maandag 24 juli, 2006

Monique Klompé, Voorzitter NVvA:

Er waait een frisse wind bij de NVvA. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Monique Klompé worden de lijnen uitgezet om het vak beter op de kaart te zetten. Wil Wijngaards sprak met Monique Klompé over haar visie op het vak van arbeidsdeskundige en over de samenwerking met SRA. Klompé: "Toen ik aantrad was ik aangenaam verrast door het bestaan van het register en de certificering."

"Voor een beroepsgroep die zichzelf serieus neemt is het van groot belang dat de vakinhoudelijke kwaliteit door middel van certificering gewaarborgd wordt.", aldus Klompé. "Minstens zo belangrijk is het dat er een onafhankelijk tuchtcollege is. Het register is in mijn ogen een kwaliteitskeurmerk en draagt bij aan zelfreflectie bij arbeidsdeskundigen."
Wil Wijngaards: "Toch is er een aantal arbeidsdeskundigen dat wel lid is van de NVvA maar niet is geregistreerd. Wat vindt u daarvan?" Klompé: "Dat is geen goede zaak. Ik roep alle arbeidsdeskundigen op zich te registeren. Registratie zegt iets over de kwaliteit die je als arbeidsdeskundige levert. Die kwaliteit moet iedere arbeidsdeskundige nastreven. Maar andersom ook. Elke geregistreerde arbeidsdeskundige moet lid zijn van de NVvA. Voor als je vak je lief is. Wij gaan er voor zorgen dat mensen ook geïnspireerd zijn."

De rol van de NVvA
De afgelopen paar jaar heeft het bij de NVvA af en toe flink gerommeld. Enige tijd was sprake van een interim-bestuurder. Wil Wijngaards: "Sommige arbeidsdeskundigen hebben het gevoel dat de NVvA onvoldoende voor hun belangen is opgekomen. Wat is uw visie daarop?" Klompé: "Ik denk dat het weinig zin heeft om achterom te kijken. We kijken naar de toekomst. Er liggen enorm veel kansen voor arbeidsdeskundigen maar dan moeten we die wel pakken. Overigens zie ik de NVvA net zoals de leden al eerder beslist hebben niet als een belangenvereniging maar als een beroepsvereniging. Maar we kunnen dat met elkaar nog veel sterker uitdragen en in de praktijk brengen. Bij de NVvA  gaat de discussie bij wijze van spreken niet over de auto maar over autonomie. We moeten er samen voor zorgen dat de toegevoegde waarde van arbeidsdeskundigen glashelder is. Voor iedereen. Als dat ons lukt zullen discussies over arbeidsvoorwaarden bij werkgevers van arbeidsdeskundigen vanzelf plezieriger verlopen."

Aanpak
Wijngaards: "Hoe gaat de NVvA dat realiseren? Welke aanpak gaat u hanteren om de arbeidsdeskundigen beter op de kaart te zetten? Klompé: "We hebben gekozen voor een gefaseerde aanpak. De eerste stap is geweest te kijken naar alle ontwikkelingen die er spelen en te bepalen wat die ontwikkelingen voor gevolgen hebben voor de arbeidsdeskundige van de toekomst. Deze definitie is bepaald samen met alle belanghebbenden en ook tegen alle belangrijke ketenpartners aangehouden. De arbeidsdeskundige van de toekomst is de onmisbare schakel tussen mens, werk en inkomen (zie figuur 1, red.). De volgende stap is geweest een missie, visie en strategie voor NVvA te bepalen. Die fase is zojuist afgerond en de communicatie daarover met de leden heeft plaatsgevonden en is ook gepubliceerd in AD Visie. De missie van de NVvA is vanuit een inspirerende vereniging arbeidsdeskundigen in het maatschappelijk speelveld positioneren. We hebben gekozen voor vijf strategische speerpunten: ontwikkeling van de beroepsvereniging, deskundigheidsbevordering, bewustwording van kansen, positionering van arbeidsdeskundigen en samenwerking met strategische partners, waaronder uiteraard SRA en SKO. Nu gaan we die strategie ten uitvoer brengen. Uiteindelijk moet er binnen anderhalf jaar een beroepsgroep op de kaart staan waarvan de toegevoegde waarde voor iedereen helder is."

Bejegening
Wijngaards: "Welke rol speelt bejegening in de strategie van de NVvA? Wat kunnen arbeidsdeskundigen verwachten van de NVvA als het gaat over bijvoorbeeld de bejegening of de communicatieve vaardigheden van professionals?"  Klompé: "Persoonlijk spreek ik liever over de bejegening dan over de communicatieve vaardigheden. Het is namelijk niet alleen een vaardigheid in de zin van 'dat trucje leren we even'. Het goed om kunnen gaan met mensen is deels ook een eigenschap en levenservaring die je hebt of niet. Om een antwoord op je vraag te geven: Ik denk dat in de werkzaamheden van de toekomstige arbeidsdeskundige bejegening misschien een nog wel grotere rol zal gaan spelen dan vakinhoudelijke kennis. De arbeidsdeskundige moet niet alleen heel klantgericht kunnen communiceren en handelen, hij of zij zal ook een teamplayer moeten zijn die samen met anderen de oplossing van een probleem nastreeft. Ook samenwerken vraagt om vaardigheden die veel met bejegening te maken hebben."
Wijngaards: "Betekent dit dat er ook iets op het gebied van scholing gaat veranderen? Nu wordt weliswaar in de basisopleiding aandacht aan communicatieve vaardigheden geschonken, maar daarna wordt veelal alleen de vakinhoudelijke kennis nog onderhouden." Klompé: "We zullen in kaart gaan brengen in hoeverre de huidige opleidingstrajecten aansluiten bij de gewenste competenties van arbeidsdeskundigen. Als daar verschillen zitten zie ik het zeker als onze taak om dat beter op elkaar af te stemmen. Ik vraag aan SRA om ons daarbij te helpen. Door niet alleen individuele tuchtzaken openbaar te maken, maar ook aan te geven welke grote lijnen er in bejegening naar voren komen en welke gebreken daarin zitten.''

Communicatie
Wijngaards: "In het verleden heeft SRA af en toe een gat gevuld dat door de NVvA werd opengelaten. Zo is in de Aanr'ader regelmatig aandacht geschonken aan ontwikkelingen die direct invloed hebben op het vak van arbeidsdeskundigen. Ook is de SRA soms woordvoerder geweest wanneer de kwaliteit van het vak in het geding leek te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afgelopen najaar toen het rapport over de werkomstandigheden van professionals bij UWV in de publiciteit kwam. Hoe kijkt u aan tegen de rol van SRA en de toekomstige samenwerking met de NVvA?" Klompé: "Eigenlijk vind ik dat de Aanr'ader nu doet wat wij AD Visie nog veel meer willen laten doen: ontwikkelingen in de markt bespreken en ketenpartners aan het woord laten. Niet alleen intern gericht maar ook extern. Het is goed dat SRA die taak ook op zich heeft genomen -overigens in goed overleg met NVvA- maar in de toekomst wil ik de externe communicatie graag weer op één punt houden. De NVvA is de woordvoerder namens de arbeidsdeskundigen. Ik denk dat SRA en NVvA elkaar heel goed kunnen aanvullen en dat het in het belang van iedereen is als we meer dan voorheen onze krachten bundelen. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: de kwaliteit van arbeidsdeskundigen waarborgen en kenbaar maken."

Laatste nieuws