maandag 8 december, 2008

Interview met Ben Slijk, Gerechtelijk Deskundige:

Sommige arbeidsdeskundigen kennen hem al omdat zij les van hem kregen tijdens de Postdoctorale opleiding tot Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit Leiden. Anderen kennen hem wellicht omdat zij ooit een lezing van hem bijwoonden of een publicatie van hem lazen. Ben Slijk is een veelzijdig man die op vele terreinen actief is. Rode draad in zijn activiteiten is zijn toewijding aan het op onafhankelijke wijze oplossen van zakelijke geschillen. Bas Hagoort, zelf ook gerechtelijk deskundige en oud-student van Ben Slijk, zocht hem op en sprak over de voorwaarden waar een goede gerechtelijk deskundige aan moet voldoen.

Rechters voorzichtiger
Bas Hagoort: 'In mijn eigen praktijk zie ik een duidelijke toename van het aantal verzoeken van rechtbanken om als onafhankelijke arbeidsdeskundige een oordeel te geven. Signaleert u deze trend ook? Ben Slijk: 'Op de postdoctorale opleiding tot Gerechtelijk Deskundige zie ik in ieder geval een explosieve groei van het aantal studenten, van 20 per jaar in 2004 tot 70 nu. De komende cursussen zitten al helemaal vol. Op deze opleiding worden vakmensen uit verschillende disciplines opgeleid. Dat kunnen arbeidsdeskundigen zijn maar ook bijvoorbeeld accountants of chirurgen. Professionals dus die over specifieke kennis beschikken. Ik denk inderdaad dat rechters tegenwoordig vaker een beroep doen op deze gespecialiseerde professionals voor onafhankelijk advies. Rechters worden duidelijk kritischer. Er zijn de afgelopen jaren, mede als gevolg van deskundigen die achteraf bezien toch niet zo deskundig bleken, nogal wat rechterlijke dwalingen in strafzaken geweest. De daarover gevoerde discussie heeft uiteraard ook zijn gevolgen voor de civiele rechtspleging.'

LRGD
U bent naast informaticadeskundige, mediator en gerechtelijk deskundige ook secretaris van de stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD). Wat is het doel van die stichting? Slijk: 'Het deskundigenregister maakt het voor rechters, advocaten en partijen eenvoudiger om een goede deskundige te vinden. Dat houdt in dat het een deskundige zal zijn die niet alleen zijn eigen vak beheerst maar ook de vertaalslag kan maken van 'technische' informatie in een voor juristen bruikbare vorm van informatie. Dat onderscheidt de geregistreerde deskundigen. Je wordt pas in het register opgenomen wanneer jij aantoonbaar een vakman bent op jouw eigen deskundigheidsgebied, geleerd hebt om die deskundigheid toe te passen in de context van een gerechtelijke procedure en je conformeert aan de gedragscode van de LRGD. Je moet er dus behoorlijk wat voor doen.'

Deskundigenbericht
Het oordeel van een gerechtelijke deskundige wordt een deskundigenbericht genoemd. Waar wordt een goed deskundigenbericht door gekenmerkt? 'Op de eerste plaats moeten de rechter en liefst ook de partijen uit het deskundigenbericht kunnen begrijpen waarom de conclusies van de deskundige juist zijn. Het moet een logisch en niet te technisch verhaal zijn. Daarnaast moet bij een goed deskundigenbericht een vakgenoot achteraf vast kunnen stellen dat de deskundige bij zijn onderzoek 'volgens de regelen der kunst' te werk is gegaan. Tenslotte is het belangrijk dat uit het deskundigenbericht blijkt dat de deskundige bij zijn onderzoek de regels van het procesrecht in acht heeft genomen. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan dan loopt het deskundigenbericht kans in de prullenbak te belanden. En terecht.'

Arbeidsdeskundigen
Hoeveel arbeidsdeskundige gerechtelijke deskundigen zijn er? Slijk: 'Dat weet ik niet precies maar ik schat dat het er nu een stuk of 10 zijn. Er heeft zich ook weer een aantal ingeschreven voor de opleiding. Wij zouden daarom ook graag zien dat een LRGD geregistreerde arbeidsdeskundige plaats neemt in de examencommissie. Wij zijn momenteel aan het uitzoeken hoe wij daar een invulling aan kunnen geven. Voor ons is echter duidelijk dat in steeds meer rechtszaken ook arbeidsdeskundige kennis gewenst is. '
Wat verwacht u van de nabije toekomst? Zal deze trend zich voortzetten? Slijk: 'Het is een bekend gegeven dat in tijden van economische neergang het aantal rechtszaken toeneemt. De vraag naar gerechtelijke deskundigen, ook die met arbeidsdeskundige expertise, zal dan ook eerder gaan toenemen dan afnemen.'

Laatste nieuws