donderdag 22 juli, 2010

De Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) heeft een Commissie Ethiek geïnstalleerd. Deze krijgt een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe gedragscode van de SRA. Hoe kwamen de gedragscode en de commissie tot stand?

Wat voorafging
De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en Hobeon/SKO hebben het beroep van arbeidsdeskundige in termen van kerntaken en competenties vastgelegd in het Beroeps Competentie Dossier (BCD). In november 2008 besloot de algemene ledenvergadering dat het BCD verder gestalte zal krijgen in een Persoonlijk Competentie Dossier. Hiermee kan een individuele arbeidsdeskundige zijn eigen kennis en vaardigheden verder ontwikkelen, maar ook zijn beroepshouding en gedrag. (Zie hiervoor de algemene competentie H Ethisch en integer handelen.)

Gedragscode: ethische en juridische benadering
De SRA heeft de competentie 'ethisch en integer handelen' (een van de negen competenties in het BCD en PCD) nader uitgewerkt. De huidige gedragsregels worden vanaf 1 oktober 2010 vervangen door een gedragscode. Hierin worden de regels nu eens niet louter juridisch benaderd, maar ook ethisch. Arbeidsdeskundigen hebben aan de hand van dagelijkse casussen aangegeven welke waarden zij van belang vinden in hun omgang met cliënten. Dat was het vertrekpunt van de gedragscode. Vanuit de ethische benadering zijn de normen geformuleerd en is het juridisch kader beschreven.
Deze aanpak was ook ingegeven door de gedachte dat maatschappelijke ontwikkelingen altijd voorafgaan aan de juridische consequenties. Anders gezegd: het opstellen van wettelijke regels wordt voorafgegaan door een ethische maatschappelijke discussie (denk aan de discussie over euthanasie).

Nieuw: Commissie Ethiek
De SRA wil dat de gedragscode een 'levend' document is. Daarom is een Commissie Ethiek in het leven geroepen. Deze commissie adviseert het bestuur van de SRA gevraagd en ongevraagd over relevante maatschappelijke ontwikkelingen, die eventueel leiden tot bijstelling van de gedragscode.
Daarnaast zal de commissie Ethiek casussen van arbeidsdeskundigen beoordelen waarin morele vraagstukken een grote rol spelen. De commissie zal elke casus volgens een vast model uiteenrafelen en rapporteren aan de arbeidsdeskundige. Dit moet de arbeidsdeskundige helpen bij het maken van zijn keuzes.

De SRA is zeer benieuwd naar de visie van de collega's in het veld op het installeren van de Commissie Ethiek. Op LinkedIn is een discussie gestart. Wilt u meedoen? Meld u aan op www.linkedin.com, klik vervolgens op 'groups' en zoek naar 'ADNetwerk' (Arbeidsdeskundigen in Nederland).

Laatste nieuws