan ook voorstellen dat het aantal bejegeningklachten over UWV-professionals nog zal stijgen." Klant centraal stellen Klachtbehandeling mag niet beperkt blijven tot incidentenpolitiek. Een instantie die dat wel lijkt te hebben begrepen is de Belastingdienst. Ook daar waren structurele problemen. Wat is er bij de Belastingdienst gebeurd? "De grootste verandering is geweest dat men de klant centraal is gaan stellen. Ze hebben hun nieuwe slogan 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker' letterlijk in de praktijk gebracht. Tot op het hoogste niveau heeft men zich gecommitteerd aan deze doelstelling. Dat heeft geleid tot een ware cultuurverandering. De klachtbehandeling is geprofessionaliseerd: klachten worden nu sneller herkend en op de juiste plek neergelegd. Er wordt snel gereageerd en duidelijk gecommuniceerd. Constant wordt geanalyseerd of klachten zijn terug te voeren op primaire bedrijfsprocessen. Is dat het geval, dan worden die aangepast. Men probeert te leren van klachten en investeert daar ook in. De Belastingdienst realiseert zich dat een klacht geen gratis advies is." Maar er is nog een belangrijk aspect dat bij de Belastingdienst, en bijvoorbeeld ook bij de Informatie Beheer Groep, tot een positieve verandering heeft geleid. "Beide organisaties zijn afgestapt van een te strikte individuele rechtmatigheidscultuur. Niet iedere komma wordt meer gewogen. In beginsel is de aanvraag van de klant juist en vindt controle achteraf steekproefsgewijs plaats. Daarmee worden veel bureaucratische handelingen overbodig. De praktijk wijst uit dat dat ook tot een vermindering van het aantal klachten leidt. Misschien is een dergelijk aanpak voor UWV ook interessant." ISO-normering Veel grote bedrijven gebruiken een ISO-normering voor klachtafhandeling. Veel overheidsinstanties doen dat nog niet. Hoe kijkt Fernhout hier tegenaan? "Ik zou graag zien dat alle overheidsinstanties de ISO-normering gaan toepassen. Niet alleen omdat het ze verplicht om professioneel met de klachten van burgers om te gaan, maar vooral ook omdat de ISO-normering nog een stap verder gaat. In de normering is veel aandacht voor de fase na de afhandeling van de klacht. Wat kan een organisatie leren van klachten? Zijn er structurele patronen te ontdekken? We noemen dat ook wel klachtmanagement. Het analyseren van klachten kan bijdragen aan een verbetering van de bedrijfsvoering. Volgens mij staat overheidsinstellingen niets in de weg een dergelijk systeem ook in te voeren." Te formeel Fernhout benadrukt ook dat de interne behandeling van klachten vaak minder formeel kan. "Veel problemen kunnen al in een veel vroeger stadium worden opgelost. Door sneller te reageren op een klacht, maar ook door niet meteen een formeel traject in te gaan. Ik ben een grote voorstander van mediation. Probeer zo snel mogelijk een probleem met de betrokken partijen te bespreken. Dat scheelt tijd, geld en een hoop frustratie. Nu heb ik nog het idee dat de bezwaarschriftcommissie bij UWV veel weg heeft van een semi-rechtbank. Eigenlijk zou dat pas in een veel later stadium aan de orde moeten zijn. UWV zou zich meer moeten richten op bemiddeling, zowel wat betreft bezwaarschriften als klaagschriften." De rol van SRA Waar past SRA volgens Fernhout in dit plaatje? Moet SRA net als de Nationale ombudsman er bij UWV meer op aandringen dat klachten intern professioneler worden aangepakt? Dus sneller, pro-actiever en informeler? Of moet SRA misschien zelf ook meer op die manier gaan opereren? Zoals bekend, verwacht SRA een behoorlijke toename van het aantal klachten door de problemen bij UWV. Een toename die misschien wel eens moeilijk te behappen is voor SRA. "Er is een wezenlijk verschil tussen de doelstelling van SRA en die van de Nationale ombudsman. SRA probeert de beroepsgroep zuiver te houden en opereert meer op het gebied van het tuchtrecht. De Nationale ombudsman beoordeelt op onafhankelijke wijze het functioneren van overheidsinstanties en is actief op het gebied van klachtrecht. Maar het een heeft natuurlijk wel met het ander te maken. Minder klachten bij UWV, bijvoorbeeld over bejegening, zullen ook tot minder klachten bij SRA leiden. In die zin is het goed dat ook SRA erop aandringt dat de interne klachtbehandeling wordt geprofessionaliseerd, niet alleen bij UWV maar ook bij andere organisaties waar arbeidsdeskundigen werken. Aan de andere kant is het voor SRA belangrijk om ervoor te zorgen dat vaardigheden als klantgericht denken en heldere communicatie onderdeel uitmaken van de gedragsvaardigheden van de register-arbeidsdeskundige. Daarnaast lijkt het mij erg zinvol dat SRA stimuleert dat in opleidingstrajecten nog meer aandacht wordt besteed aan mediation." Door: Erwin Audenaerde

Lees meer
De Geus trekt 87 miljoen extra uit voor keuringen

Minister De Geus is 'bezorgd' over de problemen die uitkeringsinstantie UWV intern heeft met de grootscheepse herkeuringsoperatie. Maar hij ontkent dat keuringsartsen onder druk staan om zoveel mogelijk mensen uit de WAO te krijgen.
,,Er wordt niet gestuurd op kwantiteit, maar op kwaliteit", aldus de bewindsman van sociale zaken gisteren. Hij reageert daarmee op het interne UWV-rapport over de de hoge scoringsdruk en de 'morele dilemma's' waarmee keuringsartsen kampen bij de grootscheepse herkeuringsoperatie. Volgens de minister is het bestuur van het uitkeringsinstituut ,,verantwoordelijk voor een goede balans tussen de eisen van de politiek en de professionele ruimte die medewerkers moeten hebben". Voor de keuringen trekt hij 87 miljoen euro extra uit, zo liet hij weten.

Lees meer
Rectificatie Aanr'ader

In de Aanr'ader van juli 2005 werd een foto getoond van het College van Deskundigen van SKO. Op de foto ontbrak de heer Peter Dekker (NVvA).

Lees meer
Crisis bij UWV door herkeuring WAO'ers

De herkeuringen van WAO'ers leiden tot crisis bij het UWV. Dat blijkt uit een rapport dat in opdracht van de uitkeringsinstantie zelf is opgesteld, en in handen is van RTL Nieuws.

Lees meer
Crisis bij UWV / Pleidooi voor beëindiging herkeuring van WAO'ers

Uitkeringsinstantie UWV moet de huidige massale herkeuringsoperatie stopzetten. Dat vinden zowel FNV Bondgenoten als de stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV) naar aanleiding van de crisis binnen UWV. Ook in de Tweede Kamer is ongerustheid ontstaan na een uitgelekt intern rapport. Daarin stellen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen dat ze hun werk niet professioneel kunnen uitvoeren, omdat de herkeuringen vooral tot doel hebben bij zoveel mogelijk WAO'ers de uitkering te verlagen of te stoppen. SP heeft al eerder voor stopzetting van de herkeuring gepleit. CDA en PvdA twijfelen of de belofte dat de herkeuringen zorgvuldig en met de menselijke maat worden uitgevoerd kan worden waargemaakt. ,,De manier waarop het gaat is niet aanvaardbaar. Deze ellende moet stoppen'', zegt Bondgenoten- bestuurder Erica Hemmes naar aanleiding van het UWV-rapport. Al langer merken de WAO-belegeleiders van de bond dat ,,de druk enorm is''. Hemmes: ,,Het gaat niet om mensen, maar om aantallen.'' Bondgenoten heeft aanwijzingen dat vrouwen harder worden getroffen. Ze heeft de cliëntenraden verzocht opheldering te vragen. De stichting CORV, die de rechtmatigheid van de herkeuringen aanvecht dreigt met een kort geding als het UWV voor vrijdag niet stopt met de herkeuringen. "Zeker nu er binnen het UWV hierover een crisis is ontstaan is het absoluut onverantwoord om er mee door te gaan". CDA-kamerlid Verburg wil van de minister weten ,,hoe realistisch" de taakstelling voor de herkeuring van 350 000 WAO'ers is. Zij en PvdA-kamerlid Bussemaker wijzen erop dat minister De Geus de Kamer keer op keer heeft beloofd dat de herkeuringen 'zorgvuldig en op de menselijke maat' zouden worden verricht. Verburg: ,,Hoe valt deze belofte te rijmen met zo'n rapport?" De minister heeft volgens Bussemaker steeds ontkend dat er signalen waren dat artsen grote problemen hadden met de herkeuringen. Zij wil nu dat het interne UWV-rapport openbaar wordt gemaakt. ,,Mijn conclusie is dat het beleid op deze manier niet uitvoerbaar is.'' In het rapport stellen medewerkers dat er geen eenduidig beleid is over de herbeoordeling van WAO'ers. Dat leidt ertoe dat er per kantoor grote verschillen en ,,soms zelfs strijdige uitkomsten" zijn. Ze klagen dat de top ,,niet haalbare" kwantitatieve afspraken met de politiek heeft gemaakt over de reductie van het aantal WAO'ers. Bron: Trouw

Lees meer
Samenstelling College van Deskundigen SKO wijzigt

De samenstelling van het College van Deskundigen van SKO zal dit najaar wijzigen. De leden W. Dekker, O. Olofsen en H. Lankhaar zullen hun activiteiten beëindigen. Met de beoogde opvolgers wordt momenteel overlegd. Op de foto ziet u de meest recente samenstelling van het College. Van links naar rechts staand: R. Tonkes; W.L. van Brunschot; D. Belt; E.J. Schoevaers; O. Olofsen; mevr. W. Dekker; W.L.Wijngaards; J. Doornbusch; P. de Craen (secretaris certif. commissie); B. Friele (SKO). Zittend; Mevr E. ter Velt en C. v.d. Toorn (directeur SKO). Afwezig op deze foto: H. Lankhaar.

Lees meer
"Het werk van UWV professionals kan beter én sneller"

Interview met Annette Dümig, vice-voorzitter Raad van Bestuur UWV: "De bandbreedte van de kwaliteit van sociaal-medisch handelen door UWV professionals is nog groot", stelt Annette Dümig, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. "Sommige verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen leveren aantoonbaar meer kwaliteit dan anderen. Het is onze ambitie om die bandbreedte verder te verkleinen." Door: Wil Wijngaards Professionals denken mee Een belangrijke doelstelling van het vorig jaar ingerichte bureau Sociaal Medische Zaken (SMZ) is het definiëren van de kwaliteit van het sociaal-medisch handelen. "Uiteraard zijn er vanuit het verleden al normen waaraan wij die kwaliteit kunnen toetsen. De wereld verandert echter en UWV dus ook. Wij signaleren dat er onder de professionals veel vragen en ideeën leven over de wijze waarop zij hun vak moeten uitoefenen. We laten daarom het komend halfjaar een afvaardiging van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen meedenken over de vraag hoe hun toegevoegde waarde beter zichtbaar kan worden. Wat is hun visie op de kwaliteit van hun eigen handelen? Welke resultaten wil men halen en hoe moeten die gemeten worden? Hoe kan kwaliteit zichtbaar worden gemaakt voor de klant en voor de organisatie? Dat zijn vragen waar wij graag een antwoord op krijgen." Onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter wordt van gedachten  gewisseld over o.a. vakinhoudelijke kwaliteit en de bejegening van klanten. Maar ook kwantitatieve indicatoren zoals bijvoorbeeld productie komen uitgebreid aan bod . "Uiteindelijk moet de basis gelegd worden voor de wijze waarop SMZ in de toekomst de kwaliteit van sociaal-medisch handelen zal uitbouwen en borgen. En daarbij streven we niet naar een of ander gemiddelde, maar leggen we de lat uiteraard zo hoog mogelijk". Kijk voorbij de aSB berg De herkeuringen die UWV voor 2007 moet uitvoeren, leggen een zware druk op veel UWV-professionals. Sommigen zijn van mening dat er teveel werk in te weinig tijd moet worden gedaan. Anderen hebben moeite met de strengere regels. Veel van de huidige onvrede en onzekerheid onder UWV-professionals is terug te voeren op de 'aSB berg' , (herkeuringen in het kader van het aangepast schattingenbesluit, red.). Zal daar ook over worden gesproken in de bijeenkomsten met professionals? "Uiteraard komen zaken als werkdruk en veranderende wetgeving ook aan de orde. Maar we moeten niet blijven steken in een eindeloze discussie over het hier en nu. Die herkeuringen moeten nu eenmaal gebeuren en we kunnen echt niet nog een keer om uitstel vragen. Sommige professionals verwijten ons dat wij geen vuist maken naar de politiek maar zij vergeten dat zij niet meer bij een UVI werken die op afstand opereert. UWV moet directe verantwoording afleggen aan de minister. Wij hebben een taak en die moeten we uitvoeren." Dümig benadrukt dat professionals ook de discussie aan moeten gaan over hun meerwaarde als de herkeuringen zijn afgerond. "We moeten ook voorbij de aSB berg durven kijken en ons afvragen wat dan onze rol kan zijn. Er zullen dingen veranderen en daar willen zo goed mogelijk op zijn voorbereid." Toekomstscenario Welk toekomstscenario ziet Annette Dümig dan voor de UWV professionals? "Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar één ding weet ik zeker: claimbeoordeling zal altijd blijven bestaan en ook altijd een publieke taak blijven. Ik snap best dat de heer Linschoten daar een heel andere mening over heeft, hij werkt tenslotte voor een commerciële dienstverlener, maar ik vrees dat bij hem de wens de vader van de gedachte is. De realiteit is dat zowel sociale partners als de politiek duidelijk aangeven dat zij zeer tevreden zijn met de onafhankelijke wijze waarop UWV de claimbeoordeling uitvoert. Claimbeoordeling moet volgens hen ook een publieke taak blijven. Sterker nog: misschien gaan we in de toekomst ook claims beoordelen voor andere publieke dienstverleners. Onze expertise op dat terrein wordt soms nu al gevraagd, bijvoorbeeld door gemeentes, maar we kunnen momenteel gewoon niet aan die vraag voldoen. Ik sluit echter niet uit dat we in de toekomst een Frontoffice Claim krijgen dat ondersteuning biedt op verschillende terreinen aan verschillende publieke partners. Nieuwe WAO De afgelopen periode was de nieuwe WAO weer volop in het nieuws. Heeft de nieuwe WAO volgens Dümig nog gevolgen voor UWV professionals? Wat is volgens haar bijvoorbeeld de invloed van het onlangs overeengekomen hybride stelsel op de reïntegratieactiviteiten van UWV? "Wat mij vreselijk heeft verbaasd de afgelopen tijd is die discussie over de uitvoering van de WIA. De suggestie werd gewekt dat de uitvoering privaat wordt, maar het tegendeel is waar. UWV verzorgt nu de keuringen en de claimbeoordeling en in de WIA staat dat UWV dat ook moet blijven doen. Daar verandert helemaal niets aan en daar is iedereen het over eens. Alleen op het gebied van reïntegratie zullen we 'concurrentie' krijgen. Overigens is de kritiek van de verzekeraars dat wij die taak niet aan zouden kunnen onzin. We hebben al meerdere malen aangetoond dat we daar juist heel goed toe in staat zijn." Hoe gaat UWV de concurrentie dan aan met de verzekeraars? "In grote lijnen denk ik dat we de volgende ontwikkeling door zullen maken: Naast de Frontoffice Claim zal er een Frontoffice Werk ontstaan (in een bedrijfsverzamelgebouw met CWI en Gemeenten) dat is gespecialiseerd in reïntegratieactiviteiten voor WWB, WW en WIA-klanten. Mensen die aanleg hebben voor het motiveren en begeleiden van mensen zullen daar als reïntegratiecoach aan de slag gaan. Dat kunnen arbeidsdeskundigen zijn, maar dat hoeft niet per se. In mijn ogen is niet iedere arbeidsdeskundige als vanzelfsprekend ook geschikt om zo'n brede reïntegratiecoach te zijn. Een belangrijk item in de discussie over de kwaliteit van professionals zal daarom ook de kwaliteit van de reïntegratievisie worden. We kunnen immers niet langer volstaan met het 'over de muur gooien' van een visie, maar moeten meer dan voorheen een wezenlijke bijdrage leveren aan het reïntegratieproces. En zoiets moet je wel in je hebben." Ophouden met doemdenken Het blijft een terugkerend thema: het imago van UWV. De Nationale Ombudsman ontving afgelopen jaar een recordaantal klachten over UWV. In de media worden negatieve gebeurtenissen breed uitgemeten en positieve ontwikkelingen nauwelijks. Onlangs werd in het programma Zembla nog ingezoomd op schrijnende gevallen tijdens de herkeuringen. Wat vindt Dümig van al die negatieve publiciteit? Dümig (zucht): "Daar gaan we weer. We moeten eens ophouden met dat doemdenken over UWV. Op het gebied van claimbeoordeling doen we het hartstikke goed. Sociale partners en politiek zijn daar heel tevreden over. Ik vind het jammer dat soms de suggestie wordt gewekt dat UWV verantwoordelijk is voor de strengere regelgeving. Maar dat is de verantwoordelijkheid van de politiek en wij moeten die regels nu eenmaal uitvoeren. En dat proberen we iedere maand zo goed mogelijk te doen voor 1,5 miljoen mensen. Maar ik ben het er mee eens dat we nog niet de klantgerichtheid hebben die we zouden moeten hebben. We moeten sneller beslissen en duidelijk zijn over wat we wel en niet doen en onze afspraken nakomen. Als we dat niet doen ontstaan er klachten. Dat is ook een belangrijke reden waarom we nu de bandbreedtediscussie met onze professionals aangaan. Want als we de kwaliteit van ons sociaal-medisch handelen verbeteren zal dat ongetwijfeld ook een positief effect hebben op het beeld dat men van UWV heeft." Wil Wijngaards is voorzitter van SRA

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen