Nieuwsoverzicht

PERSBERICHT SRA en NVvA Corona – arbeidsdeskundig onderzoek
Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Wij krijgen heel veel vragen over arbeidsdeskundige onderzoeken. Persoonlijk contact is daarbij de hoofdregel. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk een gepaste afstand van 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren in verband met gevaar van besmetting door het Coronavirus.
Vanwege deze zeer bijzondere omstandigheden hebben SRA en NVvA besloten dat arbeidsdeskundige onderzoeken vanaf heden gedurende de door het kabinet aangekondigde periode tot (thans) 6 april 2020 mogen plaatsvinden via video- of beeldbellen, dan wel indien dat niet mogelijk is, telefonisch. De arbeidsdeskundige maakt daar melding van in zijn rapport.

17 maart 2020,
SRA en NVvA

Lees meer
Poll: Wel of geen conceptrapportage?

De SRA krijgt met regelmaat vragen van arbeidsdeskundigen over hoe zij moeten omgaan met verzoeken om inzage en correctie bij de totstandkoming van hun rapporten. Ook het maken van conceptrapporten roept bij veel arbeidsdeskundigen vragen op.

Lees meer
"De impact van een uitspraak is enorm"

Interview met mr. H.P.H. van Griensven, voorzitter Regionaal Tuchtcollege Eindhoven:

Lees meer
Tip: Eerste Hulp Bij Werk

Heeft u ook wel eens moeite om op internet goede informatie op het gebied van werk, (preventie van) ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie te vinden? Dan biedt de website www.ehbw.nl wellicht uitkomst. Met de zoekfunctie op deze website kunt u zoeken in 300 websites, afkomstig van ruim 150 instanties: ministeries, vakbonden, werkgeversverenigingen, patiëntenverenigingen, CWI, UWV en grote particuliere sites.

Lees meer
"Toetsen van zorgvuldigheid wordt steeds belangrijker"

Interview met Mr. Van der Schaar, voorzitter Raad van Toezicht: De Amsterdamse advocaat mr. H. van der Schaar stond aan de wieg van SRA. Al meer dan tien jaar is hij voorzitter van de Raad van Toezicht en in die periode zag hij het vakgebied tot wasdom komen. "In het begin hadden klachten vooral betrekking op onbetamelijk gedrag. Nu zie je dat we steeds vaker de zorgvuldigheid van handelen moeten toetsen." Van der Schaar: "De onafhankelijke gedragscode is destijds ontstaan vanuit de wens om het vak te professionaliseren. De nadruk lag in eerste instantie op gedrag 'in enge zin': arbeidsdeskundigen moeten zich fatsoenlijk te gedragen en mogen hun cliënten niet onheus bejegen. Inmiddels is de focus verschoven naar zorgvuldig handelen. Dat men zich correct moet gedragen is min of meer logisch. Dat doen arbeidsdeskundigen over het algemeen wel. Maar dat men bij de uitoefening van het vak ook altijd zorgvuldig te werk gaat, is minder vanzelfsprekend. We zien dat dit 'gedrag in brede zin' steeds vaker het probleem vormt in een klachtenprocedure." Toename klachten De voorzitter constateert ook een lichte toename van het aantal klachten. "In de beginjaren kregen we enkele klachten per jaar te verwerken, nu komen we jaarlijks in de dubbele cijfers. Die toename is volgens mij vooral terug te voeren op twee ontwikkelingen. Enerzijds is de bekendheid van het register nu groter dan in de beginjaren, men weet beter de weg naar SRA te vinden. Anderzijds denk ik dat cliënten steeds mondiger worden. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat een klacht over een arbeidsdeskundige gelijktijdig loopt met een schadeprocedure. Cliënten denken daardoor nog sterker te staan. Dit is een ontwikkeling waar ook bijvoorbeeld artsen en accountants mee te maken hebben. We leven in een groeiende claimcultuur". Werkdruk bij UWV Verwacht Van der Schaar een toenemend aantal klachten door de hoge werkdruk bij UWV-arbeidsdeskundigen? "Vooralsnog hebben wij geen enkele reden om aan te nemen dat het aantal klachten zal stijgen door het grote aantal herkeuringen bij UWV. Een hoger werktempo hoeft helemaal niet te betekenen dat de kwaliteit van het werk minder wordt. UWV zegt bovendien zelf dat de targets van de minister niet gehaald kunnen worden omdat men bij de herkeuringen zo zorgvuldig te werk gaat. Daar ga ik dan ook van uit. Bovendien kent UWV een eigen klachtenprocedure."  

Lees meer
De aan(deel)houder wint?!

Het managementboek 'De intensieve Menshouderij' van Jaap Peters en Judith Pouw ligt sinds december 2004 in de boekhandel. In dit boek geven Peters en Pouw hun visie op de in hun ogen toenemende kloof tussen managers en werkvloer. Een zeer herkenbaar onderwerp voor veel arbeidsdeskundigen. Reden voor SRA om eens te praten met de auteurs.

Lees meer
"Claimbeoordeling straks niet meer nodig"

Interview Robin Linschoten: "Het huidige WAO-beleid van minister De Geus zie ik als een onnodige tussenstap", stelt Robin Linschoten, kroonlid van de SER en voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken. "Uiteindelijk komen er puur objectieve WAO-criteria, waardoor de rol van claimbeoordelaar zal verdwijnen." SRA sprak met Linschoten over zijn toekomstperspectief voor de WAO en de kansen die hij ziet voor arbeidsdeskundigen. Door: Aart de Boon Volgens Linschoten bestaat in Nederland een redelijke consensus dat het huidige stelsel van sociale zekerheid op de helling moet. "Ik denk dat we op dit moment kunnen kiezen uit drie modellen. Over het eerste model, het ministelsel, wordt al sinds de jaren tachtig gediscussieerd. Globaal komt het erop neer dat de overheid de basis regelt en de sociale partners of anderen de rest. We kennen dit model nu bij de AOW en de pensioenen. In het tweede model ligt de verantwoordelijkheid in de eerste fase van verzuim bij de sociale partners. De overheid concentreert zich op de langdurige gevallen. Dit model kennen we nu min of meer bij de Ziektewet. Het derde model is momenteel onderwerp van studie bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daar wordt onderzocht of het mogelijk is alle werknemersverzekeringen op te nemen in de arbeidsovereenkomst. De overheid regelt dan de polisvoorwaarden en de sociale partners vullen zelf de rest in." Linschoten geeft het tweede model uiteindelijk de meeste kans. "Het heeft veruit de meeste medestanders, want het levert gigantische besparingen op. Een eeuwenoud probleem uit de sociale zekerheid wordt hiermee opgelost, namelijk dat claimbeoordeling afhankelijk is van subjectieve factoren. Wanneer er objectieve WAO-criteria zijn, kun je zeggen 'U bent na 5 jaar nog niet gereïntegreerd, dan krijgt u nu toegang tot het overheidstelsel.' Daarvoor heb je dus geen artsen of claimbeoordelaars meer nodig. Tel uit je winst." Miljardenmarkt Linschoten ziet ook als voordeel van het tweede model dat de risico's worden neergelegd op de plek waar ze te beïnvloeden zijn, namelijk bij de bedrijven zelf. "Wanneer bedrijven in de eerste fase zelf verantwoordelijk worden voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, zullen zij eerder geneigd zijn die problemen aan te pakken. Je ziet die prikkels, dankzij bijvoorbeeld de PEMBA, nu al doorwerken. Bedrijven zullen snel doorkrijgen dat het nieuwe model een behoorlijke schadelast veroorzaakt als men niet goed is voorbereid. In het oude stelsel was de WAO voor bedrijven een oplossing, nu wordt het een probleem. Ik voorzie dan ook dat het bedrijfsleven binnen afzienbare tijd massaal gaan investeren in schadelastbeheersing. Dat wordt echt een miljardenmarkt." Probleemoplosser Die markt zal volgens Linschoten ook het toekomstige werkterrein van arbeidsdeskundigen worden. "Arbeidsdeskundigen moeten uit hun hol komen. Ik zie nu bij veel van hen nog een misplaatste loyaliteit naar hun werkgever. In de wetenschap dat binnen enkele jaren de rol van claimbeoordelaar verdwijnt, kunnen zij zich volgens mij beter richten op een nieuwe invulling van hun vak. Arbeidsdeskundigen moeten zich realiseren dat zij economische meerwaarde moeten leveren. Claims beoordelen heeft geen economische meerwaarde. Een bedrijf helpen zijn schadelast te beheersen of de bedrijfsproductiviteit te verhogen wel. Als arbeidsdeskundigen slim zijn, spelen ze nu al in op die nieuwe situatie. Ik zie de arbeidsdeskundige van de toekomst als een probleemoplosser, een soort employabilitycoach die bedrijven ondersteunt op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding, reïntegratie en outplacement. Daar zal grote vraag naar ontstaan." Innovatieve tools Er zijn volgens Linschoten diverse innovatieve tools die arbeidsdeskundigen kunnen inzetten bij het ondersteunen van bedrijven. Als adviseur van Hudson, een bedrijf dat actief is op het gebied van arbeidsmobiliteit, komt hij regelmatig in aanraking met de nieuwste technologische oplossingen. "Dergelijke technieken helpen bijvoorbeeld bij het organiseren van discipline bij verzuimbegeleiding en bij 'profiling'. Arbeidsdeskundigen maken daarvan nog veel te weinig gebruik. Deze technieken worden in Amerika en Australië al gebruikt voor productiviteitsmanagement en aanwezigheidsmanagement. Je kunt ze echter ook inzetten in de lagere managementlagen om discipline bij verzuimbegeleiding te garanderen. En ze zijn handig om gedragspatronen in kaart te  brengen. Deze tools helpen bedrijven dus om problemen op tijd te zien aankomen en actie te ondernemen." Register als keurmerk Hoe ziet Linschoten de rol van een onafhankelijk register in dit veranderende landschap? "Juist omdat de overheid zich terugtrekt is het voor de beroepsgroep belangrijk dat er een onafhankelijk orgaan bestaat dat de kwaliteit van het vak bewaakt. De overheid zal dat niet doen, het is haar taak ook niet. Een register moet echter wel meerwaarde hebben, het moet naar mijn idee een keurmerk zijn. Bedrijven moeten weten dat register-arbeidsdeskundigen de beste professionals zijn. Het register zou dan een perfect marketinginstrument kunnen zijn voor de beroepsgroep." Aantrekkelijk beroep Linschoten verwacht dat het beroep van arbeidsdeskundigen alleen maar aantrekkelijker wordt. "Het is toch veel leuker om problemen op te lossen en een bijdrage aan de bedrijfsproductiviteit te leveren dan claims te beoordelen? Er zullen enorme kansen ontstaan voor arbeidsdeskundigen, maar ze moeten zich er wel op voorbereiden." Ook de problemen rond het voeren van 'slechtnieuwsgesprekken' behoren straks tot het verleden, denkt Linschoten. "In het nieuwe stelsel worden veel minder slechtnieuwsgesprekken gevoerd, omdat problemen eerder gesignaleerd worden. Natuurlijk blijven er altijd vervelende gespreksonderwerpen, maar veel vaker wordt meteen over een mogelijke oplossing gesproken. Al met al wordt het prettiger werken voor iedereen. Voor de werkgevers, de werknemers en de arbeidsdeskundigen." Aart de Boon is vice-voorzitter van de SRA en teammanager Mensschade bij Nationale Nederlanden

Lees meer
Bijeenkomst Professioneel Statuut UWV

 

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen