Nieuwsoverzicht

Crisis bij UWV / Pleidooi voor beëindiging herkeuring van WAO'ers

Uitkeringsinstantie UWV moet de huidige massale herkeuringsoperatie stopzetten. Dat vinden zowel FNV Bondgenoten als de stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV) naar aanleiding van de crisis binnen UWV. Ook in de Tweede Kamer is ongerustheid ontstaan na een uitgelekt intern rapport. Daarin stellen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen dat ze hun werk niet professioneel kunnen uitvoeren, omdat de herkeuringen vooral tot doel hebben bij zoveel mogelijk WAO'ers de uitkering te verlagen of te stoppen. SP heeft al eerder voor stopzetting van de herkeuring gepleit. CDA en PvdA twijfelen of de belofte dat de herkeuringen zorgvuldig en met de menselijke maat worden uitgevoerd kan worden waargemaakt. ,,De manier waarop het gaat is niet aanvaardbaar. Deze ellende moet stoppen'', zegt Bondgenoten- bestuurder Erica Hemmes naar aanleiding van het UWV-rapport. Al langer merken de WAO-belegeleiders van de bond dat ,,de druk enorm is''. Hemmes: ,,Het gaat niet om mensen, maar om aantallen.'' Bondgenoten heeft aanwijzingen dat vrouwen harder worden getroffen. Ze heeft de cliëntenraden verzocht opheldering te vragen. De stichting CORV, die de rechtmatigheid van de herkeuringen aanvecht dreigt met een kort geding als het UWV voor vrijdag niet stopt met de herkeuringen. "Zeker nu er binnen het UWV hierover een crisis is ontstaan is het absoluut onverantwoord om er mee door te gaan". CDA-kamerlid Verburg wil van de minister weten ,,hoe realistisch" de taakstelling voor de herkeuring van 350 000 WAO'ers is. Zij en PvdA-kamerlid Bussemaker wijzen erop dat minister De Geus de Kamer keer op keer heeft beloofd dat de herkeuringen 'zorgvuldig en op de menselijke maat' zouden worden verricht. Verburg: ,,Hoe valt deze belofte te rijmen met zo'n rapport?" De minister heeft volgens Bussemaker steeds ontkend dat er signalen waren dat artsen grote problemen hadden met de herkeuringen. Zij wil nu dat het interne UWV-rapport openbaar wordt gemaakt. ,,Mijn conclusie is dat het beleid op deze manier niet uitvoerbaar is.'' In het rapport stellen medewerkers dat er geen eenduidig beleid is over de herbeoordeling van WAO'ers. Dat leidt ertoe dat er per kantoor grote verschillen en ,,soms zelfs strijdige uitkomsten" zijn. Ze klagen dat de top ,,niet haalbare" kwantitatieve afspraken met de politiek heeft gemaakt over de reductie van het aantal WAO'ers. Bron: Trouw

Lees meer
Samenstelling College van Deskundigen SKO wijzigt

De samenstelling van het College van Deskundigen van SKO zal dit najaar wijzigen. De leden W. Dekker, O. Olofsen en H. Lankhaar zullen hun activiteiten beëindigen. Met de beoogde opvolgers wordt momenteel overlegd. Op de foto ziet u de meest recente samenstelling van het College. Van links naar rechts staand: R. Tonkes; W.L. van Brunschot; D. Belt; E.J. Schoevaers; O. Olofsen; mevr. W. Dekker; W.L.Wijngaards; J. Doornbusch; P. de Craen (secretaris certif. commissie); B. Friele (SKO). Zittend; Mevr E. ter Velt en C. v.d. Toorn (directeur SKO). Afwezig op deze foto: H. Lankhaar.

Lees meer
"Het werk van UWV professionals kan beter én sneller"

Interview met Annette Dümig, vice-voorzitter Raad van Bestuur UWV: "De bandbreedte van de kwaliteit van sociaal-medisch handelen door UWV professionals is nog groot", stelt Annette Dümig, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. "Sommige verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen leveren aantoonbaar meer kwaliteit dan anderen. Het is onze ambitie om die bandbreedte verder te verkleinen." Door: Wil Wijngaards Professionals denken mee Een belangrijke doelstelling van het vorig jaar ingerichte bureau Sociaal Medische Zaken (SMZ) is het definiëren van de kwaliteit van het sociaal-medisch handelen. "Uiteraard zijn er vanuit het verleden al normen waaraan wij die kwaliteit kunnen toetsen. De wereld verandert echter en UWV dus ook. Wij signaleren dat er onder de professionals veel vragen en ideeën leven over de wijze waarop zij hun vak moeten uitoefenen. We laten daarom het komend halfjaar een afvaardiging van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen meedenken over de vraag hoe hun toegevoegde waarde beter zichtbaar kan worden. Wat is hun visie op de kwaliteit van hun eigen handelen? Welke resultaten wil men halen en hoe moeten die gemeten worden? Hoe kan kwaliteit zichtbaar worden gemaakt voor de klant en voor de organisatie? Dat zijn vragen waar wij graag een antwoord op krijgen." Onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter wordt van gedachten  gewisseld over o.a. vakinhoudelijke kwaliteit en de bejegening van klanten. Maar ook kwantitatieve indicatoren zoals bijvoorbeeld productie komen uitgebreid aan bod . "Uiteindelijk moet de basis gelegd worden voor de wijze waarop SMZ in de toekomst de kwaliteit van sociaal-medisch handelen zal uitbouwen en borgen. En daarbij streven we niet naar een of ander gemiddelde, maar leggen we de lat uiteraard zo hoog mogelijk". Kijk voorbij de aSB berg De herkeuringen die UWV voor 2007 moet uitvoeren, leggen een zware druk op veel UWV-professionals. Sommigen zijn van mening dat er teveel werk in te weinig tijd moet worden gedaan. Anderen hebben moeite met de strengere regels. Veel van de huidige onvrede en onzekerheid onder UWV-professionals is terug te voeren op de 'aSB berg' , (herkeuringen in het kader van het aangepast schattingenbesluit, red.). Zal daar ook over worden gesproken in de bijeenkomsten met professionals? "Uiteraard komen zaken als werkdruk en veranderende wetgeving ook aan de orde. Maar we moeten niet blijven steken in een eindeloze discussie over het hier en nu. Die herkeuringen moeten nu eenmaal gebeuren en we kunnen echt niet nog een keer om uitstel vragen. Sommige professionals verwijten ons dat wij geen vuist maken naar de politiek maar zij vergeten dat zij niet meer bij een UVI werken die op afstand opereert. UWV moet directe verantwoording afleggen aan de minister. Wij hebben een taak en die moeten we uitvoeren." Dümig benadrukt dat professionals ook de discussie aan moeten gaan over hun meerwaarde als de herkeuringen zijn afgerond. "We moeten ook voorbij de aSB berg durven kijken en ons afvragen wat dan onze rol kan zijn. Er zullen dingen veranderen en daar willen zo goed mogelijk op zijn voorbereid." Toekomstscenario Welk toekomstscenario ziet Annette Dümig dan voor de UWV professionals? "Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar één ding weet ik zeker: claimbeoordeling zal altijd blijven bestaan en ook altijd een publieke taak blijven. Ik snap best dat de heer Linschoten daar een heel andere mening over heeft, hij werkt tenslotte voor een commerciële dienstverlener, maar ik vrees dat bij hem de wens de vader van de gedachte is. De realiteit is dat zowel sociale partners als de politiek duidelijk aangeven dat zij zeer tevreden zijn met de onafhankelijke wijze waarop UWV de claimbeoordeling uitvoert. Claimbeoordeling moet volgens hen ook een publieke taak blijven. Sterker nog: misschien gaan we in de toekomst ook claims beoordelen voor andere publieke dienstverleners. Onze expertise op dat terrein wordt soms nu al gevraagd, bijvoorbeeld door gemeentes, maar we kunnen momenteel gewoon niet aan die vraag voldoen. Ik sluit echter niet uit dat we in de toekomst een Frontoffice Claim krijgen dat ondersteuning biedt op verschillende terreinen aan verschillende publieke partners. Nieuwe WAO De afgelopen periode was de nieuwe WAO weer volop in het nieuws. Heeft de nieuwe WAO volgens Dümig nog gevolgen voor UWV professionals? Wat is volgens haar bijvoorbeeld de invloed van het onlangs overeengekomen hybride stelsel op de reïntegratieactiviteiten van UWV? "Wat mij vreselijk heeft verbaasd de afgelopen tijd is die discussie over de uitvoering van de WIA. De suggestie werd gewekt dat de uitvoering privaat wordt, maar het tegendeel is waar. UWV verzorgt nu de keuringen en de claimbeoordeling en in de WIA staat dat UWV dat ook moet blijven doen. Daar verandert helemaal niets aan en daar is iedereen het over eens. Alleen op het gebied van reïntegratie zullen we 'concurrentie' krijgen. Overigens is de kritiek van de verzekeraars dat wij die taak niet aan zouden kunnen onzin. We hebben al meerdere malen aangetoond dat we daar juist heel goed toe in staat zijn." Hoe gaat UWV de concurrentie dan aan met de verzekeraars? "In grote lijnen denk ik dat we de volgende ontwikkeling door zullen maken: Naast de Frontoffice Claim zal er een Frontoffice Werk ontstaan (in een bedrijfsverzamelgebouw met CWI en Gemeenten) dat is gespecialiseerd in reïntegratieactiviteiten voor WWB, WW en WIA-klanten. Mensen die aanleg hebben voor het motiveren en begeleiden van mensen zullen daar als reïntegratiecoach aan de slag gaan. Dat kunnen arbeidsdeskundigen zijn, maar dat hoeft niet per se. In mijn ogen is niet iedere arbeidsdeskundige als vanzelfsprekend ook geschikt om zo'n brede reïntegratiecoach te zijn. Een belangrijk item in de discussie over de kwaliteit van professionals zal daarom ook de kwaliteit van de reïntegratievisie worden. We kunnen immers niet langer volstaan met het 'over de muur gooien' van een visie, maar moeten meer dan voorheen een wezenlijke bijdrage leveren aan het reïntegratieproces. En zoiets moet je wel in je hebben." Ophouden met doemdenken Het blijft een terugkerend thema: het imago van UWV. De Nationale Ombudsman ontving afgelopen jaar een recordaantal klachten over UWV. In de media worden negatieve gebeurtenissen breed uitgemeten en positieve ontwikkelingen nauwelijks. Onlangs werd in het programma Zembla nog ingezoomd op schrijnende gevallen tijdens de herkeuringen. Wat vindt Dümig van al die negatieve publiciteit? Dümig (zucht): "Daar gaan we weer. We moeten eens ophouden met dat doemdenken over UWV. Op het gebied van claimbeoordeling doen we het hartstikke goed. Sociale partners en politiek zijn daar heel tevreden over. Ik vind het jammer dat soms de suggestie wordt gewekt dat UWV verantwoordelijk is voor de strengere regelgeving. Maar dat is de verantwoordelijkheid van de politiek en wij moeten die regels nu eenmaal uitvoeren. En dat proberen we iedere maand zo goed mogelijk te doen voor 1,5 miljoen mensen. Maar ik ben het er mee eens dat we nog niet de klantgerichtheid hebben die we zouden moeten hebben. We moeten sneller beslissen en duidelijk zijn over wat we wel en niet doen en onze afspraken nakomen. Als we dat niet doen ontstaan er klachten. Dat is ook een belangrijke reden waarom we nu de bandbreedtediscussie met onze professionals aangaan. Want als we de kwaliteit van ons sociaal-medisch handelen verbeteren zal dat ongetwijfeld ook een positief effect hebben op het beeld dat men van UWV heeft." Wil Wijngaards is voorzitter van SRA

Lees meer
"De impact van een uitspraak is enorm"

Interview met mr. H.P.H. van Griensven, voorzitter Regionaal Tuchtcollege Eindhoven:

Lees meer
Tip: Eerste Hulp Bij Werk

Heeft u ook wel eens moeite om op internet goede informatie op het gebied van werk, (preventie van) ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie te vinden? Dan biedt de website www.ehbw.nl wellicht uitkomst. Met de zoekfunctie op deze website kunt u zoeken in 300 websites, afkomstig van ruim 150 instanties: ministeries, vakbonden, werkgeversverenigingen, patiëntenverenigingen, CWI, UWV en grote particuliere sites.

Lees meer
"Toetsen van zorgvuldigheid wordt steeds belangrijker"

Interview met Mr. Van der Schaar, voorzitter Raad van Toezicht: De Amsterdamse advocaat mr. H. van der Schaar stond aan de wieg van SRA. Al meer dan tien jaar is hij voorzitter van de Raad van Toezicht en in die periode zag hij het vakgebied tot wasdom komen. "In het begin hadden klachten vooral betrekking op onbetamelijk gedrag. Nu zie je dat we steeds vaker de zorgvuldigheid van handelen moeten toetsen." Van der Schaar: "De onafhankelijke gedragscode is destijds ontstaan vanuit de wens om het vak te professionaliseren. De nadruk lag in eerste instantie op gedrag 'in enge zin': arbeidsdeskundigen moeten zich fatsoenlijk te gedragen en mogen hun cliënten niet onheus bejegen. Inmiddels is de focus verschoven naar zorgvuldig handelen. Dat men zich correct moet gedragen is min of meer logisch. Dat doen arbeidsdeskundigen over het algemeen wel. Maar dat men bij de uitoefening van het vak ook altijd zorgvuldig te werk gaat, is minder vanzelfsprekend. We zien dat dit 'gedrag in brede zin' steeds vaker het probleem vormt in een klachtenprocedure." Toename klachten De voorzitter constateert ook een lichte toename van het aantal klachten. "In de beginjaren kregen we enkele klachten per jaar te verwerken, nu komen we jaarlijks in de dubbele cijfers. Die toename is volgens mij vooral terug te voeren op twee ontwikkelingen. Enerzijds is de bekendheid van het register nu groter dan in de beginjaren, men weet beter de weg naar SRA te vinden. Anderzijds denk ik dat cliënten steeds mondiger worden. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat een klacht over een arbeidsdeskundige gelijktijdig loopt met een schadeprocedure. Cliënten denken daardoor nog sterker te staan. Dit is een ontwikkeling waar ook bijvoorbeeld artsen en accountants mee te maken hebben. We leven in een groeiende claimcultuur". Werkdruk bij UWV Verwacht Van der Schaar een toenemend aantal klachten door de hoge werkdruk bij UWV-arbeidsdeskundigen? "Vooralsnog hebben wij geen enkele reden om aan te nemen dat het aantal klachten zal stijgen door het grote aantal herkeuringen bij UWV. Een hoger werktempo hoeft helemaal niet te betekenen dat de kwaliteit van het werk minder wordt. UWV zegt bovendien zelf dat de targets van de minister niet gehaald kunnen worden omdat men bij de herkeuringen zo zorgvuldig te werk gaat. Daar ga ik dan ook van uit. Bovendien kent UWV een eigen klachtenprocedure."  

Lees meer
De aan(deel)houder wint?!

Het managementboek 'De intensieve Menshouderij' van Jaap Peters en Judith Pouw ligt sinds december 2004 in de boekhandel. In dit boek geven Peters en Pouw hun visie op de in hun ogen toenemende kloof tussen managers en werkvloer. Een zeer herkenbaar onderwerp voor veel arbeidsdeskundigen. Reden voor SRA om eens te praten met de auteurs.

Lees meer
"Claimbeoordeling straks niet meer nodig"

Interview Robin Linschoten: "Het huidige WAO-beleid van minister De Geus zie ik als een onnodige tussenstap", stelt Robin Linschoten, kroonlid van de SER en voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken. "Uiteindelijk komen er puur objectieve WAO-criteria, waardoor de rol van claimbeoordelaar zal verdwijnen." SRA sprak met Linschoten over zijn toekomstperspectief voor de WAO en de kansen die hij ziet voor arbeidsdeskundigen. Door: Aart de Boon Volgens Linschoten bestaat in Nederland een redelijke consensus dat het huidige stelsel van sociale zekerheid op de helling moet. "Ik denk dat we op dit moment kunnen kiezen uit drie modellen. Over het eerste model, het ministelsel, wordt al sinds de jaren tachtig gediscussieerd. Globaal komt het erop neer dat de overheid de basis regelt en de sociale partners of anderen de rest. We kennen dit model nu bij de AOW en de pensioenen. In het tweede model ligt de verantwoordelijkheid in de eerste fase van verzuim bij de sociale partners. De overheid concentreert zich op de langdurige gevallen. Dit model kennen we nu min of meer bij de Ziektewet. Het derde model is momenteel onderwerp van studie bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daar wordt onderzocht of het mogelijk is alle werknemersverzekeringen op te nemen in de arbeidsovereenkomst. De overheid regelt dan de polisvoorwaarden en de sociale partners vullen zelf de rest in." Linschoten geeft het tweede model uiteindelijk de meeste kans. "Het heeft veruit de meeste medestanders, want het levert gigantische besparingen op. Een eeuwenoud probleem uit de sociale zekerheid wordt hiermee opgelost, namelijk dat claimbeoordeling afhankelijk is van subjectieve factoren. Wanneer er objectieve WAO-criteria zijn, kun je zeggen 'U bent na 5 jaar nog niet gereïntegreerd, dan krijgt u nu toegang tot het overheidstelsel.' Daarvoor heb je dus geen artsen of claimbeoordelaars meer nodig. Tel uit je winst." Miljardenmarkt Linschoten ziet ook als voordeel van het tweede model dat de risico's worden neergelegd op de plek waar ze te beïnvloeden zijn, namelijk bij de bedrijven zelf. "Wanneer bedrijven in de eerste fase zelf verantwoordelijk worden voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, zullen zij eerder geneigd zijn die problemen aan te pakken. Je ziet die prikkels, dankzij bijvoorbeeld de PEMBA, nu al doorwerken. Bedrijven zullen snel doorkrijgen dat het nieuwe model een behoorlijke schadelast veroorzaakt als men niet goed is voorbereid. In het oude stelsel was de WAO voor bedrijven een oplossing, nu wordt het een probleem. Ik voorzie dan ook dat het bedrijfsleven binnen afzienbare tijd massaal gaan investeren in schadelastbeheersing. Dat wordt echt een miljardenmarkt." Probleemoplosser Die markt zal volgens Linschoten ook het toekomstige werkterrein van arbeidsdeskundigen worden. "Arbeidsdeskundigen moeten uit hun hol komen. Ik zie nu bij veel van hen nog een misplaatste loyaliteit naar hun werkgever. In de wetenschap dat binnen enkele jaren de rol van claimbeoordelaar verdwijnt, kunnen zij zich volgens mij beter richten op een nieuwe invulling van hun vak. Arbeidsdeskundigen moeten zich realiseren dat zij economische meerwaarde moeten leveren. Claims beoordelen heeft geen economische meerwaarde. Een bedrijf helpen zijn schadelast te beheersen of de bedrijfsproductiviteit te verhogen wel. Als arbeidsdeskundigen slim zijn, spelen ze nu al in op die nieuwe situatie. Ik zie de arbeidsdeskundige van de toekomst als een probleemoplosser, een soort employabilitycoach die bedrijven ondersteunt op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding, reïntegratie en outplacement. Daar zal grote vraag naar ontstaan." Innovatieve tools Er zijn volgens Linschoten diverse innovatieve tools die arbeidsdeskundigen kunnen inzetten bij het ondersteunen van bedrijven. Als adviseur van Hudson, een bedrijf dat actief is op het gebied van arbeidsmobiliteit, komt hij regelmatig in aanraking met de nieuwste technologische oplossingen. "Dergelijke technieken helpen bijvoorbeeld bij het organiseren van discipline bij verzuimbegeleiding en bij 'profiling'. Arbeidsdeskundigen maken daarvan nog veel te weinig gebruik. Deze technieken worden in Amerika en Australië al gebruikt voor productiviteitsmanagement en aanwezigheidsmanagement. Je kunt ze echter ook inzetten in de lagere managementlagen om discipline bij verzuimbegeleiding te garanderen. En ze zijn handig om gedragspatronen in kaart te  brengen. Deze tools helpen bedrijven dus om problemen op tijd te zien aankomen en actie te ondernemen." Register als keurmerk Hoe ziet Linschoten de rol van een onafhankelijk register in dit veranderende landschap? "Juist omdat de overheid zich terugtrekt is het voor de beroepsgroep belangrijk dat er een onafhankelijk orgaan bestaat dat de kwaliteit van het vak bewaakt. De overheid zal dat niet doen, het is haar taak ook niet. Een register moet echter wel meerwaarde hebben, het moet naar mijn idee een keurmerk zijn. Bedrijven moeten weten dat register-arbeidsdeskundigen de beste professionals zijn. Het register zou dan een perfect marketinginstrument kunnen zijn voor de beroepsgroep." Aantrekkelijk beroep Linschoten verwacht dat het beroep van arbeidsdeskundigen alleen maar aantrekkelijker wordt. "Het is toch veel leuker om problemen op te lossen en een bijdrage aan de bedrijfsproductiviteit te leveren dan claims te beoordelen? Er zullen enorme kansen ontstaan voor arbeidsdeskundigen, maar ze moeten zich er wel op voorbereiden." Ook de problemen rond het voeren van 'slechtnieuwsgesprekken' behoren straks tot het verleden, denkt Linschoten. "In het nieuwe stelsel worden veel minder slechtnieuwsgesprekken gevoerd, omdat problemen eerder gesignaleerd worden. Natuurlijk blijven er altijd vervelende gespreksonderwerpen, maar veel vaker wordt meteen over een mogelijke oplossing gesproken. Al met al wordt het prettiger werken voor iedereen. Voor de werkgevers, de werknemers en de arbeidsdeskundigen." Aart de Boon is vice-voorzitter van de SRA en teammanager Mensschade bij Nationale Nederlanden

Lees meer
Bijeenkomst Professioneel Statuut UWV

 

Lees meer
Vergadering College van Deskundigen

Op 20 januari 2005 kwam het College van Deskundigen (CvD) weer bijeen onder voorzitterschap van Elske ter Veld. Er werd onder meer gesproken over de ontwikkelingen binnen UWV en specifiek de functie van arbeidsdeskundige. UWV gaf hierover een uiteenzetting.

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen