dinsdag 19 juli, 2005

Interview met mr. H.P.H. van Griensven, voorzitter Regionaal Tuchtcollege Eindhoven:

Ook de individuele gezondheidszorg kent een tuchtcollege. Maar wat is de rol van dat tuchtcollege eigenlijk? Zijn er verschillen of overeenkomsten met de SRA? En zijn er misschien interessante trends in de gezondheidszorg te ontdekken? SRA sprak met mr. H.P.H. van Griensven, voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven.

Door: Michel Verhoeven

Van Griensven benadrukt allereerst het belang van een onafhankelijk tuchtcollege: "Het is goed dat beroepsgroepen zijn gebonden aan handelings- en gedragsregels. Ik heb niet het idee dat die regels het functioneren belemmeren. Maar de impact van een uitspraak van het tuchtcollege is enorm. Een uitspraak heeft vaak grote gevolgen voor beide partijen."

Openbaar belang
"Ons voornaamste doel is het waarborgen van het openbare belang van een goede beroepsuitoefening", aldus Van Griensven. "Het tuchtcollege is de instantie die oordeelt over klachten tegen (tand)artsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. In de wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, red.) is vastgelegd waar zij aan moeten voldoen om hun beroep te mogen uitoefenen. Ook is daarin vastgelegd  aan welke normen een behoorlijke beroepsuitoefening dient te voldoen. Wanneer iemand van mening is dat een beroepsbeoefenaar zich niet aan die regels houdt kan men het tuchtcollege om een objectief oordeel vragen. Als een klacht gegrond blijkt wordt een sanctie opgelegd die kan variëren van een waarschuwing, boete of schorsing tot zelfs de ontzegging van de bevoegdheid het beroep uit te oefenen."
Van Griensven benadrukt dat heldere communicatie over uitspraken ook het openbaar belang dient. "Van uitspraken of trends die wij als tuchtcollege signaleren kan ook iets geleerd worden. Daarom gaan we binnenkort al onze uitspraken net als SRA op internet publiceren. Ook publiceren wij regelmatig in medische vakbladen zoals Het Medisch Contact."


Hoger beroep versterkt rechtsgevoel

Klachten worden in eerste instantie behandeld door één van de regionale tuchtcolleges. Zaken in hoger beroep worden behandeld door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dat is een belangrijk verschil met SRA: de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak. "Verreweg de meeste klachten die bij ons binnenkomen hebben betrekking op een onjuiste behandeling, een verkeerde diagnose of onvoldoende zorg. Dergelijke klachtenprocedures zijn voor beide partijen emotioneel zeer zwaar en soms gaat het zelfs om leven en dood. De hoger beroepsprocedure garandeert dan een weloverwogen eindoordeel en draagt bij aan het rechtsgevoel van betrokkenen."

Trends in klachten
Volgens Van Griensven is er een aantal opvallende trends te signaleren in de klachten die binnenkomen. "Vorig jaar zijn er 326 klachten binnenkomen bij het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven. Daarvan hadden 50 klachten op de een of andere manier te maken met gebrekkige communicatie van de beroepsbeoefenaren. Denk hierbij aan het onheus bejegenen van patiënten en het verstrekken van onvoldoende informatie. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Hard maken kan ik het niet, maar mijn gevoel zegt dat de stijging van de werkdruk hierbij een rol  speelt. Met name de huisartsen staan onder steeds grotere druk, en dat brengt bepaalde risico's met zich mee."
Een andere trend die Van Griensven signaleert is de toename van het aantal klachten over bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. "Een arbeidsconflict is uiteraard een goede voedingsbodem voor het ontstaan van medische problemen. Vaak leiden die problemen tot oordelen van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen waar men het niet mee eens is. Nu steeds meer banen op de tocht staan en de sociale zekerheid versobert, zie je dat ook steeds meer klachten tegen bedrijfs- en verzekeringsartsen worden ingediend, soms ook om civiele procedures te ondersteunen. Dat aantal klachten is zelfs zodanig toegenomen dat we overwegen om vertegenwoordigers uit die beroepsgroepen als lid in ons college op te nemen."

Michel Verhoeven is bestuurslid van SRA en werkzaam als projectmanager bij UWV.

Laatste nieuws