Nieuwsoverzicht

Poll: Persoonlijk contact met cliënt ja of nee?

De Register-Arbeidsdeskundige heeft de morele plicht om de cliënt te respecteren door hem in zijn waarde te laten en zijn gegevens vertrouwelijk te behandelen. Vanuit de cliënt gezien is dit het recht op een respectvolle behandeling en op vertrouwelijkheid.

Lees meer
Vacature bestuurslid SRA (sluitingsdatum 31 mei 2019)
De Stichting Register Arbeidsdeskundigen wil het bestuur versterken met Register-Arbeidsdeskundigen die bij willen dragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van ons mooie beroep. Voor een bestuursrol zou mooi zijn dat u daarbij naast de aan ons vak verbonden kennis en vaardigheden, talent in kunt brengen op het gebied van netwerken, "bruggen" bouwen en innovatie om zo mede invulling te geven aan ontwikkelingen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verzoeken wij u een e-mail te zenden, voorzien van uw curriculum vitae naar sra@register-arbeidsdeskundigen.nl.

Graag zien wij uw reactie tegemoet! 

Het bestuur SRA

Profiel bestuurslid SRA
Als basis voor het profiel gelden uiteraard de competenties verbonden aan het beroep. Verder van belang is:
-    minimaal vijf jaren werkervaring als arbeidsdeskundige;
-    besturen dan wel "leiddinggeven" in het algemeen;
-    visie en visie ontwikkeling;
-    bijdragen aan teamspirit;
-    draagvlak creëren;
-    denken in kansen;
-    netwerken;
-    verbindend kunnen zijn;
-    sensitiviteit;
-    ondernemerschap;
-    initiatiefrijk;
-    innoverend;
-    analytisch vermogen;
-    communicatieve vaardigheden.

Wat kan het bijdragen aan de SRA voor u interessant maken? 
•    Een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een vak dat van grote betekenis kan zijn in het leven van anderen.
•    Bijdragen aan het adequaat houden van het tuchtrecht ten aanzien van het arbeidsdeskundige vak.
•    Zelf kunnen leren en ontwikkelen (verbreden) in een bestuurlijke omgeving met "vakbroeders". 
•    In een team prestaties neerzetten ten behoeve van "klanten" (cliënten/ arbeidsdeskundigen/ anders).
•    Het verder ontwikkelen/uitbouwen van persoonlijke netwerken.
•    Persoonlijke groei.

Welke investering doet u? 
Een bijdrage aan het bestuur van de SRA in niet vrijblijvend en vraagt een tijdsinvestering. Het bestuur komt minimaal vijfmaal per jaar bijeen. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagen van 16.00 uur tot ca. 19.00 uur in het midden van het land. De overige tijdsinvestering is sterk afhankelijk van de taak dan wel rol en de wijze waarop daaraan invulling gegeven wordt.
Lees meer
Vergadering College van Deskundigen

Op 20 januari 2005 kwam het College van Deskundigen (CvD) weer bijeen onder voorzitterschap van Elske ter Veld. Er werd onder meer gesproken over de ontwikkelingen binnen UWV en specifiek de functie van arbeidsdeskundige. UWV gaf hierover een uiteenzetting.

Lees meer
Dreiging richting UWV baart zorgen

In het eerder in Aanr'ader gepubliceerde interview met Corine Houtzagers werd gesproken over dreigingen richting UWV.
Recent verwondde een klant in Breda zichzelf ernstig na het gesprek met de arbeidsdeskundige. Afgelopen week reed een boze klant het kantoor in Hengelo binnen. Het lijken incidenten, maar ze baren het SRA-bestuur wel zorgen.

Lees meer
"Verwachtingen moet je bespreekbaar maken"

