donderdag 3 november, 2005

Nog tenminste 4 jaar nodig voor herbeoordelingsoperatie

Arbeidsdeskundigen maken zich bezorgd over de herkeuring van de WAO-ers. Zij dienen de claimbeoordeling op een professionele wijze te doen. Door de politiek is echter een termijn gesteld waarbinnen 325.000 WAO-ers volgens strengere regels opnieuw moeten worden beoordeeld. En dat is volgens de beroepsvereniging van arbeidsdeskundigen (NVvA) en het arbeidsdeskundig tuchtcollege (SRA) niet goed met elkaar te rijmen.

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Stichting Registerarbeidsdeskundigen (SRA) vormen de organisaties waarin Arbeidsdeskundigen hun professie op peil houden en zelftuchtrecht toepassen. Veel leden werken bij het UWV. Het zijn die arbeidsdeskundigen die in Nederland in het merendeel van de gevallen bepalen of iemand voor de WAO arbeidsongeschikt is.
Arbeidsdeskundigen zijn gebonden aan gedragsregels. Die regels zijn binnen het UWV vastgelegd in een Professioneel Statuut. Dit om te waarborgen dat het arbeidsdeskundige werk ook binnen het UWV op een correcte wijze wordt uitgevoerd. Dat Professioneel Statuut is vastgelegd in de CAO.

De overheid heeft bepaald dat WAO-ers jonger dan 50 jaar volgens strengere criteria, het zogenoemde aangepaste Schattingsbesluit, opnieuw dienen te worden beoordeeld. Die herbeoordelingoperatie is op 1 oktober 2004 gestart en moet volgens minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uiterlijk op 1 juli 2007 klaar zijn. Inmiddels zijn circa 60.000 WAO-ers opnieuw beoordeeld. Voor dat aantal waren, juist voor de zorgvuldigheid,  13 maanden nodig. Een eenvoudige rekensom leert dat 1 juli 2007 dan niet haalbaar is. Er zou vanaf heden dan tenminste nog 4 jaren nodig om de klus te klaren. Bovendien zijn eerst de jongere leeftijdsgroepen herbeoordeeld. Later komen de oudere WAO-ers. Die vergen ongetwijfeld meer tijd omdat de herbeoordeling en de reïntegratie naar hen vaak nog moeilijker is uit te leggen.

Als wordt vastgehouden aan 1 juli 2007 komt de Arbeidsdeskundige naar verwachting in de klem. De gedragsregels c.q het Professionele Statuut en de wijze waarop de herbeoordelingen moeten worden gedaan, stroken dan niet met elkaar. Dat kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en uniformiteit van de beoordelingen. En dat is nou juist wat de Arbeidsdeskundigen vanuit hun professie niet willen en bovendien ook niet in het belang achten van de WAO-ers die moeten worden herbeoordeeld.

Laatste nieuws