De Stichting

Ballotagecommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor de beoordeling van alle bij de SRA binnenkomende registratie-aanvragen, conform de door de SRA vastgestelde toelatingscriteria. Daarnaast bekijkt de commissie bij regelmaat of de toelatingscriteria nog voldoen en doet, wanneer zij dit wenselijk acht, voorstellen tot wijzigingen.

Commissie Gedragscode
De taak en het doel van de commissie is het steeds onderzoeken van de wenselijkheid tot wijziging van de Gedragscode SRA, evenals de
mogelijkheden daartoe.

Werkgroep Onderhoud en Ontwikkeling Gedragscode en het Huis (OOGH)
De werkgroep OOGH bestaat o.a. uit de voorzitter, secretaris, vicevoorzitter, vraagbaakfunctionaris, Instituut Arbeidsdeskundig Ombudsman, voorzitter AT, voorzitter CAT en de voorzitter van de Commissie Gedragscode. De werkgroep bespreekt o.a. casuistiek vanuit het Instituut Arbeidsdeskundig Ombudsman danwel vanuit het Tuchtcollege en input vanuit de geregistreerde arbeidsdeskundigen en Vraagbaak SRA. Zij kan het bestuur gevraagd en ongevraagd wijzen op voor de SRA relevante maatschappelijkeontwikkelingen en daar adviezen aan verbinden.

Instituut ‘Vraagbaak’
De vraagbaakfunctie van de SRA wordt uitgevoerd door een aangewezen bestuurslid. De inzet van dit bestuurslid is afhankelijk van de hoeveelheid vragen die worden ontvangen. De vragen komen vanuit instellingen, instanties, arbeidsdeskundigen en cliënten en hebben veelal betrekking op het praktisch arbeidsdeskundig handelen in relatie tot de Gedragscode SRA.

Het Tuchthuis

Binnen de SRA wordt onderscheid gemaakt tussen het bestuur met commissies en het klachtrechtsysteem. De gremia binnen het klachtrechtsysteem werken zonder last of ruggespraak met het bestuur. Het geheel is samengevat in een schema genaamd ‘Het Tuchthuis’.

Instituut Arbeidsdeskundig ombudsman
Dit instituut bestaat uit twee personen, ieder genoemd Arbeidsdeskundig Ombudsman. De Arbeidsdeskundig Ombudsman heeft tot taak om te bemiddelen nadat tegen een arbeidsdeskundige een klacht bij het secretariaat is ingediend. De Arbeidsdeskundig Ombudsman laat zich (schriftelijk) niet inhoudelijk uit over de klacht.

Arbeidsdeskundig Tuchtcollege
Het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege bestaat uit een of meer rechtsgeleerde voorzitter(s) en twee Register-Arbeidsdeskundigen waarvan er tenminste één ervaringsdeskundige* is. Het college behandelt klachten inzake de beroepsuitoefening door arbeidsdeskundigen nadat deze klachten door de Arbeidsdeskundig Ombudsman als niet-bemiddelbaar zijn afgedaan.

Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege
Het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege bestaat uit een of meer rechtsgeleerde voorzitter(s) (magistraten) en twee Register-Arbeidsdeskundigen waarvan er tenminste één ervaringsdeskundige* is. Het college behandelt klachten inzake de beroepsuitoefening door arbeidsdeskundigen nadat klager of beklaagde het niet eens is met de uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege. Het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege biedt dus de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

Het SRA bestuur

Het SRA bestuur bestaat uit drie leden. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding in maatschappelijke achtergronden. Het bestuur komt minimaal vijfmaal per jaar bijeen. Het bestuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Jamila Tourabi

Voorzitter

Joep Hoefnagels

Vicevoorzitter/Secretaris

Marianne Minks

Penningmeester

Raad van toezicht

Sinds 2021 heeft het bestuur SRA een Raad van Toezicht ingesteld.  Leden van de Raad van Toezicht zijn: mr. Renate Stam, drs. Martijn de Kiewit en dr. Ronald Broeders.

Het klachtrechtsysteem

Instituut Arbeidsdeskundig Ombudsman
Dit instituut bestaat uit twee personen, ieder genoemd Arbeidsdeskundig Ombudsman. De Arbeidsdeskundig Ombudsman heeft tot taak om te bemiddelen nadat tegen een register-arbeidsdeskundige een klacht bij het secretariaat is ingediend. De Arbeidsdeskundig Ombudsman laat zich (schriftelijk) niet inhoudelijk uit over de klacht.

Arbeidsdeskundig Ombudsman:
Bernadette Pelgröm
Peter Hulsen

Arbeidsdeskundig Tuchtcollege
Het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege bestaat uit één of meer rechtsgeleerde voorzitter(s) en twee register-arbeidsdeskundigen waarvan er tenminste één ervaringsdeskundige * is. Het college behandelt klachten inzake de beroepsuitoefening door register-arbeidsdeskundigen nadat deze klachten door de Arbeidsdeskundig Ombudsman als niet-bemiddelbaar zijn afgedaan.

Leden:
Caroline Boulonois
Brigitte Gerringa
Frans Hoebink
Ben van Lieshout
Judith Lussing

Voorzitters:
Mr. drs. Martijn van Meppelen Scheppink
Mr. dr. Robert Sanders

Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege
Het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege bestaat uit een of meer rechtsgeleerde voorzitter(s) (magistraten) en twee register-arbeidsdeskundigen waarvan er tenminste één ervaringsdeskundige * is. Het college behandelt klachten inzake de beroepsuitoefening door register-arbeidsdeskundigen nadat klager of beklaagde het niet eens is met de uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege. Het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege biedt dus de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

Leden:
Erwin Audenaerde
Lambert Janssen
Pieter van Kesteren
Ton van Summeren
Jan Wieman

Voorzitter:
Mr. Wim van Rijkom

Bewaartermijn rapportages
De klachttermijn van de SRA bedraagt 3 jaar. Daarom is het van belang dat arbeidsdeskundigen hun rapporten in ieder geval 3 jaar bewaren. Daaronder vallen ook notities en andere informatie die de arbeidsdeskundige heeft verkregen ten behoeve van zijn onderzoek en de rapportage. Daarnaast kan een arbeidsdeskundige civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en daar geldt in beginsel een wettelijke termijn van 5 jaar waarbinnen een aansprakelijkheidsclaim kan worden ingediend. Om die reden adviseert SRA arbeidsdeskundigen om hun rapporten en andere verkregen informatie 5 jaar te bewaren te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de klant en/of de opdrachtgever.*

* met ervaringsdeskundige wordt bedoeld een arbeidsdeskundige werkzaam in hetzelfde werkveld als de beklaagde Register-Arbeidsdeskundige.

Heeft u een klacht?