Een interview met Dick Freriks, klinisch psycholoog en psychotherapeut van Meander Psychologie. Door: Jan van Hek "Arbeidsdeskundigen worstelen vaak met hun twee petten. Dat is helemaal niet nodig", zegt Dick Freriks, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij heeft een uitgesproken visie op het vak van arbeidsdeskundige. Freriks is oprichter van Meander Psychologie uit Eindhoven,  een psychologisch adviesbureau op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsreïntegratie. De psychologen van Meander werken vaak samen met arbeidsdeskundigen. Werkbezoek Van zijn cliënten kreeg Freriks steeds vaker te horen dat zij veel steun hadden aan een arbeidsdeskundige. Een goed beeld van het werk van arbeidsdeskundigen had hij echter niet. "Ik ben daarom op stap geweest met een  register-arbeidsdeskundige van één van onze opdrachtgevers. Ik heb met hem verschillende huis- en werkbezoeken afgelegd. Dat was zeer verhelderend." Te vrijblijvend Het viel hem vooral op hoe dicht de arbeidsdeskundige bij de cliënt staat. Terwijl psychologen hun cliënten vaak ontmoeten in de spreekkamer, ontmoeten arbeidsdeskundigen cliënten meestal in hun thuis- of werksituatie. Freriks merkte dat het contact tussen cliënt en arbeidsdeskundige daardoor heel intens kan worden. Hij vindt dat een goede zaak, maar plaatst ook een paar kanttekeningen. "Ik heb door de jaren heen gemerkt dat de invulling van het vak van arbeidsdeskundige erg persoonsgebonden is. Er is een aantal arbeidsdeskundigen dat in mijn ogen te zelfstandig of te vrijblijvend denkt en handelt. Zo van: Ik stap in de auto en ga mijn cliënt helpen. Een dergelijke ongestructureerde aanpak werkt naar mijn idee averechts." Freriks benadrukt dat veel arbeidsdeskundigen die hij tegenkomt een uitstekende invulling aan hun vak geven. "Maar er zijn ook arbeidsdeskundigen die hun cliënten de illusie geven dat ze het wel even zullen regelen. Dat is niet reëel. De problematiek is vaak multicausaal en de cliënt is dan gebaat bij een multidisciplinaire aanpak. Een arbeidsdeskundige kan dat niet in z'n eentje oplossen." Spagaat Bovendien merkt Freriks dat sommige arbeidsdeskundigen last krijgen van een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij denkt dat dat niet nodig is. "Ik hoor van diverse arbeidsdeskundigen dat zij worstelen met hun  twee petten. Ze moeten zowel de belangen van de cliënt als van de opdrachtgever behartigen. De cliënt wil een oplossing voor zijn probleem, de opdrachtgever wil de schade beperken. Voor hun gevoel belanden ze daarmee in een spagaat, maar eerlijk gezegd vind ik dat ze dat vaak aan zichzelf te wijten hebben. Zij moeten zich beter realiseren wat hun rol is en hun handelen daarop afstemmen." Heldere rol Hij licht toe: "Arbeidsdeskundigen  opereren in een krachtenveld waarin zij degenen zijn die de cliënten in hun leef- en werkomstandigheden ontmoeten. Zij moeten die positie gebruiken om alle aspecten van het leef- en werkmilieu van de cliënt in kaart te brengen voor de overige betrokken disciplines. Dat besef is essentieel, want het vraagt om een bepaalde houding. Cliënten zien de arbeidsdeskundige vaak als hun redder in nood die een zak met geld komt brengen. Het is daarom belangrijk dat de arbeidsdeskundige geen te hoge verwachtingen wekt. De relatie met de cliënt moet vooraf duidelijk gedefinieerd worden. Wat kan ik wel voor u doen en wat kan ik niet voor u doen? Door verwachtingen bespreekbaar te maken kunnen teleurstellingen worden voorkomen. Zowel bij de cliënt als bij de arbeidsdeskundige zelf, maar ook bij de opdrachtgever. Interdisciplinair samenwerken Ook het besef dat arbeidsdeskundigen moeten samenwerken is belangrijk volgens Freriks. "In het gedrag van arbeidsdeskundigen past een zekere bescheidenheid als teamplayer. Samen met verzekeringsartsen, relatiebeheerders en eventuele andere betrokkenen moet hij streven naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Gelukkig zie ik nu bij een aantal verzekeraars ontwikkelingen die de deze samenwerking in het reïntegratietraject bevorderen." Hij realiseert zich dat in het verleden al vaker geprobeerd is om in teams samen te werken. "Het verschil is dat er nu ook wordt getraind op samenwerken. Er wordt nu veel meer aandacht besteed aan het omgaan met cliënten, teamleden en opdrachtgevers. Hoe ga je om met iemand die jou als de laatste strohalm ziet, zonder dat je te hoge verwachtingen schept? Hoe overtuig je je teamleden of de opdrachtgever van je standpunt? Het zou goed zijn als ook externe arbeidsdeskundigen vaker bij dit proces worden betrokken. Hun onafhankelijkheid is weliswaar een voordeel, maar ik weet dat veel externe arbeidsdeskundigen graag zouden willen meedenken over een optimale aanpak." Teamplayer De ideale arbeidskundige is volgens Freriks een teamplayer die vooral fungeert als aanjager van het reïntegratieproces. "Hij analyseert de situatie en zorgt voor een optimale communicatie tussen de betrokken partijen. Hij is een klankbord voor de cliënt en speelt een motiverende en ontwikkelende rol. En essentieel daarbij is dat hij verwachtingen bespreekbaar maakt. Zowel naar de cliënt toe als naar de opdrachtgever. Dat schept duidelijkheid en voorkomt onnodige teleurstellingen. De ideale arbeidsdeskundige kent de grenzen van zijn handelen."

Lees meer
Mede-oprichter SRA overleden

Zoals aangegeven in de pas ontvangen rouwbrief is na een werkzaam leven als Register Arbeidsdeskundige en Beëdigd Taxateur menselijke schade en na een korte, ongelijke strijd tegen een ziekte op 20 december 2004 Ru Cruijff overleden.Ru stond mede aan de wieg van de SRA. Het bestuur wenst de familie veel sterkte om dit verlies te dragen.

Lees meer
Interview met Elske ter Veld

Elske ter Veld, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

"UWV-arbeidsdeskundigen hebben 't niet makkelijk"

Lees meer
UWV-directeur: "Mening Elske ter Veld is achterhaald"

Kort na het verschijnen van de eerste Aanr'ader viel bij de UWV-arbeidsdeskundigen een brief op de mat. Afzender: UWV. Corine Houtzagers, directeur Sociaal Medische zaken, schreef daarin dat UWV zich niet kon vinden in het interview met Elske ter Veld. Tijdens een pittig interview vertelt zij waarom. Door: Bas Hagoort Verkeerd beeld Het interview met Elske ter Veld deed aardig wat stof opwaaien bij UWV. Juist in een periode dat UWV toch al zwaar onder vuur ligt door het aangekondigde extra banenverlies, schetste zij twee weinig verheffende toekomstscenario's voor UWV- arbeidsdeskundigen. Als er niets zou veranderen zouden die "of kunnen gaan uitkijken naar een nieuwe baan, of zelf arbeidsongeschikt raken". De uitholling van het vak van de UWV-arbeidsdeskundige waar Elske ter Veld over sprak is volgens Corine Houtzagers echter niet aan de orde. "Ik betreur het dat mevrouw Ter Veld niet op de hoogte was van de ontwikkelingen bij UWV. Reeds in juni is in Utrecht op een conferentie voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV duidelijk gemaakt dat de taken van UWV-arbeidsdeskundigen aanzienlijk worden geïntensiveerd en uitgebreid. In het kader van het project 'Werk boven Uitkering' zullen de arbeidsdeskundigen een veel prominentere plaats krijgen in de claimbeoordeling en in de reïntegratieactiviteiten. Die nieuwe rol is zelfs met sketches verduidelijkt. De demotiverende toekomstscenario's van mevrouw Ter Veld geven dus een totaal verkeerd beeld." Werk boven Uitkering Ze licht verder toe: "Het project 'Werk boven Uitkering' geeft een concrete invulling aan de missie van UWV. Daarin is een zeer belangrijke rol weggelegd voor reïntegratieactiviteiten. Als UWV moeten wij onze toegevoegde waarde duidelijk maken. Die toegevoegde waarde bestaat uit onze know how op het gebied van reïntegratie. Wat we in de uitzendbranche al lieten zien, moeten we nu vertalen naar andere klantgroepen. Arbeidsdeskundigen zullen zich daarom gaan ontwikkelen tot reïntegratiecoach. Dit houdt in dat hij het vaste aanspreekpunt voor de klant wordt en actief betrokken raakt bij het totale reïntegratietraject. Hij wordt als het ware een soort casemanager. Momenteel zijn we druk bezig om een kwaliteitsplaatje te maken voor zowel de verzekeringsartsen als de arbeidsdeskundigen. Zodra we in kaart hebben aan welke eisen zij in de toekomst moeten voldoen zullen we interne opleidingen en trainingen gaan verzorgen. Daarbij streven we naar maatwerk: je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat bij de jongere generatie arbeidsdeskundigen andere accenten worden gelegd dan bij meer ervaren arbeidsdeskundigen. Die eerste groep heeft immers nog relatief weinig ervaring met reïntegratieactiviteiten." Keuzes maken Deze herpositionering van UWV-arbeidsdeskundigen moet plaatsvinden in een tijd van veranderende wetgeving, hoge werkdruk en bezuinigingen. Het aangepast Schattingsbesluit (aSB) betekent dat UWV-arbeidsdeskundigen tot 2007 een stuwmeer aan herbeoordelingen te verwerken krijgen. Dat moeten zij bovendien doen met minder mensen en minder hulpmiddelen. Valt dat te rijmen met de ambitieuze plannen? Corine Houtzagers: "Ik geef toe dat het geen eenvoudige klus wordt. We zullen keuzes moeten maken. Te starre indicatoren moeten misschien wel worden losgelaten. De politiek verplicht ons om voor 2007 een heleboel geregeld te hebben, maar we kunnen geen ijzer met handen breken. Toch denk ik dat er de komende twee jaar voldoende inhoudelijke ruimte zal zijn om ons voor te bereiden op een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige manier van werken. Het aantal herbeoordelingen valt door het sociaal akkoord lager uit dan verwacht en de instroom in de WAO is sterk gereduceerd. De werkdruk is dus te overzien. Daarnaast is UWV bezig met een interne efficiencyslag. De herinrichting van de functionele aansturing van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen is daar een voorbeeld van." Gebrekkige communicatie Houtzagers erkent dat het nog schort aan het uitdragen van de missie 'Werk boven Uitkering.' Nog lang niet iedereen, zowel binnen als buiten UWV, is op de hoogte van de veranderingen die plaatsvinden bij UWV. Dit verklaart ook waarom mensen als Elske ter Veld en externe arbeidsdeskundigen zich soms hardop afvragen hoe de toekomst van UWV-arbeidsdeskundigen eruit ziet. "De communicatie bij UWV kan soms inderdaad beter. Ook de manier waarop de extra bezuinigingen bekend werden, verdiende niet de schoonheidsprijs. Daar zijn we ons van bewust en daar werken we ook aan. We zullen ook vaker van mediakanalen zoals de Aanr'ader gebruik maken om  intern en extern te communiceren waar we mee bezig zijn. 'Werk boven Uitkering'  moet niet zozeer in een project zitten, maar in de hoofden van mensen. Dat lukt alleen als we erin slagen om het nut van deze missie duidelijk te maken." Geen auto Van UWV-arbeidsdeskundigen wordt verwacht dat zij zich ontwikkelen tot reïntegratiecoach, maar hun bedrijfsauto zullen ze in moeten leveren. Dit maakt een kwalitatief hoogwaardige invulling van hun vak er niet makkelijker op. Van een reïntegratiecoach mogen we immers verwachten dat hij of zij mobiel genoeg is om alle betrokkenen in een reïntegratietraject actief te bezoeken. Komt hierdoor ook niet het Professioneel Statuut in het geding? Houtzagers: "Het Professioneel Statuut kan en mag absoluut niet onder druk komen te staan. Dan zouden we als UWV het contact met onze professionals verliezen. Wij zien voldoende mogelijkheden om de kwaliteit van de uitvoering van het vak te waarborgen zonder dat daar een eigen auto voor nodig is." Kop van Jut Nu het sociale vangnet verder wordt verkleind zal de arbeidsdeskundige steeds vaker een boodschapper van slecht nieuws zijn. De recente dreigbrieven aan UWV maken duidelijk dat arbeidsdeskundigen het risico lopen als een Kop van Jut te worden gezien. Wordt daar rekening mee gehouden door? Houtzagers: Daar maken wij ons inderdaad ernstig zorgen over. De dreigbrieven die UWV heeft ontvangen en de recente maatschappelijke ontwikkelingen geven aan dat we ons bewust moeten zijn van de risico's. Tijdens onze interne opleidingen moeten we daarom veel aandacht besteden aan het omgaan met teleurgestelde cliënten. We zullen er alles aan doen om onze arbeidsdeskundigen zo goed mogelijk voor te bereiden en te beschermen." Grote uitdaging Bang voor een grote uitstroom van UWV-arbeidsdeskundigen is Corine Houtzagers niet. "De UWV-arbeidsdeskundigen staan voor een grote uitdaging. Ik denk dat de meeste van hen ook benieuwd zijn naar dit veranderingsproces. In de komende periode moeten we als UWV onze toegevoegde waarde duidelijk maken. Als we daarin slagen zie ik de toekomst van de professionals bij UWV heel positief in. Al kan ik natuurlijk geen garantie geven, want UWV is en blijft voor een groot deel afhankelijk van de politiek." Klik hier om het interview met Elsjke ter Veld te lezen. Bas Hagoort is bestuurslid van de SRA en directeur van arbeidsdeskundig adviesbureau Van Brunschot-van Summeren-Hagoort, Arbeidsdeskundige Adviezen B.V. te Uden.    

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen