Nieuwsoverzicht

Poll: Hoe ervaart u het video- en beeldbellen?

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Wij krijgen heel veel vragen over arbeidsdeskundige onderzoeken. Persoonlijk contact is daarbij de hoofdregel. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk een gepaste afstand van 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren in verband met gevaar van besmetting door het Coronavirus.

Lees meer
Omgaan met het inzage- en correctierecht en het maken van conceptrapporten door arbeidsdeskundigen.

Inleiding

Lees meer
Slechts 15% van het gemeentelijk reïntegratiebudget daadwerkelijk ingezet op reïntegratietrajecten

Tilburg, 6 december 2004 - Gemeenten wenden slechts 15% van de 1,6 miljard die zij beschikbaar hebben aan voor reïntegratietrajecten. De rest van het budget, ruim 1,3 miljard euro zit vast in verplichtingen op vooral gesubsidieerde arbeid. Dit blijkt uit een quick scan die TNO Arbeid in opdracht van Borea, de brancheorganisatie voor private reïntegratiebedrijven heeft uitgevoerd. " Dit geeft een totaal ander beeld op de omzet van reïntegratiebedrijven en effectiviteit van inzet van middelen", aldus Ella Vogelaar, Voorzitter van Borea. Momenteel bedraagt het totale gemeentelijke reïntegratiebudget in de Wet Werk en Bijstand 1,6 miljard euro. Nogal eens wordt gedacht dat dit volledige bedrag door gemeenten wordt ingekocht op de private reïntegratiemarkt. De werkelijkheid blijkt echter geheel anders: een belangrijk deel van dit budget (circa 85%) zit nog vast in vnl. gesubsidieerde arbeid en zal mogelijk pas de komende jaren vrij komen door uitstroom uit de gesubsidieerde arbeid. Totaal wordt circa 250 miljoen euro van het gemeentelijk reïntegratiebudget besteed bij private reïntegratiebedrijven. De quick scan die TNO Arbeid heeft uitgevoerd onder zes grote gemeenten geeft verder een indicatief beeld dat van de zogenaamde vrije ruimte (dat deel waarvoor geen specifieke aanbestedingsverplichtingen gelden) in beperkte mate gebruik wordt gemaakt. De meeste gemeenten zetten vrijwel alle resterende reïntegratiegelden weg via aanbesteding. Hieraan kunnen ook aan gemeente gelieerde instellingen deelnemen. Deze organisaties worden relatief vaker ingeschakeld bij trajecten die gericht zijn op activering en zorg. Slecht zicht op effectiviteit in gemeentelijke reïntegratiemarkt Resultaten van reïntegratie in de gemeentemarkt ontbreken, terwijl met het UWV al grote stappen zijn gezet. Borea heeft sinds 2002 samen met het UWV gewerkt aan het transparant krijgen van prestaties van individuele reïntegratiebedrijven. Vrijwel alle trajecten uit het contractjaar 2001 zijn afgerond, zodat hiervan het eindresultaat beschikbaar is. Gemiddeld is voor 42% van de cliënten (WWers en Arbeidsgehandicapten) uitstroom naar werk gerealiseerd. Voor de resultaten in de gemeentemarkt ontbreekt een dergelijk eenduidig en representatief beeld echter nog steeds. Indicatie van het Borea Keurmerk levert een beeld van 25% tot 30% succesvolle uitstroom, terwijl de Agenda van de Toekomst, waarin grote gemeenten hun prestaties naar het ministerie van SZW inzichtelijk maken spreekt van 35% uitstroom uit de uitkering. Uit benchmarkrapportages van het Borea Keurmerk komt het beeld naar voren dat bij gemeenten naast uitstroom naar regulier werk een belangrijk deel van de prestaties richting gesubsidieerde arbeid en sociale activering wordt gemeten. Borea pleit ervoor dat ook voor gemeenten een gezamenlijke benchmark komt, waarin gemeenten en reïntegratiebedrijven de resultaten inzichtelijk maken. Van prijsvechtermarkt naar duurzame reïntegratie "Helaas moet ik constateren, dat we in een aanbestedingscircus zijn beland, waar ik een absolute tegenstander van ben. De huidige aanbestedingspraktijk leidt tot veel onvrede bij gemeenten en reïntegratiebedrijven. Zo moet de administratieve lastendruk echt naar beneden", aldus Vogelaar. Maar ook de wijze van aanbesteden kan beter: aanbestedingen waarbij een plaatsingsresultaat wordt gevraagd van meer dan 70%, en gegund wordt op de laagste prijs zijn gedoemd te mislukken. De resultaatfinanciering is te ver doorgeschoten, met als gevolg dat de kwalitatieve inzet op gegunde trajecten zal afnemen. Door de wijze van aanbesteden en de introductie van scherpe vormen van outputfinanciering dreigt de reïntegratiemarkt verder af te zakken naar een ordinaire prijsvechtermarkt. Borea is van mening dat een dergelijke eenzijdige prijsconcurrentie ten koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening, waarvan de cliënt uiteindelijk de dupe is. Borea acht het noodzakelijk dat reïntegratie in het perspectief van de ontwikkeling naar duurzame participatie wordt geplaatst. Het gaat er daarbij niet alleen om dat mensen zo snel mogelijk uit de uitkering zijn, zoals in de huidige wijze van aanbesteden wordt beoogd. Maar vooral ook om de inzetbaarheid van (potentiële) werknemers op langere termijn. Ten slotte leidt alleen het duurzaam investeren in mensen tot blijvende reïntegratie en daadwerkelijke schadelastbeperking. Bron: Borea

Lees meer
Persbericht UWV herbeoordeling

Afgelopen periode zijn er vragen gekomen over de herbeoordelingen. De volgende besluiten neemt UWV in de herbeoordelingen als uitgangspunt.

Lees meer
Brede steun sociaal akkoord

FNV-leden hebben massaal voor het sociaal akkoord gestemd. Van de 1,2 miljoen FNV-leden heeft 27 procent de moeite genomen het stembiljet in te vullen. Daarvan heeft 91 procent vóór het akkoord over de hervorming van prepensioen en WAO gestemd. FNV-voorzitter Lodewijk de Waal zei bij het bekend maken van de uitslag dat nu 'de tweede ronde' kan beginnen. Hij doelde op de cao-onderhandelingen waarin het akkoord per sector wordt uitgewerkt.
Geen enkele afzonderlijke FNV-bond heeft het akkoord afgewezen. Het hoogste percentage tegenstemmers werd geteld bij de politiebond NPB, waar 28 procent het akkoord van vakbeweging, werkgevers en kabinet afwees.
De Waal weigerde in het voorjaar een akkoord met het kabinet en de werkgevers, vooral omdat hij hun prepensioenbod te mager vond. Hij riep zijn leden op tot acties, die dit najaar massaal op gang kwamen.
''Het eerste gevecht is gestreden,'' zei de verheugde vakbondsleider gistermiddag nadat de uitslag bekend werd. ''Maar nu begint de tweede ronde. De ruimte die het kabinet ons biedt voor het aanpassen van de pensioenregelingen, moeten we nu bij de cao-onderhandelingen uitvechten met de werkgevers. Die hebben al aangegeven dat het moeizame onderhandelingen worden.''
Het sociaal akkoord bevat onder meer afspraken over prepensioen, die de bonden in de cao's willen verzilveren. Voor het overeind houden van het prepensioen zijn ze afhankelijk van de medewerking van werkgevers.
De CNV-bonden stemden vorige week als eerste in met het sociaal akkoord dat kabinet, vakbeweging en werkgevers op 5 november sloten. Dat gebeurde 'met frisse tegenzin', gaf ook CNV-leider Doekle Terpstra toe. Van de elf CNV-bonden stemden de politiebond ACP en de militaire vakgroep ACOM tegen.

Lees meer
ARBO 2005: het zakelijk platform voor veiligheid, gezondheid en ergonomie op het werk

ARBO 2005: het zakelijk platform voor veiligheid, gezondheid en ergonomie op het werk.

Lees meer
Vernieuwde website online

De geheel vernieuwde website van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen is online. Niet alleen de vormgeving is aangepast maar ook inhoudelijk en functioneel zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voornaamste wijziging is dat de website nu wordt onderhouden met behulp van een Content Management Systeem (CMS). Dit stelt de redactie van de SRA in staat om op eenvoudige wijze zelf informatie aan te passen of aan de website toe te voegen. Gevolg is dat de website in de toekomst veel actuele informatie zal bevatten! De website is uitgebreid met onder meer een jurisprudentie-archief en een nieuws-archief. Via de website kunt u zich bovendien abonneren op de digitale nieuwsbrief Aanr'ader informail. In de rubriek veelgestelde vragen kunt u vragen stellen aan de SRA.
Uiteraard is de SRA benieuwd naar uw mening over de website. Door de digitale enquete in te vullen helpt u ons onze service op internet nog verder te verbeteren.

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen