dinsdag 10 juli, 2007

Vanuit het veld bereiken ons signalen dat het niet voor iedereen duidelijk is waar de verschillende organen binnen 'de driehoek' (NVvA, SKO en SRA) voor staan. Wat is nu feitelijk SRA? Voor ons aanleiding om ons opnieuw aan u voor te stellen en een toelichting te geven.

SRA
SRA is door de NVvA in het leven geroepen als onafhankelijk orgaan met als primaire opdracht het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het gedrag. Ten behoeve van het bewaken van de kwaliteit van het gedrag werd ook een tuchtrechtsysteem ontwikkeld.
Omdat veel waarde werd gehecht aan een onafhankelijke toetsing, met waarborgen voor zowel klager als beklaagde, is besloten daarvoor een aparte stichting op te richten, Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan iedere aangesloten arbeidsdeskundige zich dient te houden. Ook zijn er voorwaarden gesteld aan de arbeidsdeskundigen die zich wilden aansluiten bij SRA. Deze arbeidsdeskundigen vonden en vinden het van belang om zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de afspraken zoals verwoord in de gedragsregels. Deze gedragsregels zijn openbaar, evenals ons register waarin de ingeschreven arbeidsdeskundigen zijn opgenomen (zie website: www.register-arbeidsdeskundigen.nl). 

Het maken van afspraken over gedragsregels alleen was niet voldoende. Ook is de mogelijkheid opgenomen van het indienen van een klacht over het handelen van een arbeidsdeskundige. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij SRA, die de klacht doorgeleidt naar de Raad van Toezicht welke daarna de klacht inhoudelijk beoordeelt. De Raad van Toezicht is door het bestuur van SRA ingesteld. De Raad van Toezicht werkt onafhankelijk en doet uitspraak na gedegen onderzoek en adviseert betreffende de eventueel op te leggen sanctie. Het bestuur neemt in de regel het advies van de Raad over, waarna de sanctie wordt opgelegd en gepubliceerd.

Hoe is de Raad van Toezicht (RvT) samengesteld?
De Raad is samengesteld uit een rechtsgeleerde voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en uit elke sectie zoals deze binnen de NVvA is vastgesteld, tenminste twee leden. De Raad wordt bijgestaan door een secretaris.
De benoeming van de Raad geschiedt door het bestuur SRA zoals is beschreven in het huishoudelijk reglement.
De zittende Raad bij een klachtenprocedure bestaat naast de (plv) voorzitter uit een door de klager en een door de beklaagde gekozen lid (arbeidsdeskundigen; leden van de Raad) en de ambtelijk secretaris.

Hoe verloopt het onderzoek?
Iedere klacht moet schriftelijk worden ingediend. Zonodig wordt de klager bijgestaan om de klacht te formuleren. De klacht wordt doorgeleid naar de RvT. De ontvangst van de klacht wordt bevestigd door het secretariaat van de RvT. Indien gewenst kan door de RvT bij de klager nadere informatie ingewonnen worden. Daarna wordt de beklaagde geïnformeerd en wordt deze in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren. Wederzijds is er dan ook de mogelijkheid van repliek en dupliek. Uiteindelijk worden partijen uitgenodigd ter zitting. Partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen of bij laten staan. Na het horen van partijen volgt er intern besloten overleg in de zittende Raad. De  voorzitter formuleert de definitieve uitspraak met eventueel sanctievoorstel aan het bestuur SRA. De uitspraak wordt mede ondertekend door de zittende leden en de uitspraak wordt aan partijen en het bestuur SRA gestuurd. Het bestuur SRA bevestigt de sanctie.
Daarna volgt publicatie, in ieder geval anoniem, waarna het dossier wordt gesloten. Ook de publicaties zijn te vinden op onze website.

Overig
Naast het handhaven van de tuchtregels bevordert en bewaakt SRA binnen de beroepsgroep en de omgeving alle aspecten welke van belang kunnen zijn voor gewenst gedrag en attitude van de register- arbeidsdeskundige waarbij rekening wordt gehouden met de taakgebieden en activiteiten van de andere organen (partners) in 'de driehoek'.

Naast SRA heeft de arbeidsdeskundige namelijk ook met andere organen te maken, nl. met de NVvA en SKO. In het kort een schets van onze partners:

NVvA
De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van de arbeidsdeskundige, biedt waarborging voor de ontwikkeling van het beroep en schept kaders voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. De NVvA maakt duidelijk aan arbeidsdeskundigen waar kansen in het maatschappelijk speelveld liggen. De NVvA signaleert wijzigingen in wetgeving en beleid en volgt de ontwikkeling van het vakgebied. Zij maakt duidelijk aan het maatschappelijk speelveld wat arbeidsdeskundigen te bieden hebben en entameert daartoe wetenschappelijk onderzoek omtrent de effecten van het arbeidsdeskundig handelen.

SKO
SRA en NVvA hebben samen in juni 1998 de opdracht aan SKO gegeven tot het ontwikkelen van een systeem voor de certificering van vakbekwaamheid van arbeidsdeskundigen. Doel van deze opdracht was om behoudens de aspecten die de gedragscode afdekken, ook de vakbekwaamheid van arbeidsdeskundigen te borgen, door het ontwikkelen van een eenduidige en objectieve methodiek voor het toetsen en vaststellen van de vakbekwaamheid tot het uitoefenen van het beroep van arbeidsdeskundigen. Het systeem is inmiddels, conform de ISO-norm, geaccrediteerd.

Relatie SRA met de NVvA en SKO
SRA werkt nauw samen met de NVvA en SKO. Ieder heeft haar eigen taak in het bevorderen van de arbeidsdeskundigheid in Nederland en het bieden van ondersteuning aan de Nederlandse arbeidsdeskundigen bij de uitoefening van hun vak.

Samengevat:
• De NVvA richt zich op de ontwikkeling van het beroep van de arbeidsdeskundige en op de profilering van arbeidsdeskundigen in het maatschappelijk speelveld.
• De SKO toetst en certificeert arbeidsdeskundigen op het gebied van beroepsuitoefening, (bij)scholing en onderlinge toetsing.
• SRA bevordert en bewaakt de gedragsvaardigheden van geregistreerde arbeidsdeskundigen. Tevens houdt SRA de Raad van Toezicht in stand en voert het sanctiebeleid uit.

Laatste nieuws