dinsdag 2 januari, 2007

Interview met Marlene Lutgert-Boomsma, voorzitter NVBF:

De Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapeuten. Mede ten gevolge van de Wet Poortwachter komen arbeidsdeskundigen en bedrijfsfysiotherapeuten elkaar in de praktijk steeds vaker tegen. Namens SRA sprak Sjaak Holthuijsen met het bestuur van de NVBF over de raakvlakken tussen beide professies en over het belang van een juiste grondhouding.

Door: Sjaak Holthuijsen

Ambities
De NVBF bestaat dit jaar 15 jaar. In eerste instantie was de vereniging alleen bestemd voor Bedrijfsfysiotherapeuten, maar sinds mei 2006 zijn ook Arbeidsfysiotherapeuten welkom bij de vereniging. De vereniging heeft tot doel de profilering en erkenning van het beroep verder te verbeteren en de deskundigheid van haar leden te bevorderen. De NVBF heeft daartoe 8 jaar geleden de Stichting Register Bedrijfsfysiotherapeuten (SRBF, red.) opgericht. Lutgert-Boomsma: 'De SRBF is net als SRA een zelfstandige stichting. Wij wilden als vereniging graag een onafhankelijk instituut creëren dat als doel heeft de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen. De SRBF is de instantie die de gedragscode bewaakt en accreditatiepunten voor scholing toekent. Klachten over de gedragscode worden behandeld door de Raad van Arbitrage en Beroep. In het verleden is dat gelukkig slechts éénmaal voorgekomen. Momenteel is de Commissie Deskundigheid aan het onderzoeken hoe we de NVBF en de SRBF verder kunnen professionaliseren. We zijn ambitieus en wat dat betreft is SRA voor ons een goed voorbeeld: SRA heeft een goed functionerende Raad van Toezicht en het merendeel van arbeidsdeskundigen is geregistreerd. Dat is goed voor de beroepsgroep. Ik zou dat bij de bedrijfsfysiotherapeuten ook graag zo zien en ik hoop daarom dat we in de toekomst een beroep mogen doen op de kennis van SRA.'

Raakvlakken
Er zijn een hoop raakvlakken tussen arbeidsdeskundigen en bedrijfsfysiotherapeuten. Beiden bewegen zich op het gebied van belasting en belastbaarheid. Het verschil is dat bedrijfsfysiotherapeuten vanuit een andere invalshoek kunnen aangeven welke functie fysiek haalbaar is of welke aanpassing gedaan moet worden om in een functie (fysiek) optimaal te kunnen functioneren. Daarbij benaderen bedrijfsfysiotherapeuten een probleem vaak vanuit een meer organisatorische context terwijl arbeidsfysiotherapeuten meer gespecialiseerd zijn in een één op één benadering. Maurice Duivenvoorde: 'Ik merk dat wij steeds vaker samen met arbeidsdeskundigen aan een casus werken. Dat kan zijn omdat een casemanager of bedrijfsarts ons allebei inschakelt, maar je ziet ook steeds meer dat een arbeidsdeskundige de regie heeft in een reïntegratietraject. Die schakelt ons in als dat nodig is en die samenwerking verloopt goed. We vullen elkaar prima aan.'

Personal coach
Lutgert-Boomsma: 'Op het afgelopen NVvA-congres schetste Monique Klompé het werkveld van arbeidsdeskundigen. Zij noemde daarin ook de bedrijfsfysiotherapeuten. Ze zag voor hen een rol weggelegd als personal coach terwijl arbeidsdeskundigen wellicht vaker een regiefunctie zullen vervullen. Ik kan mij daar geheel in vinden. Wanneer de problematiek betrekking heeft op fysieke problemen dan is de bedrijfsfysiotherapeut de aangewezen persoon om iemand daarbij te begeleiden. Vooral ook omdat bedrijfsfysiotherapeuten zich geheel richten op preventie. Wij onderscheiden daarin drie soorten: primaire preventie wil zeggen dat we proberen iets te voorkomen, secundaire preventie wil zeggen dat we een bestaand probleem proberen op te lossen en tertiaire preventie wil zeggen dat we proberen binnen een andere functie het probleem te voorkomen. Zodra een arbeidsdeskundige dus een fysiek probleem signaleert bij een cliënt dan weet hij of zij dat het wellicht zinvol is om een bedrijfsfysiotherapeut als personal coach erbij te betrekken.'

 

 

Laatste nieuws